Studia Ecologiae et Bioethicae

Baner

OPIS CZASOPISMA
Studia Ecologiae et Bioethicae są wydawane od 2003 roku przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW. Czasopismo prezentuje wyniki badań dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska w czterech sekcjach tematycznych: Humanistyczne Podstawy Ochrony Środowiska, Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska, Prawo i Zarządzanie Środowiskiem oraz Technologie Środowiskowe. Ideą przyświecającą redakcji czasopisma jest prezentowanie interdyscyplinarności problematyki środowiskowej, szczególnie ukazywanie, że debata nad ochroną środowiska powinna być prowadzona zarówno w naukach humanistycznych, jak i ścisłych. To podejście zaowocowało wydaniem wielu oryginalnych prac badawczych z zakresu różnych obszarów badawczych jak np.: antropologii, ekofilozofii, etyki środowiskowej, bioetyki, ekonomii środowiskowej, prawa środowiskowego, ekoteologii, edukacji ekologicznej, ekologii, technologii środowiskowych, polityki ekologicznej, ochrony klimatu, ochrony przyrody.

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM ; CEEOL

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/seb
ISSN (Print): 1733-1218 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...