Nauczyciele akademiccy w świecie myślenia jako nieproduktywnej pracy

Bogusław Śliwerski

Abstrakt


Autor podejmuje problem kształcenia młodych kadr akademickich w związku z wdrażaną w Polsce reformą szkolnictwa wyższego. Uniwersytety mają do spełnienia szczególną rolę w rozwijaniu kultury i społeczeństw jako nośnik ponadczasowych wartości humanistycznych, toteż muszą rozwiązywać problemy przejścia od tradycyjnego, humboldtowskiego modelu do zdecentrowanego i zdecentralizowanego, ale zrównoważonego rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Opisuję, w jakim zakresie konieczne jest zatem reformowanie uniwersytetów w wymiarze organizacyjnym i w zakresie kształcenia młodych kadr naukowych tak, aby nie niszczyć potencjału rozwojowego polskich badaczy oraz możliwych do tworzenia przez nich inter- i transdyscyplinarnych zespołów naukowych, których efekty pracy mogą i powinny zmieniać oblicze także polskiej nauki.

Słowa kluczowe


uniwersytet; reforma nauki; naukoznawstwo; kształcenie kadr akademickich; nauki społeczne; humanistyka; wartości;

Bibliografia


Appelo J. (2016). Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile. Jakóbik I., Zatorska J. (tłum.). Gliwice: Wydawnictwo „Helion”.

Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A. (2011). Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania. Gdańsk: GWP.

Batorski D., Bojanowski M., Czerniawska D. (2012). Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce. Warszawa: OPI, Uniwersytet Warszawski. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Billig M. (2008). Retoryka polityczna. Andruszko R. (tłum.). W: Sears D. O., Huddy L., Jervis R. (red.). Psychologia polityczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

CBOS (2011). O stanie szkolnictwa wyższego i źródłach jego finansowania. Komunikat z badań. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Chmielowski B. (1991). Nauczyciel akademicki w roli wychowawcy. W: Lepalczyk I. (red.). Nauczyciel akademicki jako współtwórca środowiska wychowawczego uczelni wyższej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Cierzniewska R. (2011). Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce. Ostatnia dekada XX wieku – początek XXI wieku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Dąbek M. (1987). Zainteresowanie własną pracą jako podstawa rozwoju zawodowego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Drapińska A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołaszewska M. (1996). De educatione liber. Z doświadczeń uniwersyteckiego nauczyciela i wychowawcy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Górniewicz J., Piotrowski P. (2014). Uniwersytet jako źródło wartości kultury. Warszawa–Olsztyn: Pracownia Wydawnicza ElSet.

Griffin R.W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. Jankowiak A. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gromkowska-Melosik A. (2011). Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Idea uniwersytetu. Reaktywacja. (2015). Sztompka P., Matuszek K. (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Izdebski H., Zieliński J. (2011). Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.

Jaspers K. (2017). Idea uniwersytetu. Kunicki W. (tłum.). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Jóźwiak J., Morawski R.Z. (2009). Społeczna rola szkolnictwa wyższego i jego misja. W: KRASP, FNP, Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Koźmiński A. (2009). Przyszłość niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. W: KRASP, FNP, Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Król M. (2013). Kłamstwo robi, z nas idiotów. „Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej”, z dnia 28–29.09.2013, dostępny na: http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,14680038,Klamstwo_robi_z_nas_idiotow.html (otwarto: 27.07.2018).

Kwieciński Z. (2014). Pokolenie pogrudniowe a edukacja. Nad sposobami stawiania pytań o młodzież i jej relacje ze światem sytuacji kryzysu. W: Ambrozik W. (red.). Edukacja. Uniwersytet. Oświata Dorosłych. Studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kwiek M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kwiek M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lekka-Kowalik A. (2008). Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Melosik Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Poznań: Wydawnictwo Wolumin.

Musiał K. (2013). Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria.

Najwyższa Izba Kontroli. (2016). Rozwój kadr naukowych. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego.

Ostrowska U. (2014). O wartościach ponadczasowych uniwersytetu w myśli Kazimierza Twardowskiego. „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1.

Paharja R. (2014). Lojalność 3.0. Jak zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i pracowników dzięki big data i grywalizacji. Gasper D. (tłum.). Warszawa: MT Biznes sp. z o.o.

Peccei A. (1987). Przyszłość jest w naszych rękach. Wojnar I. (tłum.). Warszawa: PWN.

Raport z konsultacji społecznych założeń nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. (2017). Warszawa: Instytut Allerhanda.

Raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych. (2017). Kwiek M. (kier.). Poznań: WN UAM.

Raport z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim. (2017). Izdebski H. (kier.). Warszawa: Uniwersytet SWPS.

Readings B. (2017). Uniwersytet w ruinie. Stecko S. (tłum.). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Sajdek W. (red.) (2005). Czasy katedr–czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Skarżyński R. (2012). Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne. Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecky.

Stankiewicz Ł. (2018). Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007–2010. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sułkowski Ł. (2017). Fuzje uczelni. Czy w szaleństwie jest metoda? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szadkowski K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szwabowski O. (2014). Uniwersytet. Fabryka. Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.

Świetlikowska J. (2008). Mieć coś ważnego do powiedzenia drugiemu człowiekowi… Z profesor Marią Dudzikową rozmawia Jolanta Świetlikowska. W: Warzyniak-Beszterda E. (red.). Życie szkołą. Prace dedykowane Profesor Marii Dudzikowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

W obliczu nowych wyzwań. Dylematy młodej kadry akademickiej. (2010). Kulesza M., Kafar M. (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Weick K. E. (2016). Tworzenie sensu w organizacjach. Czarniawska B. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach. (2016). Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142