Data publikacji : 2015-09-20

SPRAWY RODZINY: PODSTAWOWE ELEMENTY DYSKUSJI NAD BIOETYKĄ JAKO NAUKĄ

Stanisław BIAŁYDział: Artykuły

Abstrakt

Wychodząc z faktu konstatacji, że rodzina i małżeństwo, człowiek i osoba ludzka, to pojęcia, które są dzisiaj poddawane wielu manipulacjom, gdzie pośród wielu czynników sprawczych na pierwszy plan wysuwa się filozofia (gender), prawo (cywilne), medycyna (transplantologiczna) itp., autor postawił sobie zadanie opi- sania podstawowych elementów trwającej dyskusji w bioetyce. Zastanawiając się nad kondycją niniejszych rzeczywistości (np. jak pomóc rodzinie), zauważył, iż (w tym kontekście) należy spojrzeć na dyskusję trwającą w bioetyce nad jej strukturą naukową (tzn. nad jej naukowością). Ona to bowiem ustalając, czy też weryfikując normatywność różnych ingerencji w tkankę społeczną, stanowić może bardzo ważny zwornik wsparcia podstawowych pryncypiów społecznych, a już szczególnie w zakresie wspomnianych obszarów. Pojęcie rodziny, człowieka, osoby ludzkiej itp., podlegają bowiem istotnym przemianom, często na wzór przemian dokonujących się w całym społeczeństwie. Ważnym, tak więc antropologicznym (normatywnym) pytaniem jest, czy idzie to wszystko w dobrym kierunku? Tj. bezpiecznym dla „genetycznej” i duchowej tożsamości narodów (europejskich).
Analizując dyskusję dokonującą się w bioetyce nad bioetyką (metabioetyczną), autor zapragnął ukazać zarówno szczególny kontekst, jak i cel (sens) toczącego się sporu. I stwierdził ostatecznie, iż chodzi w istocie o spór o człowieka jako człowieka (jak zabezpieczyć jego autentyczne dobro), a w dalszej kolejności o spór o rodzinę jako rodzinę. I że spór ten jest bardzo głęboki. Przebiega bowiem w aspekcie samej definicji bioetyki, jej przedmiotu formalnego i materialnego, ale także w kontekście ważności podejmowanych tematów, czyli hierarchicznego układu analizowanych treść. Ma to swoje negatywne przełożenie na jakość życia społecznego (religijnego) i vice versa.

Słowa kluczowe

bioetyka a rodzina ; dyskusja nad bioetyką jako nauką ; przedmiot materialny i formalny bioetyki ; przyszłość bioetyki.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

BIAŁY, S. (2015). SPRAWY RODZINY: PODSTAWOWE ELEMENTY DYSKUSJI NAD BIOETYKĄ JAKO NAUKĄ. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 7-25. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.01

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie