O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Studia Katechetyczne” są rocznikiem, na łamach którego pracownicy i doktoranci katechetyki mogą dzielić się swoimi dokonaniami naukowymi. Służą również pogłębianiu systematycznej wiedzy z różnych działów katechetyki, stosownie do zagadnienia podejmowanego na dorocznej sesji naukowej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbywającej się w roku poprzedzającym wydanie danego tomu pisma. Nadrzędną misją „Studiów Katechetycznych” jest prowadzenie refleksji nad katechezą, przy udziale uznanych autorytetów katechetycznych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pismo służy również wymianie myśli oraz dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami katechetycznymi i popularyzacji badań prowadzonych przez młodych naukowców w zakresie katechetyki. Podstawowe cele pisma to:
1. Prezentacja oryginalnych ujęć naukowych tematów przynależących do różnych działów katechetyki.
2. Przedstawianie aktualnych problemów i zagadnień katechetycznych w świetle nauczania Kościoła.
3. Upowszechnianie wyników badań naukowych nad katechezą oraz refleksji służącej doskonaleniu praktyki katechetycznej.
4. Wymiana myśli i doświadczeń nad polską katechezą oraz bieżąca prezentacja analogicznych tendencji zagranicznych.
5. Utrzymanie stałego kontaktu z przedstawicielami katechetyki z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.
„Studia Katechetyczne” adresowane są do przede wszystkim do osób podejmujących naukową refleksję nad katechezą – członków Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pracowników akademickich oraz studentów i doktorantów katechetyki. Treści zawarte w „Studiach Katechetycznych” skoncentrowane są wokół zagadnień katechetycznych - zarówno odnośne do teorii katechezy, jak i praktyki katechetycznej. Mogą stanowić cenną lekturę dla przedstawicieli diecezjalnych referatów katechetycznych i nauczycieli religii oraz wszystkich, którzy w sposób profesjonalny zajmują się realizacją katechetycznej posługi słowa w różnych środowiskach.

Proces recenzji

1. Dla każdego tomu „Studiów Katechetycznych” opracowywana jest lista recenzentów.
2. Lista recenzentów publikacji zamieszczana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma lub w numerze wydrukowanym.
3. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
4. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania „Dobrych praktyk w procedurach recenzowania w nauce” opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5. W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję.
6. Redakcja zapewnia pełną niezależność opinii Recenzentów w sporządzaniu recenzji.
7. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
8. Recenzent i autor recenzowanego artykułu nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.
9. Recenzji artykułów publikowanych w „Studiach Katechetycznych dokonują nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
10. Recenzenci otrzymują nieodpłatne egzemplarze czasopisma.

Formularz recenzji

Harmonogram publikacji

Nowe numery czasopisma ukazują się we wrześniu każdego roku, wersją pierwotną jest wersja papierowa

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Historia czasopisma

Pierwszy tom "Studiów Katechetycznych" ukazał się w roku 1979 z inicjatywy ks. prof. Jana Charytańskiego, jako początek seryjnej publikacji badań w dziedzinie katechetyki, a jednocześnie forma służby katechetykom i katechetom polskim. Jak zauważał ówczesny redaktor pisma, "oddając do rąk czytelników pierwszy tom „Studiów Katechetycznych” pragniemy niejako dopełnić formę posługi naszej Katedry, która dotąd podsuwała gotowe modele katechetyczne w podręcznikach dla katechetów. Albowiem wprowadzenie nowych form i refleksja bardziej teoretyczna winny rozwijać się równolegle. Na tych dwu płaszczyznach pragniemy spotkania z katechetykami i katechetami polskimi”. (J. Charytański, Wprowadzenie, „Studia Katechetyczne” 1(1979), s. 10)". W tejże konwencji ukazało się 6 tomów "Studiów Katechetycznych", z których ostatni opublikowano w roku 1987.
Wydawanie pisma wznowiono w roku 2010, z inicjatywy katechetyków UKSW, nadając periodykowi innego kształtu. Jak wyjaśniał jeden z redaktorów - ks. Piotr Tomasik - „powrót do wydawania „Studiów Katechetycznych” wiąże się ze zmianą formuły pisma. Redaktorzy pragną najpierw, by „Studia” stały się rocznikiem, na łamach którego pracownicy i doktoranci katechetyki mogliby podzielić się swoimi dokonaniami. Nie tylko zresztą pracownicy UKSW, ale również uznane autorytety katechetyczne z innych ośrodków. Ponadto zamiarem, ciekawe, czy do zrealizowania, jest wydawanie corocznie numeru tematycznego, który mógłby posłużyć w pogłębianiu systematycznej wiedzy, z różnych, reprezentowanych obecnie przez cztery katedry Sekcji, działów katechetyki”. (P. Tomasik, Wprowadzenie, „Studia Katechetyczne” 7(2010), s. 15).
W kolejnych latach redakcja nawiązała ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Katechetyków Polskich, określając stosowną umową warunku tejże współpracy przy wydawaniu pisma.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP