Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego. Czasopismo odwołuje się do głównej przesłanki metodologicznej badań prowadzonych w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, wskazującej na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej. 

Szczególnym przykładem wskazanej tu komplementarności są publikowane w czasopiśmie wyniki badań z zakresu nauk biologicznych i filozoficznych. Wyrażają one bowiem nie tylko samą komplementarność biologii i filozofii, ale także perspektywy możliwego zaangażowania w tę kwestię specjalistów z zakresu wielu innych gałęzi nauki, np. antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów i teologów. Tak sprofilowane czasopismo umożliwia twórczą wymianę myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Wprawdzie czasopismo jest otwarte na współpracę z przedstawicielami wszystkich ośrodków zagranicznych, to jednak priorytet stanowi nadanie mu zasięgu regionalnego. Chodzi więc o współpracę z przedstawicielami ośrodków badawczych z Polski, Bułgarii, Federacji Rosyjskiej, Czech i Słowacji.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstotliwość publikacji
kwartalnik | quarterly
ISSN:
1733-1218
eISSN:
2719-826X
DOI:
10.21697/seb

 W3Schools.com                                 

Licencja CC

 • BazHum: Czasopisma humanistyczne i społeczne
 • CEEOL: Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH: Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • EBSCO
 • ERIH Plus: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • ICI Journals Master List
 • Library of Science
 • Most Wiedzy (Open Research Data)
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Sherpa RoMEO: Rights MEtadata for Open archiving
 • Philosophy | Filozofia
 • Biology | Biologia
 • Bioethics | Bioetyka
 • Ecology | Ekologia
 • Ecophilosophy | Ekofilozofia
 • Ecotheology | Ekoteologia
 • Environmental Ethics | Etyka środowiskowa
 • Human Ecology | Ekologia człowieka
 • Environmental Science | Nauki o środowisku
 • Sustainable Development | Zrównoważony rozwój
 • Ecological Economics | Ekonomia ekologiczna
 • Ecological Education | Edukacja ekologiczna
 • Environmental Law | Prawo środowiskowe
 • Environmental Management | Zarządzanie środowiskowe
 • Environmental Engineering | Inżynieria środowiskowa
MEiN 40 pkt (2021)
Index Copernicus Value (ICV) 99.65 (2020)

Aktualności

Nowa ocena SEeB!

2021-12-01

Zrzut_ekranu_2021-12-01_210839.jpgDrodzy Przyjaciele SEeB!

Po raz kolejny mam radość podzielić się dobrymi wiadomościami. W ostatnim czasie dokonano dwóch niezależnych ewaluacji naszego czasopisma. Obie oceny okazały się dla Studia Ecologiae et Bioethicae bardzo dobre. Zgodnie z decyzją ICI Journals Master List SEeB w roku 2020 uzyskały wynik 99.65 pkt. W roku 2019 wynik ten wynosił 83.12 pkt. Natomiast decyzją Ministra Edukacji i Nauki RP Studia Ecologiae et Bioethicae uzyskały 40 pkt. Przy poprzedniej ewaluacji wynik ten wynosił 20 pkt. Dzięki Waszemu wsparciu, radom i zaangażowaniu, poziom naszego czasopisma systematycznie rośnie. W imieniu Redakcji SEeB wszystkim Wam za to bardzo dziękuję.

Ks. Ryszard Sadowski
Redaktor SEeB

Czytaj więcej

Studia Ecologiae et Bioethicae indeksowane przez Sherpa RoMEO!

2021-06-30

pobrane.jpg

Drodzy Przyjaciele SEeB!

W imieniu zespołu redakcyjnego pragnę poinformować, że nasze czasopismo jest obecnie indeksowane przez Sherpa RoMEO - platformę internetową, która agreguje i analizuje zasady otwartego dostępu wydawców z całego świata oraz dostarcza podsumowania praw autorskich i zasad archiwizacji otwartego dostępu. Aprobata ze strony tej prestiżowej instytucji potwierdza, że SEeB spełnia najwyższe standardy redakcyjne dotyczące polityki otwartego dostępu i praw autorskich.

ks. Ryszard F. Sadowski
redaktor naczelny SEeB

Czytaj więcej

SEeB zaakceptowane przez ERIH Plus

2021-06-25

Erih-Plus.jpg

Drodzy Przyjaciele SEeB!

25 czerwca 2021 r. czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaaprobowane przez prestiżowe repozytorium czasopism naukowych ERIH Plus. Cieszymy się z docenienia wysokiej jakości merytorycznej naszego czasopisma oraz wysokich standardów redakcyjnych. Mamy nadzieję, że nasza obecność w ERIH  Plus zwiększy liczbę cytowań i międzynarodową rozpoznawalność SEeB.

Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować członkom Redakcji, Rady Naukowej, recenzentom oraz naszym zagranicznym i polskim współpracownikom za ich pomoc i wsparcie w pracach na rzecz podnoszenia jakości czasopisma. Dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć wokół naszego czasopisma środowisko życzliwych i pomocnych osób.

ks. Ryszard F. Sadowski
redaktor naczelny SEeB

Czytaj więcej

SEeB zaakceptowane przez DOAJ

2021-05-14

DOAJ-small.JPGZ radością informujemy, że 10 maja 2021 r. czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaakceptowane do indeksacji przez prestiżowe repozytorium czasopism naukowych - Directory of Open Access Journals (DOAJ). Cieszymy się, że repozytorium, które indeksuje ponad 16 600 wiodących czasopism naukowych ze 126 krajów, doceniło wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że nasza obecność w DOAJ zwiększy wskaźnik cytowań i międzynarodową rozpoznawalność SEeB.

Redakcja

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP