Data publikacji : 2022-09-27

Historia i prezentacja Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie (2010-2020)

Dział: Artykuły

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie historii i działalności Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie w latach 2010-2020, a więc okres dziesięciu lat istnienia tego Wydziału jako odrębnej instytucji w ramach uniwersytetu. Najpierw omówiono historię Instytutu Studiów nad Rodziną, powołanego w ramach Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, będącego źródłem pochodzenia przyszłego Wydziału. W dalszej części tekstu zaprezentowano kolejne losy bazy lokalowej, przedstawiono założenia i cele dydaktyki w Wydziale, omówiono formy opieki nad studentami oraz kadrę Wydziału i sposoby zarządzania oraz różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym i ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

Słowa kluczowe

badania naukowe ; historia ; małżeństwo ; nauki o rodzinie ; rodzina ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Warszawa ; Wydział Studiów nad Rodziną


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ozorowski, M. (1). Historia i prezentacja Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie (2010-2020). Studia Nad Rodziną, 24(1-2(55-56), 11-21. https://doi.org/10.21697/snr.2020.55-56.1-2.2

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie