Data publikacji : 2022-05-26

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz rodziny w latach 2010-2015

Łukasz WinnyDział: Artykuły

Abstrakt

Rodzina stanowi podstawową i naturalną komórkę społeczną tworzącą państwo. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje bezpośrednią ochronę i opiekę nad rodziną przez wszystkie organy administracji publicznej w szczególności zaś, w przypadkach, kiedy rodzina z pewnych względów znajduje się w gorszej sytuacji materialnej lub jest rodziną niepełną. Instytucją stojącą na straży przestrzegania praw i sygnalizującą przypadki stanowiące ingerencję i zagrażające dobru rodziny jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Ze względu na swoje konstytucyjne umocowanie Rzecznik angażuje się w wiele spraw związanych z dobrem rodziny – w artykule przedstawiono m.in. sukcesy dot. problemów z dostępem do świadczeń rodzinnych, praw osób z niepełnosprawnościami, problemów mieszkaniowych, czy także trud-ności rodzin polskich mieszkających za granicą. W wielu przypadkach interwencja Rzecznika skutkowała modyfikacją praktyki organów administracji publicznej lub zmianami legislacyjnymi. Rzecznik choć z ograniczonym wachlarzem kompetencji pozostaje zasadniczym elementem struktury organizacyjnej państwa, prawidłowo wypełniając swoją konstytucyjną rolę.

Słowa kluczowe

Rzecznik Praw Obywatelskich ; rodzina ; Konstytucja ; świadczenia rodzinne ; niepełnosprawność ; małżeństwo


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Winny, Łukasz. (1). Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz rodziny w latach 2010-2015. Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 21-33. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie