Zasady etyczne

Zasady etyczne obowiązujące autorów

 1. Każdy autor zobowiązany jest to uczciwego oraz rzetelnego prowadzenia swoich badań naukowych oraz prezentowania ich wyników.
 2. Autor zachowuje prawa autorskie co do napisanego przez siebie tekstu.
 3. Przy zgłaszaniu tekstu przez autora konieczne jest jasne wskazanie źródeł w celu weryfikacji prezentowanych wyników badań.
 4. Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przebieg procesu recenzji.
 5. Wymaga się, aby zgłaszany tekst był zgodny ze standardami etycznymi. Niedopuszczalne są jakiekolwiek formy fałszowania danych, plagiatu czy też autoplagiatu. W przypadku wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonych badań Redakcja zastrzega sobie prawo do prośby o przedstawienie danych badawczych.
 6. Wykorzystywanie w procesie naukowym prac i twórczości innych autorów musi być właściwie udokumentowane z właściwym wskazaniem na autora owych treści. Obowiązkiem autora jest poprawność cytowania źródeł, mających wpływ na prezentowany tekst.
 7. Każdy z autorów zobowiązany jest do przestrzegania „zapory ghostwriting”, czyli wskazywania osób, mających istotny wkład w powstanie prezentowanego artykułu.
 8. W przypadku osób, które pracowały na rzecz ostatecznego kształtu danej publikacji autorzy są zobligowani do przestrzegania zasady „guest authorship” i tym samym uwzględnienia tych osób w części „Podziękowania”.
 9. Autorzy zgłaszający swoje artykuły do publikacji są zobowiązani do przekazania informacji o źródłach finansowania prowadzonych przez siebie badań.
 10. Zgłoszone teksty podlegają procesowi recenzji. Autor po ich otrzymaniu ma obowiązek ustosunkowania się do zawartych w recenzjach uwag oraz wprowadzenia proponowanych zmian w tekście.
 11. W przypadku zauważenia istotnych błędów w opublikowanym tekście, autor we współpracy z Redakcją oraz Wydawcą powinien opublikować sprostowanie, dokonać zmian bądź dołączyć aneks. Autor ma prawo także do wycofania swojego artykułu.
 12. Zgłoszenie artykułu do publikacji równoznaczne jest z deklaracją, iż ten sam tekst nie został i nie może zostać częścią innej publikacji.
 13. Redakcja „Studiów Katechetycznych” przestrzega zasad dotyczących autorów, przedstawionych przez Komitet ds. Etyki Publikacji. Wszystkich współpracujących z czasopismem obowiązują także Międzynarodowe standardy dla autorów.

 

Zasady etyczne obowiązujące Redakcję „Studiów Katechetycznych” 

 1. Redakcja czasopisma „Studia Katechetyczne” w trosce o zapewnienie najwyższej jakości poziomu procesu wydawniczego oraz przestrzeganie zasad etycznych zobowiązuje się do przekazywania dokładnych informacji o wymogach merytorycznych oraz formalnych dotyczących przysyłanych materiałów.
 2. O ile nie podano inaczej, Redakcja ponosi odpowiedzialność za treści, publikowane na łamach czasopisma.
 3. Publikowane artykuły muszą być zgodne z przyjętym celem czasopisma, zakresem badawczym prezentowanym w czasopiśmie, a także otrzymać pozytywną ocenę, wydaną przez recenzentów.
 4. Członkowie Redakcji dbają o wysoką jakość publikowanych tekstów, a w razie konieczności publikowanie sprostowań lub errat. Na decyzję o publikację artykułu nie mają wpływu narodowość, pochodzenie, płeć, rasa ani poglądy polityczne.
 5. W przypadku naruszeń procedur redakcja niezwłocznie reaguje na stawiane zarzuty oraz bierze udział w procesie ich wyjaśnienia. Jakiekolwiek dostrzegane nadużycia powinny być zgłoszone redaktorowi naczelnemu. Redakcja zastrzega sobie także prawo do usunięcia wątpliwych materiałów oraz odmowę współpracy z autorami nieprzestrzegającymi określonych zasad.
 6. Redakcja jasno przedstawia autorom oraz recenzentom kryteria obowiązujące w procesie recenzji. Proces ten jest poufny i odbywa się bez udostępniania danych osobowych tak, aby umożliwić obiektywizm w podejmowanej współpracy.
 7. Rada Naukowa wspiera Redakcję czasopisma w trosce o zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości publikowanych materiałów.
 8. Redakcja czasopisma „Studia Katechetyczne” zabiega o przestrzeganie polityki prywatności oraz chroni udostępnianie do procesu wydawniczego dane osobowe osób będących we współpracy z redakcją czasopisma. Polityka ochrony danych jest szczegółowo przedstawiona w klauzuli informacyjnej. 
 9. W przypadkach niewymienionych powyżej członkowie Redakcji stosują wytyczne przedstawione w Międzynarodowych standardach dla redaktorów.

 

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

 1. Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają procesowi recenzji.
 2. Każdy recenzent zobligowany jest do obiektywizmu w dokonywanej przez niego recenzji.
 3. Dla procesu recenzji przewidziany jest określony czas jego wykonania, ustalany we współpracy z Redakcją. W przypadku opóźnień lub innych wydarzeń losowych, uniemożliwiających wykonanie poleconego zadania, recenzent zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania Redakcji o zaistniałej sytuacji.
 4. Prawo wglądu do oceny, dokonanej przez recenzenta mają zarówno członkowie Redakcji, jak i sam autor.
 5. W procesie oceny recenzent bierze pod uwagę jedynie kwestie merytoryczno-formalne.
 6. Dla uniknięcia „konlifktu interesów”, Redakcja troszczy się o uniknięcie zależności osobowych pomiędzy recenzentem a autorem. W przypadku istnienia zagrożenia obiektywizmu, recenzent zobligowany jest do poinformowania Redakcji o zaistniałym fakcie.
 7. Do obowiązków recenzenta należy wskazanie wszystkich prawdopodobieństw, wskazujących na możliwość popełnienia plagiatu, autoplagiatu czy fałszowania danych przez autora.
 8. W przypadkach nieuwzględnionych powyżej do recenzentów stosuje się wszystkie wytyczne, opublikowane przez Komisję ds. Etyki Publikacji.

 

Polityka antyplagiatowa

 1. Prowadzenie przez czasopismo „Studia Katechetyczne” polityki antyplagiatowej ma na celu ochronę osób prowadzących badania naukowe oraz poszanowanie publikowanych przez nich wyników badań.
 2. Zapobieganie plagiatom i dbałość o wysoką jakość merytoryczno-formalną publikowanych tekstów jest także wyrazem troski o reputację czasopisma oraz osób z nim współpracujących.
 3. W przypadku podejrzeń o nadużycia czy oskarżeń o plagiat/autoplagiat członkowie Redakcji „Studiów Katechetycznych” niezwłocznie podejmują działania w celu wyjaśnienia otrzymanych oskarżeń.
 4. Nieprzestrzeganie zasad etycznych oraz jawny brak rzetelności naukowej są wykazywane oraz dokumentowane.
 5. Każdy z autorów, zgłaszający swój tekst w celu publikacji go na łamach czasopisma powinien rozumieć zjawisko plagiatu oraz konsekwencje związane ze złamaniem zasad prawa autorskiego. Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z deklarowaną rzetelnością badań oraz poprawną dokumentacją wkładu autorskiego.
 6. Przed publikacją artykułu Redakcja korzysta z programów oraz systemów, służących do wykrywania potencjalnych nadużyć, w tym plagiatu oraz autoplagiatu.
 7. Odpowiedzialność za dokonane nadużycie spoczywa na autorze, a wobec danej osoby zostaną zastosowane odpowiednie przepisy prawa.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z osobami, którym udowodnione zostało nieprzestrzeganie prawa autorskiego.
 9. Redakcja „Studiów Katechetycznych” w prowadzonej polityce antyplagiatowej uwzględnia wytyczne COPE.

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.