Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Współczesne wyzwania pedagogiki przedszkolnej i szkolnej w obszarze edukacji włączającej dzieci niewidome i słabowidzące

Marzena Dycht

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.2.07

Abstrakt


Artykuł ma na celu przybliżenie modelu edukacji włączającej dzieci niewidome i słabowidzące w placówkach przedszkolnych i szkolnych, zgodnie ze strategią normalizacji i założeniami współczesnej tyflopedagogiki. Wyjaśnia znaczenie podstawowych uwarunkowań dydaktyczno-metodycznych, organizacyjnych i społecznych oraz podkreśla rolę wczesnego wspomagania rozwoju dla jakości inkluzji dzieci z niepełnosprawnością wzroku w systemie kształcenia ogólnodostępnego. 


Słowa kluczowe


dziecko, niepełnosprawność wzroku, edukacja włączająca, przedszkole, szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ainscow M. (2000). Robić właściwe rzeczy. Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły. W: Fairbairn G., Fairbairn S. (red.). Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne. Warszawa: CMPP-P.

Barańska M. (2007). Jak informować rodziców o stwierdzonych u dziecka nieprawidłowościach rozwojowych – psychologiczne konsekwencje niepomyślnej diagnozy. W: Kwaśniewska G. (red.). Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chrzanowska I. (2014). Nauczanie inkluzyjne w doświadczeniach polskich – podstawy prawne i społeczne uwarunkowania. „Studia Edukacyjne”, nr 30, s. 109–117.

Czerwińska K. (2016). Środowisko rodzinne małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. W: Czerwińska K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska K., Dąbrowska I. (2015). Rodzice i specjaliści w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących. W: Czerwińska K. (red.). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku: w kręgu diagnozy i terapii. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Dycht M. (2015). Edukacja włączająca uczniów z dysfunkcją wzroku w Polsce – wdrażanie zobowiązań i analiza wątków zaniedbanych. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 2, s. 34–49.

Dycht M. (2017). Edukacja i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w placówkach oświatowych w Polsce. W: Śmiechowska-Petrovskij E. (red.). Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku szkolnym. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Finding Out about Blindness – Teacher’s Pack. Program wychowawczy sprzyjający integracji społecznej dzieci niewidomych (1991). London: Royal National Institute of The Blind.

Firkowska-Mankiewicz A. (2004). Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły. „Szkoła Specjalna”, nr 1, s. 19–26.

Kawczyńska-Reguła B., Pierzchała B. (2001). Zagadnienia nauczania początkowego dzieci z dysfunkcją wzroku. W: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. Warszawa: MEN.

Kirenko J., Grindrich P. (2007). Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym. Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSSP.

Konarska J. (2010). Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Konwencja praw osób niepełnosprawnych. (2006). Art. 24, pkt. 2d. Nowy Jork: ONZ. (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1169).

Kuczyńska-Kwapisz J. (2014). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i edukacja tyflopedagogiczna ich rodzin na przykładzie projektu „Międzynarodowa Szkoła Matek”. „Forum Pedagogiczne”, nr 2, s. 45–59.

Lechta V. (2010). Pedagogika inkluzyjna. W: Śliwerski B. (red.). Pedagogika. T. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. Gdańsk: GWP.

Maciarz A. (2005). Integracja edukacyjna w świetle doświadczeń i oczekiwań dzieci niepełnosprawnych. W: Pilecka W., Ozga A., Kurtek P. (red.). Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. Kielce: Wydawnictwo AŚ.

Majewski T. (2001). Dzieci z uszkodzonym wzrokiem i ich edukacja. W: Jakubowski S. (red.). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. Warszawa: MEN.

Orkan-Łęcka M. (2003). Mama, tata, dziecko, czyli o tym, jak uczyć małe niewidome dziecko w warunkach domowych. Warszawa: PZN.

Paplińska M. (2008). Dziecko z niepełnosprawnością wzrokową na progu szkoły – przygotowania, możliwości i realne wsparcie. W: Gorajewska D. (red.). Wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Paplińska M., Witczak-Nowotna J. (2015). Tyfloedukacja jako element budowania integracji społecznej uczniów niewidomych i słabowidzących w edukacji włączającej. W: Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.). Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Paradowska E. (2011). Praca z dzieckiem głuchoniewidomym. W: Głodkowska J. (red.). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Pasterny H. (2012). Uczeń niewidomy w szkole masowej – wyzwania integracji. W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Guza A., Krzyżyk D. (red.). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Pisula E. (2007). Informowanie rodziców o zaburzeniach w rozwoju dziecka. W: Pisula E. (red.). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Sekułowicz M. (2017). Rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Wojewódzka konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”, Świdnica, 4 grudnia 2017 r., dostępny na: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2017/12/rola-edukacji-wlaczajacej-w-podnoszeniu-jakosci-edukacji-wszystkich.pdf (otwarty: 08.01.2017).

Sińska J. (2006). Matka i dziecko z uszkodzonym wzrokiem – transakcyjny model wspomagania interakcji. W: Gałkowski T., Pisula E. (red.). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Skoczylas E. (2013). Wspieranie rodzin dzieci z dysfunkcją wzroku. W: Sidor-Piekarska B. (red.). Kompetentne wspieranie rodzin z niepełnosprawnością. Lublin: KUL.

Speck O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: GWP.

Speck O. (2013). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Szumski G. (2011). Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej. W: Z. Gajdzica (red.). Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Urmańska W. (2007). Wczesna interwencja psychologiczna w procesie uczenia się rodzicielstwa. W: Kwaśniewska G. (red.). Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Walkiewicz M. (2005). Model programu wspomagania rozwoju widzenia dzieci z zaburzeniami widzenia. „Szkoła Specjalna”, nr 2, s. 126–139.

Wawrowska E. (2011). W rodzinie niewidomego dziecka. W: Liberska H. (red.). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin.

Zaorska M. (2010). Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych w Polsce i Rosji (rozwój i stan obecny). Toruń: UMK.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142