O czasopiśmie

1. Cel i zakres tematyczny

Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego. Czasopismo odwołuje się do głównej przesłanki metodologicznej badań prowadzonych w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, wskazującej na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej.

Szczególnym przykładem wskazanej tu komplementarności są publikowane w czasopiśmie wyniki badań z zakresu nauk biologicznych i filozoficznych. Wyrażają one bowiem nie tylko samą komplementarność biologii i filozofii, ale także perspektywy możliwego zaangażowania w tę kwestię specjalistów z zakresu wielu innych gałęzi nauki, np. antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów i teologów. Tak sprofilowane czasopismo umożliwia twórczą wymianę myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Wprawdzie czasopismo jest otwarte na współpracę z przedstawicielami wszystkich ośrodków zagranicznych, to jednak priorytet stanowi nadanie mu zasięgu regionalnego. Chodzi więc o współpracę z przedstawicielami ośrodków badawczych z Polski, Bułgarii, Czech, Federacji Rosyjskiej i Słowacji.

2. Dane czasopisma

  • ISSN: 1733-1218
  • eISSN: 2719-826X
  • DOI: 10.21697/seb

Czasopismo Studia Ecologiae et Biothicae jest obecnie wydawane przez Instytut Filozofii przy współpracy Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ukazuje się jako kwartalnik. Jest ono dostępne w następujących repozytoriach naukowych:

  • BazHum: the program for developing, digitizing and sharing full-text content of Polish scientific journals in the field of humanities and other social sciences
  • CEEOL: Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • EBSCO
  • ICI  Journals Master List

 3. Historia

Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae zostało powołane do istnienia w roku 2003 wraz z Instytutem Ekologii i Bioetyki UKSW, będąc platformą wymiany myśli i doświadczeń pracowników tego instytutu, osób współpracujących z jego pracownikami oraz wszystkich, którzy dostrzegali nadzieję na poprawę stanu naszej planety dzięki interdyscyplinarnym badaniom kryzysu środowiskowego. Częstotliwość ukazywania się czasopisma zmieniała się wraz z jego rozwojem. W latach 2003-2008 czasopismo ukazywało się jako rocznik, w latach 2009-2010 jako półrocznik, a od roku 2011 jako kwartalnik. W roku 2020 w wyniku zmian strukturalnych, jakie miały miejsce w UKSW, czasopismo zostało przeniesione do Instytutu Filozofii i jest obecnie wydawane we współpracy z Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Historię każdej instytucji tworzą ludzie. Warto w tym miejscu przywołać osoby, które przyczyniły się do powstania i rozwoju czasopisma. Największy wkład w kształtowanie jego profilu mieli jego redaktorzy, ich zastępcy oraz sekretarze. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga (2003-2014) zaś zastępcą redaktora naczelnego – najpierw prof. dr hab. Wojciech Bołoz (2003-2010), a później prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Łepko (2010-2020). W latach 2014-2020 redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Janusz Uchmański, a jego zastępcą pozostał prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Łepko. Funkcje sekretarza redakcji pełnili Jacek W. Czartoszewski (2003-2010), dr Dominika Dzwonkowska (2011-2016) oraz dr Michał Latawiec (2013-2020). Od 6 lutego 2020 r. funkcję redaktora naczelnego pełni prof. nadzw. dr hab. Ryszard F. Sadowski, a jego zastępcą jest prof. nadzw. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, natomiast funkcję sekretarza pełni dr Jacek Meller.

W pracach redakcji nad przygotowaniem poszczególnych tomów brali udział: Andrzej Abdank-Kozubski (2003-2008), Krzysztof Biernat (2003-2017), Wojciech Bołoz (2003-2010), Józef M. Dołęga (2003-2014), Dominika Dzwonkowska (2006-2016), Jacek W. Czartoszewski (2003-2017), Stanisław Dziekoński (2003-2008), Grzegorz Embros (2009-2014), Adam Filipowicz (2006-2007), Krassimira Ilieva-Makulec (od 2014), Leszek Karski (2011-2017), Agnieszka Klimska (2009), Marcin Klimski (2009), Agata Kosieradzka-Federczyk (2020-), Jan Krupka (2003-2008), Michał Latawiec (2009-), Jadwiga Leśniewska (2003-2009), Zbigniew Łepko (2011-2020), Jacek Meller (2020-), Ryszard Sadowski (2011-2014; 2020-), Jan Sandner (2006-2009), Antoni Skowroński (2003-2010), Jarosław Sokołowski (2003-2010), Bożena Sosak-Świderska (2003-2010), Joanna Stępczyńska (2007), Sławomir Śledziewski (2003-2008), Jacek Tomczyk (2003-2008; 2011-2014), Janusz Uchmański (od 2011-2020), Bernadetta Wójtowicz (2003-2007).

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP