WYCHOWANIE ODPOWIEDZIALNEGO OBYWATELA W PERSPEKTYWIE SYSTEMU PREWENCYJNEGO ŚW. JANA BOSKO

Stanisław Chrobak

Abstrakt


Jan Bosko dostrzegał wychowanie w szerokim kontekście rodziny, społeczeństwa, państwa i Kościoła. Był przekonany, że pozbawiony elementów religii klimat wychowawczy nie może sprzyjać ogólnemu rozwojowi młodzieży. Połączone z wymogami „rozumu” wymogi „serca” (miłość wychowawcza) i „religii” splatają się w niepowtarzalną i jedyną całość. Wychowawcza obecność w wymiarze społecznym – według słów Jana Bosko – ma zmierzać do formowania «uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan», tzn. osób twórczych, aktywnych i odpowiedzialnych, świadomych swej godności, mających programy życia, otwartych na transcendencję, na drugich i na Boga. Zatem, w projekcie jego wychowania, nie ma sprzeczności między byciem obywatelem i byciem chrześcijaninem, bo zaangażowany chrześcijanin jest – lub powinien być – dobrym, odpowiedzialnym i uczciwym obywatelem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appi F., Wiara – świeckość – obywatelstwo, tłum. T. Żeleźnik, „Spo¬łeczeństwo” 2006, nr 4-5, s. 653-666.

Bissoli C., Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko, tłum. K. Misiaszek, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 2001.

Bosko J., System prewencyjny w wychowaniu młodzieży, w: Współ¬czesny wychowawca w stylu księdza Bosko, (red.) J. Wilk, Lublin, Poli¬grafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 1998, s. 213-219.

Bosko J., Wspomnienia oratorium, tłum. I. Gutewicz, Warszawa, Wy¬dawnictwo Salezjańskie 1987.

Braido P., Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di Don Bo¬sco, LAS, Roma 1999.

Casella F., L’esperienza educativa preventiva di don Bosco. Studi sul¬l’educatione salesiana fra tradicione e modernità, Roma, LAS 2007.

Casella F., Wychowywać do poszanowania praw człowieka w wierno¬ści systemowi edukacyjnemu św. Jana Bosko, [w:] Wychowanie w służbie praw człowieka, (red.) J. Gocko, R. Sadowski, Warszawa, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2008, s. 113-147.

Cian L., System zapobiegawczy św. Jana Bosko i charakterystyczne rysy jego stylu, tłum. M. Gabryel, Warszawa, Wydawnictwo Salezjań¬skie 1986.

Cian L., Wychowanie w duchu Księdza Bosko, tłum. I. Gutewicz, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 1990.

Dańkowski D., Obywatel, w: Słownik społeczny, (red.) B. Szlachta, Kraków, Wydawnictwo WAM 2004, s. 765-775.

De Pieri S., Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powoła¬niu, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 2002.

Eduacare i giovani alla fede. Documenti Capitolari, „Atti del Consiglio Generale della Società salesiana di San Giovanni Bosco” 333(1990).

Fontana U., Relacja sekretem wszelkiego wychowania, tłum. J. Kry¬kowski, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 2002.

Jan Paweł II, List „Juvenum patris” w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosco, Rzym, Tipografia Poliglotta Vaticana 1988.

Nanni C., Ksiądz Bosko wczoraj i dziś. Salezjańska pedagogika dzi¬siaj, w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, red. J. Niewęgłow¬ski, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 2000, s. 251-263.

Potulicka E., Edukacja dla demokracji, w: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 2, red. M. Dudzi¬kowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk, Wydawnictwo GWP 2007, s. 83-104.

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1974.

Vecchi J. E., Strażnicy marzeń z palcem na myszce. Wychowawcy w dobie informatyki, tłum. A. Lis, Warszawa, Wydawnictwo Salezjań¬skie 2001.

Vecchi J. E., Globalizacja. Na rozdrożu wychowania w miłości, tłum. J. Chapska, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 2005.

Weinschenk R., Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, tłum. J. Jur¬czyński, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie 1996.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL 1994.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142