Data publikacji : 2021-03-08

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w perspektywie public governance

Violetta Korporowicz-Żmichowska

https://orcid.org/0000-0001-5582-1373

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

Zarządzenie środowiskiem przyrodniczym to działalność społeczeństwa, organizacji i pojedynczych osób. Jego celem jest ograniczanie niekorzystnych przemian w ekosystemach. Zarządzanie to jest procesem podejmowania i wprowadzania w życie decyzji dotyczących stanu środowiska. Jest ponadto praktyczną aktywnością mającą na celu utrzymanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego, które ulega degradacji w wyniku gospodarczej i bytowej działalności człowieka. Zarządzanie środowiskiem musi być spójne z polityką ekologiczną państwa, która jest celową oraz świadomą aktywnością władz państwowych. Zadaniem tej polityki jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego wszystkim obywatelom. Polityka ekologiczna polega na odgórnych decyzjach, planach, które są tworzone, aby osiągnąć poprawę dobra wspólnego, jakim jest środowisko. Poprawa ta dotyczy środowiska i jego jakości, które jest nie tylko dobrem prywatnym, lecz także dobrem publicznym, gdyż ma szczególnie ważne znaczenie dla funkcjonowania danego społeczeństwa. Część z problemów z zakresu ochrony środowiska może być rozwikłanych przez wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych traktowanych jako proces społeczny. Mowa tu o idei public governance, która jest oddolnym podejściem do zarządzania w sferze publicznej, w tym również zarządzania środowiskiem. Public governance, czyli „partycypacyjne zarządzanie publiczne”, to taki typ zarządzania, który cechuje się: zaangażowaniem interesariuszy, transparentnością decyzji, równością i brakiem wykluczenia poszczególnych członków czy grup społeczeństwa z możliwości decydowania o kształcie usług publicznych. Przykładem tu mogą być budżety obywatelskie, umożliwiające społecznościom lokalnym współdecydowanie o tym, jak będą realizowane inwestycje opłacane z części środków z budżetu samorządowego. Celem artykułu jest przedstawienie public governance ‒ jednej z koncepcji zarządzania w sektorze publicznym ‒ oraz próba odpowiedzi, czy koncepcja public governance może być wykorzystana w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym.

Słowa kluczowe

public governance ; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ; polityka ekologiczna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Korporowicz-Żmichowska, V. (2021). Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w perspektywie public governance. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(1), 83-92. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.1.07

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie