Data publikacji : 2016-11-12

NAUCZANIE SZKOLNE MIĘDZY KSZTAŁCENIEM OGÓLNYM A SPECJALIZOWANIEM

Dietrich BennerAlexander von OettingenDział: Colloquia

Abstrakt

Artykuł jest zapisem rozmowy przeprowadzonej przez autorów podczas konferencji dla nauczycieli duńskich szkół średnich. Jego główną intencją jest ukazanie różnicy zachodzącej między kształceniem szkolnym w zakresie podstawowych wiadomości i umiejętności a specjalistycznym instruowaniem nie tylko o charakterze zawodowym. Autorzy rozważają powyższy problem w pięciu punktach. Najpierw zastanawiają się nad tym, czy w nowoczesnej oświacie jest jeszcze miejsce na kształcenie ogólne, którego odbiorcami będą wszyscy uczniowie, czy nie jest raczej tak, że podział na specjalistyczne kierunki kształcenia powinien następować w ramach kariery szkolnej, możliwie najwcześniej, właśnie po to, żeby każdemu dziecku zagwarantować optymalne warunki rozwoju. W drugim punkcie omówiono szczegółowo pogląd, zgodnie z którym nauczaniu i wychowaniu skierowanemu do wszystkich przysługuje bezwzględny priorytet. Następnie autorzy prześledzili więź między kształceniem ogólnym a specjalizowaniem w wybranych dwudziestowiecznych modelach edukacyjnych. W oparciu o te rozważania w czwartym punkcie przedstawione zostały kryteria odróżniania prawomocnych i nieprawomocnych sposobów zespalania omawianych obszarów edukacji. Na zakończenie autorzy wskazali niektóre dydaktyczne i pedagogiczne skutki bagatelizowania wagi przeanalizowanego problemu.

Słowa kluczowe

nauczanie szkolne ; kształcenie ogólne ; specjalizacja


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Deutsch)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie