Sposób przygotowania tekstów

SPOSÓB  PRZYGOTOWYWANIA  TEKSTÓW

Plik ze sposobem przygotowywania tekstu do pobrania w formacie PDF.

 1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, sprawozdania i recenzji książki (wydanej nie wcześniej niż 3 lata od daty zgłoszenia recenzji).
 2. Materiały należy przesyłać do Redakcji w formacie dokumentów Microsoft Word. Tekst należy sformatować w następujący sposób: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia: 1,5 pkt., wszystkie marginesy: 2,5 cm. Wyróżnienia w tekście należy stosować tylko poprzez użycie czcionki pogrubionej, natomiast pismo pochyłe powinno być stosowane jedynie do tytułów cytowanych publikacji oraz wyrażeń obcojęzycznych.
 3. Cytaty należy zaznaczać przy pomocy cudzysłowów „drukarskich”, a nie kursywy. Cytat w cytacie należy wyodrębniać cudzysłowem «francuskim». Cudzysłów francuski należy wstawiać, używając funkcji: „Wstawianie” → „Symbol” → „Więcej symboli”, a nie uzyskiwać za pomocą podwójnych znaków << lub >>. Stosuje się następującą kolejność cudzysłowów: „ « ‘ ’ » ”.
 4. Autorzy powinni unikać formatowania tekstu przy użyciu tabulatorów, twardych spacji [CTRL+SHIFT+SPACJA] oraz twardych końców wiersza [Shift+Enter]. Nie należy też usuwać pojedynczych liter na końcu wiersza ponieważ bardzo utrudnia to pracę przy składzie tekstu.
 5. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać poniższe elementy, które należy podać we wskazanej kolejności:
  1. imię i nazwisko autora
  2. afiliacja autora (jednostka zatrudniająca) wraz z adresem jednostki
  3. identyfikator ORCID oraz adres email autora 
  4. w przypadku tekstów wieloautorskich, kolejnych autorów należy sukcesywnie podawać poniżej, według tego samego schematu. Nie ma jednak obowiązku zamieszczania adresów e-mail wszystkich autorów, a jedynie jednego adresu do tzw. autora do kontaktu. Jeśli autor nie życzy sobie podawania w tekście jego adresu e-mail, w korespondencji z Redakcją należy wyraźnie to zaznaczyć.
  5. tytuł artykułu w języku polskim
  6. streszczenie artykułu w języku polskim (150-200 słów)
  7. słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów)
  8. tytuł artykułu w języku angielskim
  9. streszczenie artykułu w języku angielskim (wierne tłumaczenie tekstu polskiego)
  10. słowa kluczowe (keywords) odpowiadające słowom kluczowym w języku polskim
 6. Struktura artykułu:
  1. Wprowadzenie/Wstęp itp. (nienumerowane);
  2. Kolejne punkty (numeracja arabska: 1.;  2.;   3. – jeśli to konieczne można wprowadzić we wszystkich lub niektórych punktach drugi poziom struktury, np. 2.1.  2.2.  2.3.);
  3. Zakończenie/Wnioski/Podsumowanie itp. (nienumerowane);
  4. Bibliografia;
  5. Informacja o podmiotach finansujących badania, których wyniki są publikowane na łamach SEeB.
 7. Objętość artykułu łącznie z bibliografią, abstraktami i słowami kluczowymi nie może przekraczać 1 arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, w tym spacje.
 8. Autorzy, którzy zamieszczają w swoich artykułach elementy graficzne (wykresy, zdjęcia, schematy, itp.) powinni mieć świadomość, że SEeB są drukowane w wersji monochromatycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykresów, które w wersji kolorowej są czytelne, natomiast po ich przerobieniu w procesie wydawniczym na wersję monochromatyczną tracą swą przejrzystość. Należy to uwzględnić przygotowując wykresy. Wszystkie zamieszczone w tekście elementy graficzne powinny być dostarczone dodatkowo w postaci osobnych plików o wysokiej rozdzielczości w formacie JPG lub PDF. Pliki te nazywamy odpowiednio od nazwiska autora i kategorii grafiki (rysunek, wykres, schemat itp.) np. Kowalski-rys-1.jpg; Kowalski-wykres-2.jpg, itp. Wszystkie wykresy przygotowywane przez autora w programie Excel warto zapisać w jednym pliku Excela i przesłać do redakcji. Podniesie to jakość publikowanych elementów graficznych. W wersji czasopisma dostępnej on-line zamieszczane są kolorowe elementy graficzne.
 9. Przypisy i bibliografię należy sformatować zgodnie z tzw. stylem Chicago/Turabian w wersji autor-data, edycja 16. Szczegółowe wytyczne cytowania i sporządzania bibliografii zostały przedstawione w zakładce "Zasady cytowania".
 10. Streszczenia artykułów publikowanych w SEeB mogą mieć różny schemat. W naukach społecznych, przyrodniczych i inżynieryjnych na streszczenie zwykle składa się: 1) wprowadzenie (cel i znaczenie badań), 2) metody, 3) wyniki i 4) dyskusja. Proporcje tych elementów zwykle rozkładają się następująco: 1) 25%, 2) 25%, 3) 35% i 4) 15% objętości abstraktu. W naukach humanistycznych schemat ten jest zwykle mniej formalny, stanowi jednak streszczenie artykułu, które zwięźle prezentuje: 1) podejmowany problem, 2) cel opracowania, 3) jego ustalenia, oraz 4) wnioski. Streszczenia artykułów prezentowanych w SEeB powinny liczyć 150-200 słów.
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP