Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Założenia tyflologiczne Róży Czackiej i ich ponadczasowe znaczenie z perspektywy stuletniej działalności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.2.10

Abstrakt


W artykule przedstawiono dokonania Róży Czackiej i jej poglądy na rehabilitację, edukację i wychowanie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wykazano zbieżność jej założeń tyflologicznych ze współczesnymi tendencjami w zakresie rehabilitacji wzroku, rozwijania orientacji przestrzennej, postaw społecznych wobec osób niewidomych, adaptacji książek i pomocy, wczesnego wspomaganie rozwoju, wychowania rehabilitującego, znaczenia pracy dla osób niewidomych. Rozważania na temat wszystkich wymienionych zagadnień są ponadczasowe i niezwykle ważne, ponieważ w konsekwencji prowadzą do ułatwienia życia osobom niewidomym i do ich integracji ze społeczeństwem. O wartości założonego przez Różę Czacką Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża świadczy stuletni okres jego istnienia i wysoki poziom prowadzonych instytucji w Polsce i na świecie. Jej „Dzieło” ciągle się rozwija zgodnie z jej głównymi założeniami. Tak jak tego oczekiwała, realizowany jest ideał wychowania religijnego i przygotowania młodzieży do samodzielności w życiu oraz pracy zawodowej. 


Słowa kluczowe


niewidomy, niepełnosprawność wzroku, słabowidzący, orientacja przestrzenna, rehabilitacja, edukacja, wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czacka R. (1928). „Jak powinno się prowadzić niewidomych”, „Wskazówki dla widzących”, mps. Laski: Biblioteka Tyflologiczna.

Czacka R. (1933). Memoriał w sprawie opieki nad dzieckiem niewidomym w Polsce, mps. Laski: Biblioteka Tyflologiczna.

Czacka R. (1936). Sprawa Niewidomych w Polsce. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

Czacka R., Landy T. (1938). Dziecko niewidome. „Ku szczytom”, Wilno.

Czacka R. (2006). Historia Triuno. W: Zachowane pisma Matki Elżbiety Czackiej dotyczące sprawy niewidomych i dzieła. Białkowska B., Więckowska E. (zestawienie, układ i objaśnienia). Laski.

Czacka R. (2008). O niewidomych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Gościmska A. (1983). Torowała nowe drogi niewidomym. Laski: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

Konarska J. (2010). Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.

Kuczyńska-Kwapisz J. (2017). Życie osób z niepełnosprawnością wzroku w zmieniającej się Polsce. W: Czerwińska K., Miler-Zdanowska K. (red.). Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Kuczyńska-Kwapisz J., Śmiechowska-Petrovskij E. (2017). Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzie i strategie nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Kuczyńska-Kwapisz J. (2011). Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Kuczyńska-Kwapisz J. (2003). Współczesne tendencje w tyflopedagogice – prace naukowe i publikacje. W: Nowoczesne techniki kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących. Materiały z Europejskiej Konferencji Naukowej, 25–26.04.2003, Owińska. Poznań: Wydawnictwo eMPi2.

Kwapiszowie J. J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142