O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Studia Katechetyczne” są rocznikiem, na łamach którego pracownicy i doktoranci katechetyki mogą dzielić się swoimi dokonaniami naukowymi. Służą również pogłębianiu systematycznej wiedzy z różnych działów katechetyki, stosownie do zagadnienia podejmowanego na dorocznej sesji naukowej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbywającej się w roku poprzedzającym wydanie danego tomu pisma. Nadrzędną misją „Studiów Katechetycznych” jest prowadzenie refleksji nad katechezą, przy udziale uznanych autorytetów katechetycznych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pismo służy również wymianie myśli oraz dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami katechetycznymi i popularyzacji badań prowadzonych przez młodych naukowców w zakresie katechetyki. Podstawowe cele pisma to:
1. Prezentacja oryginalnych ujęć naukowych tematów przynależących do różnych działów katechetyki.
2. Przedstawianie aktualnych problemów i zagadnień katechetycznych w świetle nauczania Kościoła.
3. Upowszechnianie wyników badań naukowych nad katechezą oraz refleksji służącej doskonaleniu praktyki katechetycznej.
4. Wymiana myśli i doświadczeń nad polską katechezą oraz bieżąca prezentacja analogicznych tendencji zagranicznych.
5. Utrzymanie stałego kontaktu z przedstawicielami katechetyki z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.
„Studia Katechetyczne” adresowane są do przede wszystkim do osób podejmujących naukową refleksję nad katechezą – członków Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pracowników akademickich oraz studentów i doktorantów katechetyki. Treści zawarte w „Studiach Katechetycznych” skoncentrowane są wokół zagadnień katechetycznych - zarówno odnośne do teorii katechezy, jak i praktyki katechetycznej. Mogą stanowić cenną lekturę dla przedstawicieli diecezjalnych referatów katechetycznych i nauczycieli religii oraz wszystkich, którzy w sposób profesjonalny zajmują się realizacją katechetycznej posługi słowa w różnych środowiskach.

Historia czasopisma

Pierwszy tom "Studiów Katechetycznych" ukazał się w roku 1979 z inicjatywy ks. prof. Jana Charytańskiego, jako początek seryjnej publikacji badań w dziedzinie katechetyki, a jednocześnie forma służby katechetykom i katechetom polskim. Jak zauważał ówczesny redaktor pisma, "oddając do rąk czytelników pierwszy tom „Studiów Katechetycznych” pragniemy niejako dopełnić formę posługi naszej Katedry, która dotąd podsuwała gotowe modele katechetyczne w podręcznikach dla katechetów. Albowiem wprowadzenie nowych form i refleksja bardziej teoretyczna winny rozwijać się równolegle. Na tych dwu płaszczyznach pragniemy spotkania z katechetykami i katechetami polskimi”. (J. Charytański, Wprowadzenie, „Studia Katechetyczne” 1 (1979), s. 10)". W tejże konwencji ukazało się 6 tomów „Studiów Katechetycznych", z których ostatni opublikowano w roku 1987.
Wydawanie pisma wznowiono w roku 2010, z inicjatywy katechetyków UKSW, nadając periodykowi innego kształtu. Jak wyjaśniał jeden z redaktorów - ks. Piotr Tomasik - „powrót do wydawania „Studiów Katechetycznych” wiąże się ze zmianą formuły pisma. Redaktorzy pragną najpierw, by „Studia” stały się rocznikiem, na łamach którego pracownicy i doktoranci katechetyki mogliby podzielić się swoimi dokonaniami. Nie tylko zresztą pracownicy UKSW, ale również uznane autorytety katechetyczne z innych ośrodków. Ponadto zamiarem, ciekawe, czy do zrealizowania, jest wydawanie corocznie numeru tematycznego, który mógłby posłużyć w pogłębianiu systematycznej wiedzy, z różnych, reprezentowanych obecnie przez cztery katedry Sekcji, działów katechetyki”. (P. Tomasik, Wprowadzenie, „Studia Katechetyczne” 7 (2010), s. 15).
W kolejnych latach redakcja nawiązała ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Katechetyków Polskich, określając stosowną umową warunku tejże współpracy przy wydawaniu pisma.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP