Zasady cytowania

Sposób cytowania

 1. Wszelkie źródła, z których Autor korzystał w przygotowaniu artykułu, winny być udokumentowane w przypisach dolnych.
 2. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowie. Tytuły książek i artykułów zapisujemy kursywą. Tytułów obcojęzycznych nie tłumaczymy.
 3. Zapis bibliograficzny w przypisie wykonujemy wg następującego wzoru:
  • Książki – Inicjał imienia, nazwisko, Tytuł książki, miejsce i rok wydania, strona, np.: W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 70.
   W wypadku pracy wielu autorów: do trzech, podać nazwiska oddzielone przecinkami. Powyżej trzech autorów należy wybrać jedną z dwóch możliwości: 1. pierwszy autor i in.; 2. traktować jak dzieło zbiorowe.
  • Dzieła zbiorowe – Tytuł, red. Inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, Miejsce i rok wydania, strona.
  • Artykuł w książce – inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł artykułu, w: Tytuł, red. Inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, Miejsce i rok wydania, strona, np.: R. Czekalski, Metody nauczania katechetycznego w I połowie XX wieku, w: Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Kraków 2002, s. 95.
  • Artykuł w czasopiśmie – inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” rok, nr numer(zeszyt), strona, np.: R. Murawski, Istotne funkcje katechezy, „Horyzonty Wiary” 1996, nr 3, s. 6.
 4. Przy powtórzeniach należy stosować skróty dz. cyt., art. cyt., dok. cyt. W przypadku cytowania tego samego autora lub źródła, co w poprzednim przypisie, stosuje się skróty: tenże, tamże.
 5. Stosuje się cytaty bezpośrednie lub powoływanie się na innego autora lub źródło („por.”, „zob.”). W ostateczności dopuszczalne jest cytowanie za kimś („cyt.za”).
 6. Korzystając ze źródła dostępnego w Internecie, podaje się dokładny adres strony wraz z datą skorzystania z publikacji. W przypadku źródeł istniejących zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, w miarę możliwości należy odwoływać się do wersji drukowanej.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.