Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Cognitive functioning of a blind student in a foreign language classroom

Kornelia Czerwińska, Agnieszka Piskorska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.2.15

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcony jest specyfice funkcjonowania poznawczego niewidomych dzieci i nastolatków w zakresie postrzegania, uwagi, pamięci, przetwarzania informacji oraz Teorii Umysłu. Poruszone jest też zagadnienie jej wpływu na naukę języków obcych. Omówione są badania empiryczne dotyczące wpływu niepełnosprawności wzrokowej na funkcje poznawcze, a proces nauki języka obcego jest przedstawiony z punktu widzenia teorii, według których jest on wynikiem działań poznawczych zorientowanych na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Sytuacja niewidomego ucznia na lekcji języka obcego jest omówiona zarówno z perspektywy trudności stojących przed niewidzącą osobą, ale także z punktu widzenia możliwości zmniejszenia luki pomiędzy osobami widzącymi i niewidzącymi dzięki treściom zawartym w podręcznikach do nauki języków obcych.


Słowa kluczowe


niepełnosprawość wzrokowa, niewidomy, funkcje poznawcze, nauka języków obcych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aldrich, F., Sheppard, L. (2000). Graphicacy: the fourth „R”? „Primary Science Review”, No. 64, 8-11.

Czerwińska, K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 2, s. 81-87.

Czerwińska, K. (2008). Rysunek wypukły jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu języków obcych – doniesienia z badań. W: Czerwińska K. (red.). Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska, K. (2017). Tyflodydaktyka – kształcenie uczniów z niepełnosprawnością wzroku. W: Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerwińska, K., Stępińska, J., Wiśniewska, D. (2014). Rozwój poznawczy małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku. W: Czerwińska K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Dakowska, M. (2001). Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Heller, M.A., McCarthy, M., Clark, A. (2005). Pattern Perception and Pictures for the Blind. „Psicológica”, No. 26, 161-171.

Jedynak, M. (2015). Visually Impaired Learners and Selected Correlates of Their Foreign Language Achievement. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Jodłowiec, M. (2010). The role of Relevance Theory in SLA studies. In: Pütz, M., Sicola, L. (eds.). Cognitive Processing in Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins.

Kucharczyk I. (2015). Specyfika funkcjonowania poznawczego osób niewidomych. W: Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.). Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Mikołajczak-Matyja, N. (2008). Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Morash, V.S., McKerracher, A. (2017). Low Reliability of Sighted-Normed Verbal Assessment Scores When Administered to Children With Visual Impairments. „Psychological Assessment”, Vol. 29, No. 3, 343–348.

Peterson, C.C., Peterson, J.L., Webb, J. (2000). Factors influencing the development of a theory of mind in blind children. „The British Journal of Developmental Psychology”, No. 18, 431-447.

Prescher D., Bornschein J., Weber G. (2017). Consistency of a Tactile Pattern Set. „ACM Transactions on Accessible Computing”, Vol. 10, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3053723

Pring L., Goddard, L. (2003). Autobiographical Memory in Individuals Born Totally Blind. In: Ballesteros S., Heller M.A. (eds.). Touch Blindness and Neuroscience. Madrid: IUED Press.

Pring, L., Ockelford, A. (2006). Focus on Music: A Survey of Parents of Children with Septo-optic Dysplasia. „The British Journal of Visual Impairment and Blindness”, Vol. 23(2), 58–66.

Pring, L., Painter, J. (2002). Recollective Experience in the Visually Impaired: the Role of Sensory and Conceptual Processing. „The British Journal of Visual Impairment and Blindness”, Vol. 20(1), 24–32.

Pring, L. (2008). Psychological characteristics of children with visual impairments: learning, memory and imagery. „The British Journal of Visual Impairment”, Vol 26(2), 159–169, DOI: 10. 1177/0264619607088279.

Pütz, M., Sicola, L. (2010). Cognitive Processing in Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins.

Sperber, D., Wilson D. (1986/95). Relevance: communication and cognition. Oxford: Blackwell.

Steele, T.R. (2015). A mixed methods investigation of the instructional practices of teachers of students with visual impairment as they relate to tactile graphics. Florida State University, College of Education.

Szubielska, M. (2012). Funkcjonowanie teorii umysłu u dzieci niewidomych. „Roczniki Psychologiczne”, t. XV, nr 4, s. 73-93.

Wright S. (2008). Guide to Designing Tactile Illustrations for Children’s Books. Louisville: American Printing House for the Blind.

Vecchi, T., Tinti, C., Cornoldi, C. (2004). Spatial Memory and Integration Processes in Congenital Blindness. „Cognitive Neuroscience and Neuropsychology”, Vol. 15(18), 2787–2790.

Wilson, D. Sperber, D. (2004). Relevance theory. In L. Horn, G. Ward (eds.), The handbook of pragmatics. Oxford: Blackwell.

Zebehazy, K.T., Wilton, A.P. (2014a). Charting Success: The Experience of Teachers of Students with Visual Impairments in Promoting Student Use of Graphics. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, Vol. 108, No. 4, 263-274.

Zebehazy, K.T., Wilton, A.P. (2014b). Straight from the Source: Perceptions of Students with Visual Impairments About Graphic Use. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, Vol. 108, No. 4, 275-286.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142