Vol 85, Nr 4 (2015)

Spis treści

Artykuły

Tło historyczne i społeczne nauczania proroka Amosa PDF
Waldemar Chrostowski 7-34
Krytyka kultu w księdze „proroka sprawiedliwości społecznej” (Amosa) PDF
Jakub Slawik 35-70
Prorok Amos – herold Bożej kary i dnia Jahwe (Am 4,4-13) PDF
Tomasz Tułodziecki 71-86
Między pozorem a prawdą – ekonomia w Księdze Amosa
Wojciech Węgrzyniak 87-104
„Syn i jego ojciec chodzą do tej samej dziewczyny…” Próby nowej interpretacji Am 2,7b PDF
Mariusz Szmajdziński 105-123
Księga Amosa i listy Pawłowe w Dziejach Apostolskich PDF
Bartosz Adamczewski 125-144
Księga Amosa w Qumran PDF
Marek Parchem 145-176
Aramejska wersja Księgi Amosa w Targumie Jonatana PDF
Anna Kuśmirek 177-195
Księga Amosa w interpretacji patrystycznej PDF
Krzysztof Bardski 197-212

Biuletyny i sprawozdania

Nowe media – błogosławieństwo czy przekleństwo w wychowaniu młodego pokolenia? PDF
Krzysztof Stępniak, 213-223
Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania? Propozycja dla dzieci i młodzieży PDF
Aneta Rayzacher-Majewska 224-229
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesie wychowania w świetle problematyki prawnej PDF
Tomasz Białobrzeski 230-232
Rola rodziców w procesie wychowania dziecka do odbioru środków masowego przekazu PDF
Agnieszka Regulska 232-239
Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania? Formacja nauczycieli PDF
Rafał Bednarczyk 240-251

Recenzje

Paolo MERLO, Giuseppe PULCINELLI (red.), Verbum Domini. Studi e commenti sull’Esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI, Dibattito per il Millenio 19, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011, ss. 507. PDF
Waldemar Chrostowski 253-257
Stefan M. ATTARD, Marco PAVAN (red.), „Canterò in eterno le misericordie del Signore” (Sal 89,2). Studi in onore del prof. Gianni Barbiero in occasione del suo settantesimo compleanno, Studia Analecta Biblica 3, Gregorian & Biblical Press, Roma 2015, ss. 430. PDF
Waldemar Chrostowski 257-262