Studia Ecologiae et Bioethicae są wydawane od 2003 roku przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW. Czasopismo prezentuje wyniki badań dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska w czterech sekcjach tematycznych: Humanistyczne Podstawy Ochrony Środowiska, Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska, Prawo i Zarządzanie Środowiskiem oraz Technologie Środowiskowe. Ideą przyświecającą redakcji czasopisma jest prezentowanie interdyscyplinarności problematyki środowiskowej, szczególnie ukazywanie, że debata nad ochroną środowiska powinna być prowadzona zarówno w naukach humanistycznych, jak i ścisłych. To podejście zaowocowało wydaniem wielu oryginalnych prac badawczych z zakresu różnych obszarów badawczych jak np.: antropologii, ekofilozofii, etyki środowiskowej, bioetyki, ekonomii środowiskowej, prawa środowiskowego, ekoteologii, edukacji ekologicznej, ekologii, technologii środowiskowych, polityki ekologicznej, ochrony klimatu, ochrony przyrody.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1733-1218
DOI:
10.21697/seb
  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Etyka
  • Ekologia
MNISW 20 ; 2019
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP