Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego. Czasopismo odwołuje się do głównej przesłanki metodologicznej badań prowadzonych w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, wskazującej na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej. 

Szczególnym przykładem wskazanej tu komplementarności są publikowane w czasopiśmie wyniki badań z zakresu nauk biologicznych i filozoficznych. Wyrażają one bowiem nie tylko samą komplementarność biologii i filozofii, ale także perspektywy możliwego zaangażowania w tę kwestię specjalistów z zakresu wielu innych gałęzi nauki, np. antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów i teologów. Tak sprofilowane czasopismo umożliwia twórczą wymianę myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Wprawdzie czasopismo jest otwarte na współpracę z przedstawicielami wszystkich ośrodków zagranicznych, to jednak priorytet stanowi nadanie mu zasięgu regionalnego. Chodzi więc o współpracę z przedstawicielami ośrodków badawczych z Polski, Bułgarii, Czech i Słowacji.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Częstotliwość publikacji
kwartalnik | quarterly
ISSN:
1733-1218
eISSN:
2719-826X
DOI:
10.21697/seb

 W3Schools.com                                                

 

Licencja CC

 • BazHum: Czasopisma humanistyczne i społeczne
 • CEEOL: Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH: Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • EBSCO
 • ERIH Plus: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • ICI Journals Master List
 • Library of Science
 • Most Wiedzy (Open Research Data)
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Sherpa RoMEO: Rights MEtadata for Open archiving
 • WorldCat
 • Philosophy | Filozofia
 • Biology | Biologia
 • Bioethics | Bioetyka
 • Ecology | Ekologia
 • Ecophilosophy | Ekofilozofia
 • Ecotheology | Ekoteologia
 • Environmental Ethics | Etyka środowiskowa
 • Human Ecology | Ekologia człowieka
 • Environmental Studies | Nauki o środowisku
 • Sustainable Development | Zrównoważony rozwój
 • Ecological Economics | Ekonomia ekologiczna
 • Ecological Education | Edukacja ekologiczna
 • Environmental Law | Prawo środowiskowe
 • Environmental Management | Zarządzanie środowiskowe
 • Environmental Engineering | Inżynieria środowiskowa
MEiN 40 pkt (2021)
Index Copernicus Value (ICV) 99.65 (2020)

Aktualności

SEeB zostały zatwierdzone przez Norwegian Register

2022-04-22

Norwegian-Register3.pngDrodzy Przyjaciele SEeB!
Z radością informuję, że Studia Ecologiae et Bioethicae zostało zaakceptowane przez tzw. Norwegian Register. Otwiera to nas na autorów z Norwegii, dla których publikacja w SEeB będzie wysoko punktowana przez norweskie Ministry of Education and Research.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Sadowski
Redaktor Naczelny SEeB

Czytaj więcej

Polityka Redakcji SEeB ws. Online First

2022-01-16

Logo Online First

Drodzy Przyjaciele SEeB!

Pragniemy poinformować, że od 20 grudnia 2021 Redakcja SEeB wprowadziła politykę tzw. Online First. W praktyce oznacza to, że po wprowadzeniu sugestii recenzentów i redakcji językowej, manuskrypty będą oficjalnie publikowane na witrynie SEeB bez oczekiwanie na publikację całego zeszytu. Publikacja artykułu na witrynie z podaniem podstawowych danych bibliograficznych umożliwi jego cytowanie i sprawi, że autorzy, bez zbędnych opóźnień, będą mogli uczestniczyć w najbardziej aktualnych debatach naukowych. Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany sprawią, że nasze czasopismo będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla autorów. Więcej informacji na temat polityki Online First znajduje się na naszej witrynie.

W imieniu Redakcji serdecznie Was pozdrawiam,
ks. Ryszard Sadowski
Redaktor SEeB
seib@uksw.edu.pl

Czytaj więcej

Studia Ecologiae et Bioethicae indeksowane przez Sherpa RoMEO!

2021-06-30

pobrane.jpg

Drodzy Przyjaciele SEeB!

W imieniu zespołu redakcyjnego pragnę poinformować, że nasze czasopismo jest obecnie indeksowane przez Sherpa RoMEO - platformę internetową, która agreguje i analizuje zasady otwartego dostępu wydawców z całego świata oraz dostarcza podsumowania praw autorskich i zasad archiwizacji otwartego dostępu. Aprobata ze strony tej prestiżowej instytucji potwierdza, że SEeB spełnia najwyższe standardy redakcyjne dotyczące polityki otwartego dostępu i praw autorskich.

ks. Ryszard F. Sadowski
redaktor naczelny SEeB

Czytaj więcej

SEeB zaakceptowane przez ERIH Plus

2021-06-25

Erih-Plus.jpg

Drodzy Przyjaciele SEeB!

25 czerwca 2021 r. czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaaprobowane przez prestiżowe repozytorium czasopism naukowych ERIH Plus. Cieszymy się z docenienia wysokiej jakości merytorycznej naszego czasopisma oraz wysokich standardów redakcyjnych. Mamy nadzieję, że nasza obecność w ERIH  Plus zwiększy liczbę cytowań i międzynarodową rozpoznawalność SEeB.

Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować członkom Redakcji, Rady Naukowej, recenzentom oraz naszym zagranicznym i polskim współpracownikom za ich pomoc i wsparcie w pracach na rzecz podnoszenia jakości czasopisma. Dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć wokół naszego czasopisma środowisko życzliwych i pomocnych osób.

ks. Ryszard F. Sadowski
redaktor naczelny SEeB

Czytaj więcej

SEeB zaakceptowane przez DOAJ

2021-05-14

DOAJ-small.JPGZ radością informujemy, że 10 maja 2021 r. czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaakceptowane do indeksacji przez prestiżowe repozytorium czasopism naukowych - Directory of Open Access Journals (DOAJ). Cieszymy się, że repozytorium, które indeksuje ponad 16 600 wiodących czasopism naukowych ze 126 krajów, doceniło wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że nasza obecność w DOAJ zwiększy wskaźnik cytowań i międzynarodową rozpoznawalność SEeB.

Redakcja

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP