Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej

Jarosław Gara

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.1.09

Abstrakt


Punktem odniesienia dla tytułowego problemu są trzy nierozłączne idee, określające kondycję współczesności oraz przynależną jej praxis. Umownie można je określić mianem etosów polisemiczności i pluralizmu kulturowego, demokracji i transparentności społecznej, a także praw człowieka i upodmiotowienia statusu jednostki. Owe etosy, zgodnie z przyjętym punktem widzenia, określają nieprzekraczalne granice myśli pedagogicznej, która pretenduje do tego, aby być myślą współczesną. Dookreślanie myśli jako współczesnej z punktu widzenia granic jej dyskursywności światopoglądowej wymaga odróżnienia dwóch podstawowych sposobów rozumienia tego, co współczesne. W tym też kontekście ujęta została swoistość myśli pedagogicznej, traktowanej jako jedna z perspektyw poznawczych pedagogiki ogólnej oraz sformułowane zostały formalne kryteria oceny wartości naukowej współczesnej myśli pedagogicznej.

Słowa kluczowe


pedagogika teoretyczna; pedagogika ogólna; myśl pedagogiczna; analiza fenomenologiczna; polisemiczność epistemologiczno-metodologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbaras R. (2001). Merleau-Ponty and Nature. „Research in Phenomenology” t. 31, nr 1, s. 22–38.

Benner D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, tłum. D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Blandzi S., Przanowska M. (red.). (2017). Filozofia a pedagogika. Polisemiczność źródeł, kontekstów i granic. „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1 (243).

Gara (2017). Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej. W: Dudzikowa M., Juszczyk S. (red.). Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić. Wykłady Profesorów wygłoszone na XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów przy KNP PAN (Wisła 2016). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gara J. (2016). Egzystencjalne doświadczenie aporii sensu swojskości i zadomowienia w świecie życia codziennego. W: Melosik Z., Szymański M. J. (red.). Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gara J. (2018). Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. „Przegląd Pedagogiczny” nr 2, s. 1–34 (złożony do druku).

Górniewicz J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Kozielecki J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Merleau-Ponty M. (1976a). Obecni w słowie, tłum. J. Skoczylas. W: Proza świata. Eseje o mowie. Warszawa: Czytelnik.

Merleau-Ponty M. (1976b). Postrzeganie, ekspresja, sztuka, tłum. E. Bieńkowska. W: tenże. Proza świata. Eseje o mowie. Warszawa: Czytelnik.

Ortega y Gasset J. (2008). Medytacje o „Don Kichocie”, tłum. J. Wojcieszak. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Rosenzweig F. (1998). Gwiazda Zbawienia, tłum. T. Gadacz. Kraków: Znak.

Schulz A. (2016). Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Śleziński K (2016). Aretologiczne podstawy pedagogiki. Kraków–Cieszyn: Wydawnictwo „scriptum”.

Śliwerski B. (2009). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142