Vol 58, Nr 4 (2015)

Spis treści

Sesja naukowa poświęcona kard. Zenonowi Grocholewskiemu

Sprawozdanie z uroczystej sesji, zorganizowanej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 12 czerwca 2015 r. PDF
JÓZEF WROCEŃSKI 3-6
Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego PDF
HENRYK STAWNIAK 7-8
Przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 13 czerwca 2015 r. podczas konferencji poświęconej kard. Zenonowi Grocholewskiemu PDF
JÓZEF KRUKOWSKI 9-14
Wkład kard. Zenona Grocholewskiego w dzieło edukacji katolickiej w świecie PDF
WOJCIECH GÓRALSKI 15-42

Rozprawy i Artykuły

Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) – bonum commune czy communionis PDF
TOMASZ GAŁKOWSKI 43-65
Katolicki Uniwersytet Ameryki (the Catholic University of America) w świetle norm prawa kanonicznego PDF
ARKADIUSZ DOMASZK 67-101
Konieczność odłożenia chrztu dziecka wyzwaniem dla ewangelizacji jego rodziców PDF
ZBIGNIEW JANCZEWSKI 103-120
Wartość dowodowa confessio iudicialis w świetle Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka PDF
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI 121-137
Il diritto canonico nel contesto teologico ed ecclesiale dei secoli V-VIII PDF (Italiano)
ALDO GORINI 139-154
“Pontificia praecepta de clero uxorato orientali” e la questione del celibato presso le Chiese orientali cattoliche PDF (Italiano)
ANDRIY TANASIYCHUK 155-173
Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy PDF
KATARZYNA MAJCHRZAK 175-181

Recenzje

P. Skonieczny, La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teoretico, Roma 2015, ss. 564. PDF
TOMASZ GAŁKOWSKI 183-197
Quaderni di Ius Missionale, I delicti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede – norme, prassi, obiezioni, a cura Claudio Papale, Città del Vaticano 2014, ss. 181. PDF
DARIUSZ BOREK 197-208

Sprawozdania

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich poświęconej zadaniom nauczycielskim Kościoła wobec nowych wyzwań PDF
IGOR KILANOWSKI 209-223

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Nowi magistrzy prawa kanonicznego PDF
BOŻENA SZEWCZUL 225-232
Nostryfikacje . PDF
BOŻENA SZEWCZUL 232-233