Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Przekazanie materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor zapoznał się z zasadmi etycznymi obowiązującymi w SEeB.
 • Autor zobowiązuje się podpisać oświadczenia o przestrzeganiu zasad etycznych oraz przeniesieniu praw autorskich na Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

SPOSÓB  CYTOWANIA  I  SPORZĄDZANIA  BIBLIOGRAFII

 1. Przypisy oraz zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię (w układzie alfabetycznym) należy sporządzić wg stylu Chicago/Turabian w wersji autor-data, edycja 16.
 2. Przypisy należy umieszczać w tekście w nawiasach. Zawierają one: nazwisko autora, rok publikacji oraz strony odwołania np. (Scruton 2017, 34-35).
 3. Jeśli w bibliografii znajduje się kilka pozycji tego samego autora wydanych w tym samym roku, należy je odróżnić, dopisując do roku wydania kolejne litery alfabetu.
 4. Jeśli cytowana pozycja posiada DOI, należy go wskazać w zapisie bibliograficznym:
  Kijewska, Agnieszka. 2015. “Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon.” Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26. https://doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-2.
 5. Nie stosujemy skrótów ibidem, op. cit., idem, eandem, tamże, tenże, …
 6. Redakcja SEeB pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych, należy je jednak stosować jedynie wyjątkowo dla uzupełnienia narracji prowadzonej w tekście właściwym, nie zaś do dokumentowania przywoływanych źródeł.
 7. Słowa techniczne w zapisie bibliograficznym (i, w, red., tłum., …) zapisujemy w języku zgodnym z językiem wiodącym publikacji.
 8. Punktem odniesienia dla poniższych zasad jest Turabian Manual for Writers. Citation Quick Guide.
 9. Należy zwrócić uwagę na to, że dla prac wieloautorskich tylko pierwszego z autorów zapisujemy, podając najpierw nazwisko a następnie imię, wszyscy kolejni autorzy są podawani w kolejności – imię i nazwisko. W zapisie bibliograficznym zawsze podajemy pełne pierwsze imię, drugie imię można podać w formie inicjału.
 10. Warto też zauważyć, że tytuły książek i czasopism zapisujemy kursywą, natomiast tytuły artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych podajemy w cudzysłowach.
 11. Jeśli przypis obejmuje kilka pozycji bibliograficznych, oddzielamy je średnikami. W naukach biologicznych poszczególne pozycje w ramach przypisu podajemy w porządku chronologicznym), np. (Schlosser 2001, 88; Sirco and Jay 2007, 44; LaSalle 2017, 95).

KSIĄŻKA – jeden autor

Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Bibliografia:

 1. Jonas, Hans. 1995. Zasada odpowiedzialności. Kraków: Wydawnictwo PLATAN.
 2. Scruton, Rober. 2017. Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie. Poznań: Zysk i S-ka.
 3. Kitamura, Katie. 2017. A Separation. New York: Riverhead Books.

Przypis:

 1. (Jonas 1995, 35)
 2. (Scruton 2017, 65)
 3. (Kitamura 2017, 25)

KSIĄŻKA – dwóch lub trzech autorów

Nazwisko, Imię autora i Imię i Nazwisko autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Bibliografia:

 1. Sirico, Robert and Jay W. Richards. 2007. Environmental Stewardship in the Judeo-Christian Tradition. Grand Rapids: Action Institute.
 2. Rosenhan, David i Martin Seligam. Psychopatalogia, t. 1. Warszawa: PWN.
 3. Sassler, Sharon, and Amanda Jayne Miller. 2017. Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships. Oakland: University of California Press.

Przypis:

 1. (Sirco and Jay 2007, 44)
 2. (Rosenhan i Seligam 1994, 25)
 3. (Sassler and Miller 2017, 114)

ROZDZIAŁ  W  PRACY  ZBIOROWEJ

Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. „Tytuł rozdziału/artykułu” (w cudzysłowie). W Tytuł dzieła (kursywą), red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Bibliografia:

 1. Rowlandson, Mary. 2016. “The Narrative of My Captivity.” In The Making of the American Essay, edited by John D’Agata, 19–56. Minneapolis: Graywolf Press.
 2. Bronk, Andrzej. 1992. "Wielość nauk i jedność nauki." W Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. Stanisław Kamiński, 345–370. Lublin: TN KUL.

Przypis:

 1. Rowlandson 2016, 19–20)
 2. (Bronk 1992, 351)

EBOOK

W przypadku książek dostępnych online należy podać adres URL lub nazwę bazy, w której książka jest dostępna. W przypadku innych rodzajów e-książek należy podać nazwę formatu. Jeśli nie są dostępne numery stron, należy podać numer rozdziału.

Bibliografia:

 1. Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle.
 2. Dostoevsky, Fyodor. 1917. Crime and Punishment. Translated by Constance Garnett, edited by William Allan Neilson. New York: P. F. Collier & Son. https://archive.org/details/crimepunishment00dostuoft.
 3. Schlosser, Eric. 2001. Fast Food Nation: The Dark Side of the American Meal. Boston: Houghton Mifflin. ProQuest Ebrary.

Przypis:

 1. (Austen 2007, chap. 3)
 2. (Dostoevsky 1917, 444)
 3. (Schlosser 2001, 88)

ARTYKUŁ  W  CZASOPIŚMIE  NAUKOWYM

Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. „Tytuł artykułu” (w cudzysłowie). Tytuł czasopisma (kursywą), tom (numer), zakres stron. W przypadku artykułów dostępnych online należy podać adres URL lub nazwę repozytorium, w którym artykuł jest dostępny. Wiele artykułów w czasopismach naukowych posiada DOI, który tworzy stały adres URL, należy go wówczas podać zamiast adresu URL w pełnym kształcie, tzn. https://doi.org/xxx. Artykuły mają często wielu autorów, jeśli jest ich czterech lub więcej, w spisie bibliograficznym należy umieścić ich wszystkich (do dziesięciu); natomiast w przypisie należy wymienić tylko pierwszego autora oraz użyć skrótu et al. ("i in.").

Bibliografia:

 1. Łepko, Zbigniew. 2003. “Spór o socjobiologię klasyczną.” Studia Ecologiae et Bioethicae 1: 223-230.
 2. Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.
 3. LaSalle, Peter. 2017. “Conundrum: A Story about Reading.” New England Review 38 (1): 95–109. Project MUSE.
 4. Pérez, Ashley Hope. 2017. “Material Morality and the Logic of Degrees in Diderot’s Le neveu de Rameau.” Modern Philology 114, no. 4 (May): 872–98. https://doi.org/10.1086/689836.
 5. Weber, Jesse N., Martin Kalbe, Kum Chuan Shim, Noémie I. Erin, Natalie C. Steinel, Lei Ma, and Daniel I. Bolnick. “Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite.” American Naturalist 189, no. 1 (January): 43–57. https://doi.org/10.1086/689597.

Przypisy:

 1. (Łepko 2003, 236)
 2. (Keng, Lin, and Orazem 2017, 9–10)
 3. (LaSalle 2017, 95)
 4. (Pérez 2017, 874)
 5. (Weber et al. 2017, 45)

ARTYKUŁ Z  GAZETY  LUB  Z  SERWISÓW INFORMACYJNYCH

Artykuły z gazet lub serwisów informacyjnych, czasopism i blogów należy cytować podobnie jak artykuły z czasopism naukowych. W spisie bibliograficznym  pomocne może być powtórzenie roku. Najpierw zamieszczamy rok po autorze, a po tytule gazety datę jej ukazania się (rok, miesiąc i dzień). Jeśli artykuł jest dostępny online należy podać adres URL lub nazwę bazy, w której jest dostępny.

Bibliografia:

 1. Anderssen, Erin. 2016. “Through the Eyes of Generation Z.” Globe and Mail (Toronto), June 25, 2016. http://www.theglobeandmail.com/news/national/through-the-eyes-of-generation-z/article30571914/.
 2. Cunningham, Vinson. 2017. “You Don’t Understand: John McWhorter Makes His Case for Black English.” New Yorker, May 15, 2017.
 3. Lind, Dara. 2016. “Moving to Canada, Explained.” Vox, September 15, 2016. http://www.vox.com/2016/5/9/11608830/move-to-canada-how.
 4. Manjoo, Farhad. 2017. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” New York Times, March 8, 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.
 5. Pegoraro, Rob. 2007. “Apple’s iPhone Is Sleek, Smart and Simple.” Washington Post, July 5, 2007. LexisNexis Academic.

Przypis:

 1. (Anderssen 2016)
 2. (Cunningham 2017, 85)
 3. (Lind 2016)
 4. (Manjoo 2017)
 5. (Pegoraro 2007)

WITRYNY  INTERNETOWE

Witryny internetowe należy cytować według poniższego schematu. W przypadku źródła, które nie wymienia daty publikacji, należy podać datę dostępu (jak przypadku Colulmbia).

Bibliografia:

 1. Columbia University. “History.” Accessed May 15, 2017. http://www.columbia.edu/content/history.html.
 2. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://www.google.com/policies/privacy/.
 3. Szymona, Wiesław. 2014. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. Dostęp 10.07.2014. http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html.
 4. pl. 2016. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju. Dostęp 1.06.2016. http://www.ekologia.pl/artykul/inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,5.html.

Przypisy:

 1. (Columbia University 2017)
 2. (Google 2017)
 3. (Szymona 2014)
 4. (Ekologia.pl 2016)

 

AKTY  PRAWA  KRAJOWEGO - należy cytować z odwołaniem się do jego oznaczenia rodzajowego oraz roku, z którego pochodzi.

Bibliografia:

 1. Ustawa 2009 – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).
 2. Rozporządzenie 2017 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502).
 3. Strategia 2017 – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260).

Przypisy:

 1. (Ustawa 2009, art. 3, ust. 2)
 2. (Rozporządzenie 2017, § 4)
 3. (Strategia 2017, s. 10)

AKT  PRAWNY  OZNACZANY  JAKO  KODEKS – należy cytować z odwołaniem się do pierwszych liter tworzących nazwę kodeksu.

Bibliografia:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. U. z 2017 r. Poz. 459, ze zm.).

Przypisy:

 1. (KC, art. 417)

AKTY PRAWA UNIJNEGO – należy cytować z odwołaniem się do jego oznaczenia rodzajowego i numeru. Należy podać miejsce publikacji.

Bibliografia:

 1. Dyrektywa 2011/92/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko Tekst mający znaczenie dla EOG (OJ L 26, 28.1.2012, s. 1–21).
 2. Rozporządzenie 1235/2008 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (OJ. L 334 z 12.12.2008, s. 25-52).

Przypisy:

 1. (Dyrektywa 2011/92/UE, art. 3)
 2. (Rozporządzenie 1235/2008, art. 4)

AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO – należy cytować z odwołaniem się do oznaczenia rodzajowego oraz roku, z którego pochodzi.

Bibliografia:

 1. Konwencja 1998 – Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska, podpisana 25 czerwca 1998 w Aarhus (Dz.U. 2003 r. Nr 78 poz. 706).
 2. Protokół 1997 – Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U. 2005 r. Nr 203 poz. 1684).

Przypisy:

  1. (Konwencja 1998, art. 3)
  2. (Protokół 1997, art. 2)

 

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP