Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Autorzy zgłaszają propozycje artykułów do Redakcji w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie internetowej „Studiów Katechetycznych”.
  • Do „Studiów Katechetycznych” przyjmowane są materiały uprzednio zaakceptowane przez Redakcję. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe powstałe na bazie badań własnych oraz prace przeglądowe i poglądowe tematycznie należące do jednego z działów katechetyki.
  • Artykuły nie uwzględniające wymogów Redakcji bądź te, których autorzy nie uzupełnią wykazanych braków w wyznaczonym przez Redakcję czasie, nie będą przyjęte do dalszej oceny.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

1. Głównym językiem czasopisma jest język polski. Artykuły mogą być również publikowane w językach obcych.
2. Objętość artykułu nie może być mniejsza niż pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami i przypisami). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzenia poprawek oraz korekty przysłanych artykułów, szczególnie pod względem poprawności językowej, logicznej i stylistycznej. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłane teksty. Artykuły przygotowane niezgodnie ze wskazówkami dla autorów będą odsyłane do poprawy. Za artykuły opublikowane w „Studiach Katechetycznych” autorzy nie otrzymują honorarium. Autorom przysługują egzemplarze autorskie czasopisma.
3. Artykuły są nadsyłane do Redakcji „Studiów Katechetycznych” w wersji elektronicznej, w formacie doc lub docx.

Sposób cytowania
1. Wszelkie źródła, z których Autor korzystał w przygotowaniu artykułu, winny być udokumentowane w przypisach dolnych.
2. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowie. Tytuły książek i artykułów zapisujemy kursywą. Tytułów obcojęzycznych nie tłumaczymy.
3. Zapis bibliograficzny w przypisie wykonujemy wg następującego wzoru:
a. Książki – Inicjał imienia, nazwisko, Tytuł książki, miejsce i rok wydania, strona, np.: W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 70.
W wypadku pracy wielu autorów: do trzech, podać nazwiska oddzielone przecinkami. Powyżej trzech autorów należy wybrać jedną z dwóch możliwości: 1. pierwszy autor i in.; 2. traktować jak dzieło zbiorowe.
b. Dzieła zbiorowe – Tytuł, red. Inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, Miejsce i rok wydania, strona.
c. Artykuł w książce – inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł artykułu, w: Tytuł, red. Inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, Miejsce i rok wydania, strona, np.: R. Czekalski, Metody nauczania katechetycznego w I połowie XX wieku, w: Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Kraków 2002, s. 95.
d. Artykuł w czasopiśmie – inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma”, rok, nr numer(zeszyt), strona, np.: R. Murawski, Istotne funkcje katechezy, „Horyzonty Wiary”, 1996, nr 3, s. 6.
4. Przy powtórzeniach należy stosować skróty dz. cyt., art. cyt., dok. cyt. W przypadku cytowania tego samego autora lub źródła, co w poprzednim przypisie, stosuje się skróty: tenże, tamże. Powtarzając daną pozycję można dokonać skrótu tytułu.
5. Stosuje się cytaty bezpośrednie lub powoływanie się na innego autora lub źródło („por.”, „zob.”). W ostateczności dopuszczalne jest cytowanie za kimś („cyt.za”).
6. Korzystając ze źródła dostępnego w Internecie, podaje się dokładny adres strony wraz z datą skorzystania z publikacji. W przypadku źródeł istniejących zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, w miarę możliwości należy odwoływać się do wersji drukowanej.
7. POCZĄWSZY OD ARTYKUŁÓW NADSYŁANYCH DO TOMU 12, OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZAMY BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ LITERATURY WYKORZYSTANEJ PRZY PISANIU ARTYKUŁU.

Streszczenie
1. Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji jego streszczenie w języku polskim, angielskim i – w miarę możliwości – włoskim.
2. Streszczenie winno w sposób jasny i zwięzły podawać zawartość i konkluzję danego artykuły, ze wskazaniem na nowe treści, których dostarcza tekst. Nie powinno zawierać informacji nie występujących w tekście, a także szczegółów o drugorzędnym znaczeniu. Autor w streszczeniu winien unikać pojęć specjalistycznych, znanych wąskiej grupie odbiorców, jak również języka potocznego.
3. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 0,5 strony.
Słowa kluczowe
1. Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji słowa kluczowe w języku polskim, angielskim i włoskim (od 3 do 5 słów kluczowych).
2. Słowa kluczowe winny być jedno- lub dwuwyrazowymi hasłami, wykorzystywanymi w procesie wyszukiwania informacji w różnorodnych bazach danych. Należy pamiętać o maksymalnym ograniczaniu wyrazów i podawaniu tych, które w najbardziej adekwatny sposób określą zagadnienia podejmowane w artykule.
Informacja o Autorze
1. Autorzy wraz z artykułem nadsyłają do Redakcji zwięzłą notę biograficzną, zawierającą: ukończone studia, uzyskane stopnie i tytuły naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska oraz miejsce pracy.
2. Do wiadomości Redakcji należy również przesłać dane kontaktowe Autora (adres, e-mail lub telefon).

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP