Zasady recenzowania

 1. Dla każdego tomu „Studiów Katechetycznych” opracowywana jest lista recenzentów.
 2. Lista recenzentów publikacji zamieszczana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma lub w numerze wydrukowanym.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
 4. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania „Dobrych praktyk w procedurach recenzowania w nauce” opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję.
 6. Redakcja zapewnia pełną niezależność opinii Recenzentów w sporządzaniu recenzji.
 7. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 8. Recenzent i autor recenzowanego artykułu nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.
 9. Recenzji artykułów publikowanych w „Studiach Katechetycznych dokonują nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
 10. Recenzenci otrzymują nieodpłatne egzemplarze czasopisma.
 11. Redakcja czasopisma w odniesieniu do procedur recenzowania działa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.
 12. W celu zapewnienia najwyższych standardów na każdym etapie recenzowania Redakcja stosuje się do zaleceń rekomendowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Formularz recenzji

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP