Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego. Czasopismo odwołuje się do głównej przesłanki metodologicznej badań prowadzonych w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, wskazującej na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej. 

Szczególnym przykładem wskazanej tu komplementarności są publikowane w czasopiśmie wyniki badań z zakresu nauk biologicznych i filozoficznych. Wyrażają one bowiem nie tylko samą komplementarność biologii i filozofii, ale także perspektywy możliwego zaangażowania w tę kwestię specjalistów z zakresu wielu innych gałęzi nauki, np. antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów i teologów. Tak sprofilowane czasopismo umożliwia twórczą wymianę myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Wprawdzie czasopismo jest otwarte na współpracę z przedstawicielami wszystkich ośrodków zagranicznych, to jednak priorytet stanowi nadanie mu zasięgu regionalnego. Chodzi więc o współpracę z przedstawicielami ośrodków badawczych z Polski, Bułgarii, Czech i Słowacji.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstotliwość publikacji
kwartalnik | quarterly
ISSN:
1733-1218
DOI:
10.21697/seb

Studia Ecologiae et Bioethicae  jest czasopismem naukowym obejmującym szerokie spektrum zagadnień związanych z kryzysem środowiskowym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie czasopism naukowych z 31 lipca 2019 roku przyznało temu czasopismu 20 punktów.

 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Filozofia | Philosophy
 • Biologia | Biology
 • Bioetyka | Bioethics
 • Ekologia | Ecology
 • Ekofilozofia | Ecophilosophy
 • Ekoteologia | Ecotheology
 • Etyka środowiskowa | Environmental Ethics
 • Ekologia człowieka | Human Ecology
 • Nauki o środowisku | Environmental Science
 • Zrównoważony rozwój | Sustainable Development
 • Ekonomia ekologiczna | Ecological Economics
 • Edukacja ekologiczna | Ecological Education
 • Prawo środowiskowe | Environmental Law
 • Zarządzanie środowiskowe | Environmental Management
 • Inżynieria środowiskowa | Environmental Engineering
MNISW 20 ; 2019
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP