Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, sprawozdania i recenzji książek (wydanych nie później niż 5 lat przed publikacją tomu czasopisma).

2. Teksty formatu A-4 prosimy nadsyłać drogą elektroniczną, w formacie Word 97-2003 (*.doc). Wielkość czcionki: 12 pkt., interlinia: 1,5 pkt., marginesy: 2,5 cm. Zaleca się używanie czcionki Times New Roman. Nie należy stosować wyróżnień w tekście (np. czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych.

3. Pierwszą stronę tekstu należy rozpocząć od imienia i nazwiska Autora, w następnej linii - afiliacja (jednostka zatrudniająca), następnie (po stosownym odstępie) – tytuł pracy. Dodatkowe informacje o Autorze (adres do korespondencji, telefon, e-mail) prosimy podać w treści maila lub w osobnym załączniku.

4. Pod tytułem artykułu należy zamieścić: Słowa kluczowe (do pięciu słów) w języku polskim oraz w języku angielskim Key words (do pięciu słów).

5. Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia (maksimum 1000 znaków)w języku polskim i jego tłumaczenie (wraz z tytułem artykułu) na język angielskioraz krótkiej noty o autorze (do 300 znaków).

6. Objętość artykułu łącznie nie może przekraczać 40 tys. znaków wraz ze spacjami (1 arkusz wydawniczy).

7. Ewentualne schematy i rysunki powinny stanowić jedną całość (jako "rysunek zgrupowany", czy "ramka"), by uniknąć ich zniekształcenia w trakcie formatowania tekstu do druku.

8. Przypisy (w tekście) i bibliografię należy sformatować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi przedstawionymi w pliku - http://seib.uksw.edu.pl/sites/default/files/przypisy%20i%20bibliografia.pdf

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Przekazanie materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę.

     

  2. Przypadki nierzetelności naukowej, w szczególności ghostwriting (istotny wkład w powstanie publikacji osoby nie ujawnionej w odpowiedni sposób w pracy) i guest authorship (przypisanie autorstwa lub współautorstwa pracy osobie, której wkład w powstanie artykułu był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) będą przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucjezatrudniające autorów itp.).
 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.