KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE BIAŁOSTOCKICH RODZICÓW

Lidia DAKOWICZ, Małgorzata HALICKA, Adam SKRECZKO

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.08

Abstrakt


Prezentowany artykuł przedstawia zagadnienie kompetencji wychowawczych rodziców w kontekście posiadanej przez nich wiedzy na temat wychowania. Analizie poddano także umiejętności wychowawcze rodziców dotyczące preferowanych sposobów wychowania, stosowanych przez nich metod wychowania oraz sposo- bów rozwiązywania konfliktów z dziećmi. Zaprezentowany materiał jest oparty na badaniach przeprowadzonych w 2013 roku wśród 1109 rodziców dzieci w wieku 0-19 lat. Zastosowano losowy dobór próby, który uwzględniał probantów spośród wszystkich szczebli systemu oświatowego: żłobków, przedszkoli, szkół podstawo- wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Białymstoku. Jako metodę badania wykorzystano sondaż diagnostyczny, natomiast narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety. Wyniki badań pokazały, że ponad połowa badanych ro- dziców ma adekwatną świadomość na temat wychowania, a także posiada wysokie umiejętności wychowawcze.

Słowa kluczowe


kompetencje; kompetencje wychowawcze; wiedza o wychowa- niu; umiejętności wychowawcze; style wychowania; postawy rodzicielskie; metody; wychowania; style rozwiązywania konfliktów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aksman J., Nieciuński S., Pojęcie kompetencji. Problemy definicyjne, w: Proces uczenia się przez całe życie. Aspekty kształtowania kompetencji nauczyciel- skich, red. J. Aksman, S. Nieciuński, Kraków 2012.

Balawajder K., Umiejętności interpersonalne w pracy menadżera, w: Psychologia w pracy menedżera, red. B. Kożusznik, Katowice 1994.

Błasiak A., Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kraków 2012.

Czerpaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997.

Dakowicz A., Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji, w: Psychologia bi- znesu. Wybrane zagadnienia, red. D. Frasunkiewicz, Białystok 2008.

Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

Furmanek W., Kompetencje kluczowe. Przegląd problematyki, w: Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko-słowackie, red.

W. Furmanek, M. Ďuriš, Rzeszów 2007.

Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Olsztyn 2008.

Halicka M., Dakowicz L., Skreczko A., Świadomość wychowawcza białostockich rodzin. Raport z badań, Białystok 2013.

Kądziołka W., Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków 2012.

Kosyrz Z., Stereotypy psychopedagogiczne a kompetencje wychowawcze nauczy- ciela, w: Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. K. Żegnałek, Warszawa 2008.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004.

Malewski M., Kompetencje jako sprawności. Teoria uczenia się dorosłych Alana B. Knoxa, w: Kompetencje społeczne dorosłych. Język – piękno – dobro – śmierć, red. R. Urbański-Korż, Toruń-Poznań 2000.

Minkiewicz-Najtkowska J., Komunikowanie się nauczyciela z uczniami jako jedna z kompetencji wychowawczych, w: Kompetencje wychowawcze nauczycieli. Wybrane zagadnienia, red. J.

Minkiewicz-Najtkowska, Poznań 2003.

Poćwiardowska B., Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Bydgoszcz 2013.

Skrzypczak J., Samowiedza dorosłych w zakresie komunikacji interpersonalnej a ich poziom kompetencji społecznych, w: Kompetencje społeczne dorosłych. Język – piękno – dobro – śmierć, red. R. Urbański-Korż, Toruń-Poznań 2000. Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, red. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Warszawa 2013.

Stech K., Kompetencje zawodowe nauczyciela – spojrzenie na problem, w: Kompetencje nauczyciela wychowawcy, red. K. Ferenz, K. Kozioł, Zielona Góra 2002.

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003

Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001. Tołwińska B., Kompetencje społeczne dyrektorów szkół, Kraków 2011.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.