EDUKACJA – WIEDZA ZDOLNA UKIERUNKOWAĆ CZŁOWIEKA W ŚWIETLE PIERWSZYCH ZASAD I OSTATECZNYCH CELÓW

Stanisław Chrobak

Abstrakt


Pedagogika dotyczy realnego człowieka. Jest nauką o wychowywaniu, kształceniu i samokształceniu człowieka w ciągu całego życia. Pedagogikę interesuje nie tylko to, „co jest”, lecz również to, „co może/ powinno się stać”. Wychodząc od szczególnej pozycji człowieka we wszechświecie, stwierdza, że jest on wezwany do ustawicznego, twórczego działania. Edukacja wiąże się w sposób zasadniczy z szansą człowieka „możliwego”, warunkami jego rozwoju i twórczego działania, zarówno
w wyniku intencjonalnych procesów edukacyjnych, jak osobistej samoedukacji. Jest ona czymś znacznie więcej niż tylko „wiedzą ogólną”. Pojęcie edukacja nie odnosi się tylko do oświaty lub kształcenia zawodowego, ale do pełnej formacji osoby. W edukacji dostrzega się czynnik zmian, przypisuje się jej podstawową rolę w rozwoju społeczeństwa, kreowania nowego ładu społecznego i wyzwalania możliwości rozwojowych zarówno poszczególnych ludzi, jak i dużych grup społecznych.
Jest zatem konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży swoim życiem, były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom może stawać się lepszy, rozwijając w pełni swoją naturę. Człowiek nie znajduje prawdziwych wartości, zamykając się w sobie, ale otwierając się i poszukując ich także w wymiarach transcendentnych wobec niego samego. Jest to konieczny warunek, który każdy powinien spełnić, aby stać się sobą i wzrastać jako osoba dorosła i dojrzała.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ablewicz K., Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki, „Horyzonty Wychowania” 1 (2002) 1.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritatae (2009).

Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, „L’Osservatore Romano” (2008) 4.

Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. z jęz. niem. J. Kochanowicz, WAM, Kraków 2005.

Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, tłum. jęz. niem. H. Machoń, WAM Kraków 2007.

Chrobak S., Uczyć się, aby być – perspektywa wychowania początku XXI wieku, [w:] Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, red. W. Korzeniowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.

Chudy W., Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 75 (2006) 3.

Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO

Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacuques’a Delorsa, tłum. jęz. fr. W. Rabczuk, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998.

Gajda J., Człowieczeństwo sensem życia i odpowiedzialnym zadaniem edukacji, [w:] Edukacja zorientowana na XXI wiek, red. J. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.

Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Oficyna Wydawnicza „Navo”, Warszawa 1997.

Hejnicka-Bezwińska T., Antropologiczny punkt widzenia a poszukiwanie pedagogicznego sensu edukacji w społecznym dyskursie o edukacji, [w:] Antropologiczna pedagogika ogólna, red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2010.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Herbut J., Realizm, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, TN KUL Lublin 1997.

Herbut J., Żardecka M., Mądrość, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, TN KUL Lublin 1997.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (1998).

Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2008.

Kwiatkowski S. M., Główne problemy współczesnej edukacji, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” (2005) 4.

Kwieciński Z., Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia), [w:] Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, red. T. Jaworska, R. Leppert, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.

Kwieciński Z., Edukacja wobec wyzwań demokracji. Wystąpienie na otwarcie II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, [w:] Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński, Edytor, Toruń 1996.

Lombaerts H., Edukacja z perspektywy europejskiej, tłum. z jęz. fr. P. Łacny, E. Osewska, „Horyzonty Wychowania” 1 (2002) 2.

Michaud T. A., Realizm: jedyna droga przekroczenia progu nadziei, tłum. jęz. fr. R. Lizut, „Człowiek w Kulturze”, 19 (2007).

Nowak M., Osoba i wartość w pedagogice ogolnej, [w:] Antropologiczna pedagogika ogólna, red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2010.

Olbrycht K., Kluczowe problemy wychowawcze w krajach postkomunistycznych, [w:] Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych, red. K. Polak, B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006.

Possenti V., Wiara, rozum, uniwersytet, tłum. T. Żeleźnik, „Społeczeństwo” (2008) 3.

Radziewicz-Winnicki A., Emancypacja społeczna a kłopoty z instytucjonalizowaniem się „edukacji jutra” w postmonocentrycznym ładzie społecznym, [w:] Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych, red. K. Polak, B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Ribolzi L., Problemy i perspektywy wychowania, tłum. jęz. wł. P. Borkowski, „Społeczeństwo” (2010) 1.

Skrzydlewski P., Rola filozofii realistycznej w kształtowaniu się ludzkiej kultury prawnej, „Człowiek w Kulturze”, 19 (2007).

Strożewski W., W kręgu wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.

Śniegulska A., Dylematy edukacji w obliczu problemow XXI wieku, [w:] Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok 2003.

Wesołowska E. A., O perspektywę globalną w myśleniu humanistycznym, „Kultura i Edukacja” (1992).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142