Der Krakauer Wojewode Teodor Gryfita (gest. nach 1237) und die Hl. Kunigunde von Polen aus der Árpáden-Dynastie (1234-1292) als Stifter der ältesten Klöster im Podhale

Jolanta M. Marszalska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2018.25.8

Abstrakt


Both of the above mentioned 13th century monastery foundations in Podhale -the Cistercian Szczyrzyc as well as the Franciscan Stary Sącz - played important religious, cultural and social role in the development of this region. Their founders were important people, both the voivode of Cracow Teodor Gryfita and the Cracow duchess Kinga of the Arpad family (later a saint)  inscribed themselves for the work of monastery foundations in Podhale in the colonization and economic process but above all the religious and cultural life in the then Piast state. 


Słowa kluczowe


monastery; Teodor Gryfita; Cistercian; Saint Kinga; Order of Saint Clare

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biros B., Dzieje opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu na tle życia i zasług opatów tegoż klasztoru, Szczyrzyc 1950.

Długosz J., Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, Bd. 3, Cracoviae 1864, S. 436.

Dobosz J., Wietesko L., Jędrzejów. In: Monasticon Cisterciense Poloniae Bd. 2, hrsg. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999.

Hornowska M., Zdzitowiecka - Jasieńska H., Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947.

Jan Długosz, Vitae beatae Kunegundis, hrsg. A. Przeździecki. In: derselbe, Opera omnia, Bd. 1, Kraków 1887, S. 183–336.

Kolor W., Cysterski klasztor w Szczyrzycu, 1881, S. 1, (Typoskript), ohne Signatur

Kumor B., Fundacja starosądeckiego klasztoru i parafie na Sądecczyźnie fundowane przez PP. Klaryski, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 10/1986, S. 157.

Kwiatkowska-Kopka B., Ludźmierz-Szczyrzyc In: Monasticon Cisterciense Poloniae, Bd. 2, hrsg. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999.

Leszczyńska-Skrętowa Z., Sikora F., T. 1, H. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.

Łużyniecka E., Marszalska J. M., Szczyrzyc, Dzieje budowy opactwa cysterskiego, Wrocław 2005.

Marszalska J.M., Opactwo cystersów w Szczyrzycu od XIII do końca XX wieku, Kraków 2011.

Marszalska M., Opactwo cystersów w Szczyrzycu od XIII do końca XX wieku. Dzieje, gospodarka, kultura, Kraków 2011.

Michalski M., Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004.

Rafacz J., Dzieje i ustrój Podhala nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1935.

Rechowicz M., Początki i rozwój kultury scholastycznej (do końca XIV w.), In: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, Bd. 1, Średniowiecze, hrsg. M. Rechowicz, Lublin 1974.

Rutkowska-Płachcińska A., Sądeczyzna w XIII i XIV w. Przemiany gospodarcze i społeczne, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961.

Sczaniecki P., Gryfici z linii brzeźnickiej i benedyktyni, „Studia Historyczne“, 30/1987, H. 1, S. 5; 15-16.

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w Średniowieczu, hrsg.. F. Sikora, T. 3, H. 3. Kraków 2000, S. 74.

Szwarga K., Społeczny charakter pielgrzymek starosądeckich XIV-XVII w, „Rocznik Teologiczno-Kanoniczny”, 14/1967, H. 4, S. 27-37.

Wyrwa A.M., Cystersi. Geneza, duchowość, organizacja życia w zakonie (do XV wieku) i początki fundacji na ziemiach polskich, In: Cystersi w Polsce, hrsg. D. Olszewski, Kielce 1990.

Zakrzewski S., Najdawniejsze dzieje klasztoru cystersów w Szczyrzycu (1238-1382). Przyczynek do dziejów osadnictwa na Podhalu, Kraków 1901.

Zawadzka J., Proces fundowania opactw cysterskich w XII i XIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 7/1960, H. 2, S.121-150.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.