Zasady etyczne

ZASADY  ETYCZNE  STOSOWANE  W  STUDIA  ECOLOGIAE  ET  BIOETHICAE

Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae stosuje wobec wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces wydawniczy (redaktorów, recenzentów, autorów, wydawców i czytelników) poniższe zasady. W przypadku naruszenia zasad etycznych Redakcja SEeB zastrzega sobie prawo zerwania współpracy z osobami, które się tego dopuściły oraz poinformowania o nagannych praktykach instytucje, w których osoby te są zatrudnione.

Redakcja czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae:

 1. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom autorów, recenzentów i czytelników;
 2. dba o merytoryczny i formalny poziom publikowanych materiałów;
 3. troszczy się o sprawne funkcjonowanie procedur redakcyjnych;
 4. wszelkie decyzje odnośnie publikacji materiałów podejmuje wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne zgodnie z zasadami etycznymi;
 5. wspiera wolność dyskusji naukowej i w miarę potrzeby umożliwia publikację głosów polemicznych do artykułów opublikowanych na łamach SEeB;
 6. zapobiega naruszeniom zasad etycznych;
 7. upublicznia wszystkie wymogi stawiane autorom przedkładanych tekstów;
 8. zapewnia autorom, nawet po zakończeniu procesu wydawniczego, możliwość dokonania poprawek lub nawet wycofania artykułu z witryny czasopisma;
 9. umożliwia autorom publikację wyjaśnień lub przeprosin związanych z wcześniejszą publikacją;
 10. informuje czytelników o finansowaniu badań, których wyniki są publikowane na łamach SEeB;
 11. przedstawia ekspertom jasne kryteria oceny recenzowanych artykułów;
 12. wypracowuje procedury zapewniające anonimowość recenzji oraz unikanie konfliktu interesów;
 13. niezwłocznie reaguje na skargi i wskazuje mechanizm odwoławczy od decyzji Redakcji;
 14. przechowuje dokumentację wydawniczą.

Rada Naukowa czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae:

 1. troszczy się o utrzymanie wysokiego poziomu naukowego czasopisma;
 2. wspiera Redakcję SEeB w wyznaczaniu kierunków i obszarów badań, których wyniki są publikowane w czasopiśmie Studia Ecologiae et Bioethicae;
 3. promuje czasopismo w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym;
 4. w miarę możliwości wspiera Redakcję we wszystkich sprawach, z którymi zwróci się ona do Rady Naukowej.

 

       1. Zasady dotyczące niewłaściwych praktyk

W przypadku zgłoszenia zarzutów dotyczących publikowanych w SEeB materiałów Redakcja rozpatruje je poprzez głosowanie i odpowiada zainteresowanym drogą elektroniczną na adres podany przez autora przy zgłaszaniu artykułu. Jeżeli zarzuty dotyczą Redakcji SEeB, wówczas Redakcja, po ustosunkowaniu się do nich, przekazuje je do rozpatrzenia przez dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

 1. Zasady dotyczące autorstwa i oryginalności

Osoba zgłaszająca artykuł do Redakcji SEeB potwierdza, że jest jego autorem, że jest on oryginalny, tzn. nie był wcześniej publikowany w żadnym języku oraz nie został równocześnie zgłoszony do żadnej innej redakcji. W przypadku zespołu autorów składają oni oświadczenie, w którym przypisują poszczególnym autorom określony procent wkładu w przygotowanie artykułu i wskazują na zakres wykonanych prac przez poszczególnych członków zespołu. Oświadczenie to podpisuje autor zgłaszający. Redakcja SEeB w sposób szczególny sprzeciwia się nagannym praktykom naruszającym zasady etyczne badań naukowych w postaci tzw. guest authorship i ghostwriting oraz plagiatowaniu.

Redakcja SEeB sprawdza oryginalność zgłoszonych artykułów przy pomocy systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). System ten jest wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako obowiązujący we wszystkich instytucjach naukowych w Polsce. 

 1. Zasady odwoływania się od decyzji Redakcji SEeB

Autorzy, którzy nie zgadzają się ze stanowiskiem Redakcji SEeB mogą się od niego odwołać do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. W przypadku, gdy dziekan uzna to za stosowne, może poprosić o opinię Wydziałową Komisję ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej. Dziekan stanowi zwyczajną instancję odwoławczą, a jego rozstrzygnięcia są ostateczne.

 1. Zasady dotyczące konfliktu interesów

Redakcja SEeB przykłada wielką wagę do tego, by w procesie wydawniczym unikać konfliktu interesów. Chodzi tu przede wszystkim o konflikt interesów pomiędzy: 1) autorami i recenzentami; 2) autorami i członkami Redakcji SEeB; oraz 3) by konflikt taki nie pojawił się w wyniku braku informacji na temat podmiotów finansujących badania, których wyniki są publikowane w SEeB.

Redakcja SEeB dba, by proces recenzji zgłoszonych artykułów przebiegał możliwie najbardziej obiektywnie, tzn. recenzenci nie znają personaliów autorów i odwrotnie. Nie zachodzi też między nimi zależność natury służbowej, rodzinnej, przyjacielskiej… Ponadto, autor zgłaszający artykuł może zwrócić się do Redakcji z prośbą, by wskazana przez niego osoba nie oceniała jego tekstu, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W przypadku, gdy autor zgłaszający artykuł jest w stosunku zależności do członka Redakcji SEeB, wówczas osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu, w wyniku którego Redakcja podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu artykułu. Taką samą procedurę stosuje się w przypadku, gdy autor zgłaszanego tekstu jest członkiem Redakcji SEeB.

W celu uniknięcia konfliktu interesów autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenie na temat podmiotów finansujących badania, których wyniki przedstawił do publikacji w SEeB. Informacja ta powinna być podana do wiedzy czytelnika poprzez zamieszczenie jej  w publikowanym artykule.

Wszelkie zarzuty związane z konfliktem interesów zarówno przed, jak i po publikacji powinny być zgłaszane do Redakcji, która je rozpatruje i informuje zgłaszającego o wynikach. Następnie Stronom przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

 1. Zasady udostępniania materiałów publikowanych w SEeB

Materiały publikowane w SEeB są dostępne w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej. Wydawnictwo Naukowe UKSW prowadzi sprzedaż czasopisma w wersji drukowanej. Redakcja w porozumieniu z Wydawnictwem Naukowym UKSW udostępnia wszystkie opublikowane teksty na witrynie czasopisma bezpośrednio po tym, gdy ukazały się one drukiem. Redakcja udostępnia na swojej witrynie internetowej wybrane artykuły jeszcze przed ich publikacją. Udostępniane na witrynie SEeB materiały mają status open access i są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl). Autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

 1. Zasady dotyczące kurateli etycznej

Redakcja SEeB przykłada wielką wagę do poszanowania zasad etycznych, szczególnie zaś zasad stojących na straży poszanowania prywatności i godności każdego człowieka. Ponadto Redakcja troszczy się, by badania na ludziach i zwierzętach, których wyniki są publikowane w SEeB, odbywały się z poszanowaniem zasad etycznych. Dlatego w przypadku, gdy wymagana jest opinia właściwej komisji etycznej autorzy są zobowiązani przedstawić ją Redakcji SEeB. W przypadkach wątpliwych Redakcja SEeB odwołuje się do Komisji Etyki i Bioetyki UKSW.

Redakcja SEeB dba także o przestrzeganie polityki prywatności i chroni dane osobowe osób współpracujących z Redakcją. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z procesem wydawniczym. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są zawarte w klauzuli informacyjnej, dostępnej na witrynie internetowej. Naruszenie ochrony danych osobowych można zgłaszać poprzez witrynę internetową.

 1. Zasady dotyczące własności intelektualnej

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy, są oni jednak zobowiązani do podpisania umowy o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW.  Wzór umowy jest dostępny na witrynie SEeB. Materiały udostępniane na witrynie SEeB mają status open access zgodnie z warunkami licencji CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe. Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie uzyskuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

 1. Zasady zarządzania czasopismem

SEeB są czasopismem wydawanym przez Instytut Filozofii we współpracy z Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktora naczelnego oraz pozostałych członków Redakcji powołuje dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej po zasięgnięciu opinii Rady Dyscypliny Filozofia w UKSW. Wszelkie sprawy finansowe związane z funkcjonowaniem Redakcji SEeB są podejmowane przez Władze UKSW.

 1. Zasady dotyczące oceniania

Proces kwalifikacji artykułów podlega trzystopniowej procedurze oceny:

1) Redakcja dokonuje wstępnej oceny zgodności zgłoszonego artykułu z profilem czasopisma oraz spełnienia wymogów formalnych. W czasie trwania roku akademickiego Redakcja informuje autora o przyjęciu artykułu do dalszych etapów oceny w ciągu 1 tygodnia.

2) Dwaj niezależni, zewnętrzni eksperci dokonują merytorycznej i formalnej oceny zgłaszanych artykułów. Zwyczajnie proces ten trwa ok. 2 miesięcy.

3) Redakcja w oparciu o recenzje ekspertów podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu, bądź odesłaniu artykułu autorowi do poprawy zgodnie z sugestiami ekspertów. W przypadku radykalnie odmiennych ocen ekspertów Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do trzeciego eksperta i na podstawie wszystkich recenzji decyduje o kwalifikacji artykułu. Decyzja ta zapada w wyniku głosowania, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos redaktora naczelnego. Redakcja podejmuje decyzję w sprawie publikacji artykułu w terminie 2 tygodniu od wpłynięcia ostatniej recenzji i informuje o tym autora.

Redakcja dokonuje okresowej oceny jakości recenzji i wypracowuje wskazania dla ekspertów celem podniesienia poziomu merytorycznego recenzji oraz ujednolicenia kryteriów oceny artykułów.

Raz w roku Redakcja udostępnia na witrynie czasopisma listę recenzentów, z którymi współpracowała przy wydaniu określonych tomów czasopisma.

W miarę możliwości członkowie Redakcji i osoby zaangażowane w proces wydawniczy uczestniczą w szkoleniach w celu podniesienia swoich kwalifikacji niezbędnych do utrzymania wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego działań Redakcji.

Autor może zakwestionować stanowisko wyrażone w trakcie procesu wydawniczego. Podmiotem, który rozstrzyga tego typu kwestie jest Redakcja SEeB. Jeżeli autor nie zgadza się z rozstrzygnięciem Redakcji,  sprawa przekazywana jest do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, który zajmuje stanowisko w sprawie.

 1. Zasady dotyczące dyskusji i poprawek po opublikowaniu artykułu

W przypadku, gdy publikacja spotyka się z uzasadnioną krytyką, Redakcja pozwala autorowi wycofać lub skorygować artykuł w elektronicznej wersji dostępnej na witrynie SEeB. Osobom zainteresowanym publiczną debatą nad opublikowanym tekstem, Redakcja umożliwia publikację artykułu polemicznego na łamach SEeB w możliwie najbliższym terminie.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP