Warunki publikacji

Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia  kosztów związanych z publikacją artykułu, nie uzyskuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst. Autor zobowiązuje się także do przestrzegania zasad etycznych, przyjętych przez Redakcję SEeB.

Autor jest zobowiązany do podpisania dokumentów, które regulują następujące kwestie:

  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. potwierdzenie oryginalności zgłaszanych tekstów i nienaruszania praw autorskich osób trzecich;
  3. potwierdzenie, że publikacja artykułu nie jest aktualnie rozpatrywana przez inną redakcję;
  4. w przypadku prac wieloautorskich, informacja o procentowym wkładzie poszczególnych autorów oraz wskazanie zakresu prac przez nich wykonanych;
  5. opinia komisji etyki badań naukowych, jeśli publikowany w SEeB artykuł powstał w wyniku badań na zwierzętach lub ludziach;
  6. informacja o finansowaniu badań, których wyniki są publikowane na łamach SEeB.

Dokumenty te są dostępne do pobrania na witrynie czasopisma.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP