Data publikacji : 2015-09-20

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE BIAŁOSTOCKICH RODZICÓW

Lidia DAKOWICZMałgorzata HALICKAAdam SKRECZKODział: Artykuły

Abstrakt

Prezentowany artykuł przedstawia zagadnienie kompetencji wychowawczych rodziców w kontekście posiadanej przez nich wiedzy na temat wychowania. Analizie poddano także umiejętności wychowawcze rodziców dotyczące preferowanych sposobów wychowania, stosowanych przez nich metod wychowania oraz sposo- bów rozwiązywania konfliktów z dziećmi. Zaprezentowany materiał jest oparty na badaniach przeprowadzonych w 2013 roku wśród 1109 rodziców dzieci w wieku 0-19 lat. Zastosowano losowy dobór próby, który uwzględniał probantów spośród wszystkich szczebli systemu oświatowego: żłobków, przedszkoli, szkół podstawo- wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Białymstoku. Jako metodę badania wykorzystano sondaż diagnostyczny, natomiast narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety. Wyniki badań pokazały, że ponad połowa badanych ro- dziców ma adekwatną świadomość na temat wychowania, a także posiada wysokie umiejętności wychowawcze.

Słowa kluczowe

kompetencje ; kompetencje wychowawcze ; wiedza o wychowa- niu ; umiejętności wychowawcze ; style wychowania ; postawy rodzicielskie ; metody ; wychowania ; style rozwiązywania konfliktów


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

DAKOWICZ, L., HALICKA, M., & SKRECZKO, A. (2015). KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE BIAŁOSTOCKICH RODZICÓW. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 165-182. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie