Zasady recenzowania

ZASADY  RECENZOWANIA

Proces kwalifikacji artykułów podlega trzystopniowej procedurze oceny:

1) Redakcja dokonuje wstępnej oceny zgodności zgłoszonego artykułu z profilem czasopisma oraz spełniania wymogów formalnych. W czasie roku akademickiego w przeciągu 1 tygodnia odpowiada autorowi w sprawie jego artykułu, komunikując jedną z trzech możliwych decyzji: 1) informuje o przesłaniu tekstu do oceny ekspertów; 2) zwraca się do autora z prośbą o uzupełnienie lub korektę wskazanych elementów; lub 3) informuje o odrzuceniu artykułu.

2) Dwaj niezależni, zewnętrzni eksperci dokonują merytorycznej i formalnej oceny zgłaszanych artykułów. Ocena ta zwykle trwa nie dłużej niż 2 miesiące.

3) Redakcja w oparciu o opinie ekspertów podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu, bądź odesłaniu artykułu autorowi do poprawy zgodnie z sugestiami ekspertów. W przypadku radykalnie odmiennych ocen ekspertów Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do trzeciego eksperta i na podstawie wszystkich recenzji decyduje o kwalifikacji artykułu. Decyzja ta zapada w wyniku głosowania bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos redaktora naczelnego. Redakcja informuje autora o swojej decyzji zwykle w przeciągu dwóch tygodni od daty napłynięcia ostatniej recenzji oraz udostępnia mu opinie ekspertów.

Redakcja dba o bezstronność oceny zgłaszanych artykułów poprzez zapewnienie wzajemnej anonimowości autorów i recenzentów (double blind), stosowanie tych samych kryteriów oceny oraz unikanie konfliktu interesów pomiędzy autorami a recenzentami i członkami redakcji. Autor zgłaszający artykuł, przedstawiając stosowne uzasadnienie, może zwrócić się do Redakcji z prośbą, by wskazana przez niego osoba nie oceniała jego tekstu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w przyjętych przez Redakcję zasadach etycznych.

Redakcja SEeB sprawdza oryginalność zgłoszonych artykułów przy pomocy systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). System ten jest wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako obowiązujący we wszystkich instytucjach naukowych w Polsce.

Formularz recenzji jest dostępny do pobrania.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP