SPRAWY RODZINY: PODSTAWOWE ELEMENTY DYSKUSJI NAD BIOETYKĄ JAKO NAUKĄ

Stanisław BIAŁY

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.01

Abstrakt


Wychodząc z faktu konstatacji, że rodzina i małżeństwo, człowiek i osoba ludzka, to pojęcia, które są dzisiaj poddawane wielu manipulacjom, gdzie pośród wielu czynników sprawczych na pierwszy plan wysuwa się filozofia (gender), prawo (cywilne), medycyna (transplantologiczna) itp., autor postawił sobie zadanie opi- sania podstawowych elementów trwającej dyskusji w bioetyce. Zastanawiając się nad kondycją niniejszych rzeczywistości (np. jak pomóc rodzinie), zauważył, iż (w tym kontekście) należy spojrzeć na dyskusję trwającą w bioetyce nad jej strukturą naukową (tzn. nad jej naukowością). Ona to bowiem ustalając, czy też weryfikując normatywność różnych ingerencji w tkankę społeczną, stanowić może bardzo ważny zwornik wsparcia podstawowych pryncypiów społecznych, a już szczególnie w zakresie wspomnianych obszarów. Pojęcie rodziny, człowieka, osoby ludzkiej itp., podlegają bowiem istotnym przemianom, często na wzór przemian dokonujących się w całym społeczeństwie. Ważnym, tak więc antropologicznym (normatywnym) pytaniem jest, czy idzie to wszystko w dobrym kierunku? Tj. bezpiecznym dla „genetycznej” i duchowej tożsamości narodów (europejskich).
Analizując dyskusję dokonującą się w bioetyce nad bioetyką (metabioetyczną), autor zapragnął ukazać zarówno szczególny kontekst, jak i cel (sens) toczącego się sporu. I stwierdził ostatecznie, iż chodzi w istocie o spór o człowieka jako człowieka (jak zabezpieczyć jego autentyczne dobro), a w dalszej kolejności o spór o rodzinę jako rodzinę. I że spór ten jest bardzo głęboki. Przebiega bowiem w aspekcie samej definicji bioetyki, jej przedmiotu formalnego i materialnego, ale także w kontekście ważności podejmowanych tematów, czyli hierarchicznego układu analizowanych treść. Ma to swoje negatywne przełożenie na jakość życia społecznego (religijnego) i vice versa.


Słowa kluczowe


bioetyka a rodzina; dyskusja nad bioetyką jako nauką; przedmiot materialny i formalny bioetyki; przyszłość bioetyki.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksiejuk A., Czym jest dzisiaj bioetyka?, http://www.ksiadzartur.pl/publika- cje/2005 (22.01.2005).

Aleksiejuk A., Wokół interdyscyplinarności dyskusji bioetycznych, www.ksiadzar- tur.pl/publikacje/2005 (22.01.2005.

Bellino F., I findamenti della bioetica. Aspetti antropologici, ontologici e morali, Roma 1993.

Biesaga T., Początki bioetyki, jej rozwój i koncepcja, w: Podstawy i zastosowania bioetyki, red. tenże, Kraków 2001, s. 11-25.

Bioetyka personalistyczna, red. T. Biesaga, Kraków 2006.

Bołoz W., Bioetyka. Jej historia i sposoby ujmowania, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2003, nr 1, s. 161-176.

Chyrowicz B., Bioetyka a metafizyka, „Diametros” 2004, nr 2, s. 170-183 Chyrowicz B., Bioetyka czy bioetyki? „Roczniki Filozoficzne” 2000-2001, R. 71, nr 2, s. 48-49.

Dołęga J. M., Koncepcja sozologii systemowej, Warszawa 2001.

Encyclopedia of Bioethics, New York 1978.

Filipowicz A., Czym jest to, co zwiemy bioetyką?, „Studia Bobolanum” 2001, nr 1, s. 166.

Filipowicz A., Prawo naturalne jako aksjologiczny fundament ochrony życia w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W poszukiwaniu etyki uniwersalnej, w: Evangelium vitae – most ku przyszłości, red. J. Brusiło, Kraków 2011, s. 13-26.

Hartman J., Czym jest dzisiaj bioetyka?, „Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej” 2002, nr 3, s. 10-14.

Katolo A., ABC bioetyki, Lublin 1997, s. 20.

Katolo A., Historia bioetyki, http://www.kosciol.pl/article (24.05.2004).

Kiedy Polska ratyfikuje Konwencję biomedyczną?, http://www.prawoimedycyna. pl/index (1.10.2009).

Młyński J., Nienaruszalność (świętość) życia ludzkiego i formy jego obrony, „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża” 2012, R. 30, s. 255-277.

Morciniec P., Bioetyka personalistyczna wobec ludzkich zwłok, Opole 2009. Potter V. R., Bioetyka. Nauka przetrwania (1970).

Potter V. R., Bioetyka: most ku przyszłości, New Jersey 1971. Reich W., Bioetica, w: Encyclopedia of Bioethics, New York 1978.

Sgreccia E., Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica, t. I, Milano 2007. Stelmach J., Brożek B., Soniewicka M., Załuski W., Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010.

Szawarski Z., Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN. Działalność, rola i zadania, http://www.bioetyka.pan.pl (11.06.2012).

Szuppe P., Czym jest bioetyka?, http://www.franciszkanska3.pl/czym-jest-bioetyka. Ślipko T., Bioetyka – najważniejsze problemy, Kraków 2008.

Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988. Tettamanzi D., Bioetica. Difendere le frontiere della vita, Casale Monferrato 1996.

Tokarczyk R. Biojurisprudencja. Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2010.

Tokarczyk R., Czy paradoksy bioetyki prawniczej – uwagi polemiczne, w: http:// www.rtokarcz.nazwa.pl/eseje.

Vidal M., Manuale di etica teologica. Morale sociale, Assisi 1997. Warzeszak S., Bioetyka. W obronie życia człowieka, Kraków 2010.

Wesołowski B., Sposoby rozumienia bioetyki w Polsce, w: Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, http://www.cecib.uksw.edu.pl.

Zabielski J., Godność osoby ludzkiej. U podstaw etyki nowego tysiąclecia, w: Żyć godnie w zmieniającym się świecie, red. Z. Sareło, Ząbki 2004, s. 166-179.

Zimonica-Kuzioła E., Zaangażowanie religijne i pozareligijne Polaków w lokal- nych parafiach rzymskokatolickich, „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża” 2012, R. 30, s. 355-361.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.