Sposób przygotowania manuskryptu

Plik ze sposobem przygotowywania tekstu do pobrania (PDF).

Plik ze wskazaniami nt. cytowania i sporządzania bibliografii do pobrania (PDF).

 1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułów, sprawozdań z wydarzeń naukowych związanych z działalnością i misją TNFS oraz recenzji książek zgodnych z profilem czasopisma. Publikowane są recenzje książek wydanych do trzech lat od roku ich ukazania się.
 2. Materiały należy przesyłać do redakcji w formacie dokumentów Microsoft Word. Tekst należy sformatować w następujący sposób: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia: 1,5 pkt., wszystkie marginesy: 2,5 cm. Teksty nie powinny zawierać wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej przy zapisie tytułów publikacji oraz wyrażeń obcojęzycznych.
 3. Cytaty należy zapisywać czcionką prostą w cudzysłowie. Cytat w cytacie należy wyodrębniać cudzysłowem «francuskim».
 4. Autorzy powinni unikać formatowania tekstu przy użyciu tabulatorów, twardych spacji oraz ręcznych podziałów wiersza. Nie należy też usuwać pojedynczych liter na końcu wiersza.
 5. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać poniższe elementy, które należy podać we wskazanej kolejności:
  1. imię i nazwisko autora;
  2. afiliacja autora;
  3. identyfikator ORCID oraz adres email autora;
  4. w przypadku tekstów wieloautorskich, kolejnych autorów należy sukcesywnie podawać poniżej, według tego samego schematu. Nie ma jednak obowiązku zamieszczania adresów e-mail wszystkich autorów, a jedynie jednego adresu do tzw. autora do kontaktu;
  5. tytuł artykułu w języku polskim;
  6. abstrakt w języku polskim (150-200 słów);
  7. słowa kluczowe w języku polskim (3-7 słów);
  8. tytuł artykułu w języku angielskim;
  9. abstrakt w języku angielskim (wierne tłumaczenie tekstu polskiego);
  10. słowa kluczowe (keywords) odpowiadające słowom kluczowym w języku polskim.
 6. Struktura artykułu: Artykuły naukowe powinny posiadać wyraźnie wyodrębnioną logiczną, wewnętrzną strukturę, która obejmuje:
  1. Wprowadzenie/Wstęp itp. (nienumerowane);
  2. Kolejne punkty (numeracja arabska: 1., 2., 3. – jeśli to konieczne można wprowadzić we wszystkich lub niektórych punktach drugi poziom struktury, np. 2.1., 2.2., 2.3.);
  3. Zakończenie/Wnioski/Podsumowanie itp. (nienumerowane);
  4. Deklaracje: (szczegółowe informacje)
   1. Deklaracja ws. autorstwa
   2. Deklaracja ws. finansowania
   3. Deklaracja ws. konfliktu interesów
   4. Oświadczenie komisji etycznej
   5. Podziękowania;
  5. Bibliografia
 1. Objętość artykułu, łącznie z bibliografią, abstraktami i słowami kluczowymi, nie powinna przekraczać 35 tys. znaków, w tym spacje.
 2. Wszystkie zamieszczone w tekście elementy graficzne (wykresy, zdjęcia, schematy, itp.) powinny być dostarczone dodatkowo w postaci osobnych plików o wysokiej rozdzielczości w formacie JPG, PNG, PDF lub Excel. W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, alfabet grecki czy hebrajski) należy drogą elektroniczną dostarczyć redakcji plik z odpowiednią czcionką oraz artykuł w formacie PDF.
 3. Obowiązującym stylem zapisu bibliografii i przypisów jest standard Chicago Style 16. Szczegółowe zasady są dostępne dla autorów w formie pliku PDF. Przypisy dokumentujące należy umieszczać w tekście w nawiasach. Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym
 4. Abstrakty artykułów publikowanych w „Seminare” mogą mieć różny schemat. W naukach społecznych na streszczenie zwykle składa się: 1) wprowadzenie (cel i znaczenie badań), 2) metody, 3) wyniki i 4) dyskusja. Proporcje tych elementów zwykle rozkładają się następująco: 1) 25%, 2) 25%, 3) 35% i 4) 15% objętości abstraktu. W naukach humanistycznych schemat ten jest zwykle mniej formalny, stanowi jednak streszczenie artykułu, które zwięźle prezentuje: 1) podejmowany problem, 2) cel opracowania, 3) jego ustalenia oraz 4) wnioski. Abstrakty artykułów prezentowanych w „Seminare” powinny liczyć 150-200 słów.
 5. Redakcja uzależnia publikację materiałów od złożenia przez autora oświadczeń wymaganych przez redakcję „Seminare”, co ma miejsce na etapie zgłoszenia tekstu poprzez platformę Open Journal System (OJS).
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.