Kulturowa tożsamość szkoły salezjańskiej podstawą wychowania ku życiu wartościowemu

Stanisław Chrobak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2017.2.15

Abstrakt


Każda organizacja wykształca swoją własną kulturę. Kultura organizacji w dużym stopniu definiuje zachowania jej członków, stanowi klucz do ich interpretacji. Poznanie kultury umożliwia lepszy wgląd w rozumienie ludzkich zachowań. Każda szkoła jest elementem szerszej kultury społeczeństwa i narodu, wprowadza w kulturę i ją buduje, pomaga w niej konstruktywnie uczestniczyć i twórczo się rozwijać. Jako społeczność ma swoją wewnętrzną kulturę – swoją historię, tradycję, obrzędowość, symbolikę, swoje wartości, wzory, normy zarówno formalnie deklarowane i zapisane, jak i nieformalnie funkcjonujące, typowe zachowania członków społeczności szkolnej, język i sposoby porozumiewania się, sposoby rozwiązywania problemów, styl działania i atmosferę. Kultura ta oddziałuje na samo środowisko danej szkoły, ale i szerzej, na zewnątrz, przez naturalne interakcje społeczne i programowe działania na rzecz innych. Zatem inaczej się szuka odpowiedzi nie tylko na pytanie, czym jest wartość, lecz także na pytania o to, co jest wartościowe, jak istnieją wartości, jak się je rozpoznaje oraz jak funkcjonują w rozwoju osoby i w kulturze. Szkoła odgrywa więc szczególną rolę w kształtowaniu się człowieka, a tym samym – w kształtowaniu się kultury.


Słowa kluczowe


szkoła, kultura szkoły, szkoła katolicka, system prewencyjny, urzeczywistnianie wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adrjan B. (2011). Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Impuls.

Benedykt XVI (2015). Przesłanie z okazji XXVI Kapituły Generalnej Salezjanów. Watykan, 1 marca 2008. W: Chrobak S. (red.), cz. 2: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 206–211.

Bosko J. (1990). List o karach. W: L. Cian, Wychowanie w duchu Księdza Bosko, Gutewicz I. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 259–268.

Bronk A. (1997). Kultura. W: Leksykon filozofii klasycznej. Herbut J. (red.). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 332–335.

Brzezińska A. (2015). Szkoła, czyli życie tu i teraz. „Psychologia w Szkole”, nr 5 (51), s. 5–12.

Buhler P. (2002), Zarządzanie, E. Wiercioch, I. Służałek (tłum.), Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Chałas K. (2006). Miłosierdzie w podstawowych funkcjach szkoły. „Edukacja. Teologia i Dialog”, t. 3, s. 45–51.

Chavez P. (2013). List przełożonego Generalnego «Wzorem Księdza Bosko – wychowawcy ofiarujemy młodzieży Ewangelię radości stosując pedagogię dobroci». „Dokumenty Rady Generalnej”, nr 415, s. 3–30.

Cian L. (2001). System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka. Gabryel M. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Cichoń W. (1996). Wartości człowiek wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis (1986). W: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań: Pallottinum.

Drewnowska U., Tłuściak-Deliowska A. (2015). Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Impuls.

Franciszek. (2015). Jak Ksiądz Bosko, z młodzieżą i dla młodzieży. W: S. Chrobak (red.). cz. 2: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 283–288.

Gołębniak B. D. (2003). Szkoła wspomagająca rozwój. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98–122.

Jan Paweł II. (2000). Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju. Orędzie na Światowy dzień pokoju 1 stycznia 2001. Warszawa: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej.

Jan Paweł II. (1998). Encyklika „Fides et ratio”. Rzym.

Jan Paweł II. (2015). List apostolski „Iuvenum patris” w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko. W: Chrobak S. (red.). cz. 2: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 75–94.

Jaroszyński P. (2005). Edukacja na rozdrożu cywilizacji. W: Filozofia i edukacja. Jaroszyński P., Tarasiewicz P., Chłodna I. (red.), Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, s. 13–21.

Kamiński S. (1989). Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Kodeks prawa kanonicznego (1984). Poznań: Pallottinum.

Kostera M. (1994). Zarządzanie personelem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Krąpiec M. A. (1999). Człowiek w kulturze. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kuźma J. (2013). Nauka o szkole. Teorie i wizje przyszłej szkoły. „Roczniki Pedagogiczne”, t. 5 (41), nr 2, s. 17, 15–52.

Okulicz-Kozaryn K. (2015). Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, dostępny na: https://www.ore.edu.pl/index.php?...i-kultura...i...

Olbrycht K. (2006). Aksjologia szkoły katolickiej. „Ethos”, nr 75, s. 91–98.

Olbrycht K. (2014). Jana Pawła II myślenie o związkach wiary i kultury – wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego. „Paedagogia Christiana”, nr 2/34, s. 11–28.

Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania (2003). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Poznań: Pallottinum.

Ostaszewski K. (2014). Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów. „Edukacja”, nr 1 (126), s. 14–24.

Ricoeur P. (1991). Podług nadziei. Odczyty, szkice, studia. Ciechowicz S. (wybrał, opracował i wstępem opatrzył). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Salezjańskie duszpasterstwo młodzieżowe. Podstawowe punkty i odniesienia (1999). Kraków: Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa.

Stróżewski W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szczupaczyński J. (2004). Edukacja a zarządzanie. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia (2016). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dostępny na: http://www.pedkat.pl/index.php/187-szkola-katolicka-u-progu-trzeciego-tysiaclecia.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142