Tom 17 (2021)

CATECHESIS SEMPER REFORMANDA. Od „Ogólnej instrukcji katechetycznej” po „Dyrektorium o katechizacji”

Refleksję zaprezentowaną w niniejszym tomie „Studiów Katechetycznych” otwiera artykuł bp. dr. hab. Wojciecha Osiala, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, na temat pierwszych dyrektoriów Kościoła powszechnego, a zwłaszcza ich wpływu na katechezę. Dokumenty te mają nie tylko wymiar historyczny. Idee w nich zawarte wciąż żyją w obiegu katechetycznym, zostały pogłębione w nowym Dyrektorium katechetycz- nym. Reforma katechezy, podobnie jak reforma Kościoła, to proces organiczny, proces wzrostu, hermeneutyka ciągłości, a nie zerwania.

Dwie pierwsze części prezentowanego tomu odnoszą się do zagadnień z ka- techetyki fundamentalnej i materialnej oraz formalnej i szczegółowej. Artykuły w nich zawarte mają podobne założenia. Dotyczą one prezentacji pewnych pojęć w poszczególnych dyrektoriach. Pierwsza część omawia koncepcję katechezy, jej źródła, zadania, treść, a także tożsamość katechety i jego formację. Druga poświę- cona jest metodom katechetycznym, adresatom katechezy, katechezie dorosłych oraz środowiskom katechetycznym. Część trzecia prezentowanego numeru odnosi się natomiast do współczesnych wyzwań, przed którymi staje katecheza. Zatrzymuje się nad następującymi zagadnieniami: pluralizm świata, ewangelizacja i nawrócenie duszpasterskie, laboratorium wiary, świat cyfrowy.

Wykaz skrótów

Opublikowane: 2022-02-12

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Piotr Tomasik   
9-10

PDF


Artykuły

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP