Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

1. Głównym językiem czasopisma jest język polski. Artykuły mogą być również publikowane w językach obcych.
2. Objętość artykułu nie może być mniejsza niż pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami i przypisami). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzenia poprawek oraz korekty przysłanych artykułów, szczególnie pod względem poprawności językowej, logicznej i stylistycznej. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłane teksty. Artykuły przygotowane niezgodnie ze wskazówkami dla autorów będą odsyłane do poprawy. Za artykuły opublikowane w „Studiach Katechetycznych” autorzy nie otrzymują honorarium. Autorom przysługują egzemplarze autorskie czasopisma.
3. Artykuły są nadsyłane do Redakcji „Studiów Katechetycznych” w wersji elektronicznej, w formacie doc lub docx.

Sposób cytowania
1. Wszelkie źródła, z których Autor korzystał w przygotowaniu artykułu, winny być udokumentowane w przypisach dolnych.
2. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowie. Tytuły książek i artykułów zapisujemy kursywą. Tytułów obcojęzycznych nie tłumaczymy.
3. Zapis bibliograficzny w przypisie wykonujemy wg następującego wzoru:
a. Książki – Inicjał imienia, nazwisko, Tytuł książki, miejsce i rok wydania, strona, np.: W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 70.
W wypadku pracy wielu autorów: do trzech, podać nazwiska oddzielone przecinkami. Powyżej trzech autorów należy wybrać jedną z dwóch możliwości: 1. pierwszy autor i in.; 2. traktować jak dzieło zbiorowe.
b. Dzieła zbiorowe – Tytuł, red. Inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, Miejsce i rok wydania, strona.
c. Artykuł w książce – inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł artykułu, w: Tytuł, red. Inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, Miejsce i rok wydania, strona, np.: R. Czekalski, Metody nauczania katechetycznego w I połowie XX wieku, w: Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Kraków 2002, s. 95.
d. Artykuł w czasopiśmie – inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma”, rok, nr numer(zeszyt), strona, np.: R. Murawski, Istotne funkcje katechezy, „Horyzonty Wiary”, 1996, nr 3, s. 6.
4. Przy powtórzeniach należy stosować skróty dz. cyt., art. cyt., dok. cyt. W przypadku cytowania tego samego autora lub źródła, co w poprzednim przypisie, stosuje się skróty: tenże, tamże. Powtarzając daną pozycję można dokonać skrótu tytułu.
5. Stosuje się cytaty bezpośrednie lub powoływanie się na innego autora lub źródło („por.”, „zob.”). W ostateczności dopuszczalne jest cytowanie za kimś („cyt.za”).
6. Korzystając ze źródła dostępnego w Internecie, podaje się dokładny adres strony wraz z datą skorzystania z publikacji. W przypadku źródeł istniejących zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, w miarę możliwości należy odwoływać się do wersji drukowanej.
7. POCZĄWSZY OD ARTYKUŁÓW NADSYŁANYCH DO TOMU 12, OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZAMY BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ LITERATURY WYKORZYSTANEJ PRZY PISANIU ARTYKUŁU.

Streszczenie
1. Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji jego streszczenie w języku polskim, angielskim i – w miarę możliwości – włoskim.
2. Streszczenie winno w sposób jasny i zwięzły podawać zawartość i konkluzję danego artykuły, ze wskazaniem na nowe treści, których dostarcza tekst. Nie powinno zawierać informacji nie występujących w tekście, a także szczegółów o drugorzędnym znaczeniu. Autor w streszczeniu winien unikać pojęć specjalistycznych, znanych wąskiej grupie odbiorców, jak również języka potocznego.
3. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 0,5 strony.
Słowa kluczowe
1. Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji słowa kluczowe w języku polskim, angielskim i włoskim (od 3 do 5 słów kluczowych).
2. Słowa kluczowe winny być jedno- lub dwuwyrazowymi hasłami, wykorzystywanymi w procesie wyszukiwania informacji w różnorodnych bazach danych. Należy pamiętać o maksymalnym ograniczaniu wyrazów i podawaniu tych, które w najbardziej adekwatny sposób określą zagadnienia podejmowane w artykule.
Informacja o Autorze
1. Autorzy wraz z artykułem nadsyłają do Redakcji zwięzłą notę biograficzną, zawierającą: ukończone studia, uzyskane stopnie i tytuły naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska oraz miejsce pracy.
2. Do wiadomości Redakcji należy również przesłać dane kontaktowe Autora (adres, e-mail lub telefon).

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.