Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma długą i bogatą tradycję. Wraz z przekształceniem w roku 1999 Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Wydawnictwo Naukowe UKSW przejęło bowiem tradycję Wydawnictwa ATK, działającego na rynku wydawniczym od roku 1954.

Wydawnictwo Naukowe UKSW publikuje prace naukowe: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, pedagogiki, nauk społecznych i prawa oraz nauk matematyczno-przyrodniczych. Szczególnym osiągnięciem Wydawnictwa jest publikacja serii wydawniczych. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć przekłady tekstów autorów starochrześcijańskich, przekłady tekstów średniowiecznych filozofów i teologów, studia biblijne, studia dogmatyczne oraz studia z zakresu filozofii przyrody. Wydawnictwo Naukowe UKSW wydaje też prace zbiorowe, tomiki poezji, informatory, materiały pokonferencyjne i podręczniki z zakresu tematyki podejmowanej w badaniach i kształceniu realizowanym w UKSW. Ponadto Wydawnictwo publikuje ponad dwadzieścia tytułów czasopism naukowych, w tym Studia Ecologiae et Bioethicae.

 

Kontakt:
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP