Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Jana Patočki doświadczenie „jedności pierwotnego świata” jako przesłanka myślenia i działania pedagogicznego – rekonstrukcje (część pierwsza)

Jarosław Gara

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2019.1.13

Abstrakt


Jan Patočka swoim życiem i twórczością w pełni zasłużył na miano współczesnego Sokratesa. Bieg jego życia i meandry twórczości tworzyły puzzle doskonale się uzupełniające i zależne od siebie. Zainteresowania filozoficzne czeskiego fenomenologa oscylowały wokół doświadczenia „jedności pierwotnego świata”, w którego centrum znajdował się świat naturalny. Poddając analizie strukturę doświadczenia tego świata, autor niniejszego opracowania bada takie kategorie, jak: czas, cielesność, dom, otwartość, praca. Następnie rekonstruuje jedną z opcji odczytywania filozofii wychowania Patočki i ewolucji jej podstawowych zagadnień. Kluczową ideą w tej filozofii jest ruch, jako coś, co specyfikuje otwartą strukturę istnienia człowieka. W tym kontekście w sposób heurystyczny zostały sformułowane podstawowe kierunki myślenia i działania pedagogicznego, które implikuje tytułowe doświadczenie „jedności pierwotnego świata”. Artykuł publikowany jest w dwóch częściach, które stanowią integralną całość autorskiego ujęcia tytułowego problemu. Część pierwsza artykułu ma charakter studialnej rekonstrukcji. Część druga publikacji ma charakter autorskich implementacji twórczości Jana Patočki.

Słowa kluczowe


Jan Patočka; fenomenologia; świat życia; filozofia wychowania; egzystencjalne poruszenie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bęben D. (2016). Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia. Studia z filozofii Jana Patočki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Derrida J. (1993). Herezja, tajemnica i odpowiedzialność: Europa Jana Patočki. „Logos i Ethos”, 1, s. 137–158.

Gadacz T., Świętość bycia filozofem. Droga do wiary uczniów Edmunda Husserla. W: „Tygodnik Powszechny” 1999, 3, s. 8.

Husserl E. (2013). Doświadczenie i sąd, tłum. Baran B. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Krasnodębski Z, Nellen K. (1993). Wstęp. W: Świat przeżywany, Krasnodębski Z., Nellen K. (red.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Leško V. (2012). Fenomenologia a dzieje filozofii, tłum. Bęben D. „Folia Philosophica”, 30, s. 15–34.

Matyja B. (2016). „Solidarność zachwianych” i Karta 77. Historiozofia Jana Patočki. „Filo-Sofija”, 1, s. 139–150.

Palouš M. (2011). Jan Patočka’s Socratic Message for the Twenty-First Century: Rereading Patočka’s „Charter 77 Texts” Thirty Years Later. W: Jan Patočka and the heritage of phenomenology, Chvatík I., Abrams E. (red.). Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer, s. 163–174.

Patočka J. (1986). Świat naturalny jako problem filozoficzny. W: Tenże. Świat naturalny i fenomenologia, tłum. Zychowicz J. Kraków: PAT.

Patočka J. (1993). Filozofia kryzysu nauki według Edmunda Husserla i jego koncepcja fenomenologii „świata przeżywanego”, tłum. Zychowicz J. W: Świat przeżywany, Krasnodębski Z., Nellen K. (red.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 25–46.

Patočka J. (1993a). Curriculum Vitae, tłum. Sowiński G. „Logos i Ethos”, 1, s. 113–115.

Patočka J. (1997). Kim są Czesi?, tłum. Baluch J. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Patočka J. (1998). Eseje heretyckie z filozofii dziejów, tłum. Czcibor-Piotrowski A., Szczepańska E., Zychowicz J. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Patočka J. (2011). Korespondence s komeniology. Sv. 2. Praha: Oikoymenh.

Patočka J. (2018). List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 2 czerwca 1973. W: Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego), tłum. Starzyński W., Sobota D. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Pelcová N. (2014). Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej, tłum. Bystrzycka A. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rocoeur P. (1993). Jana Patočka a nihilizm, tłum. Drwięga M. „Logos i Ethos”, 1, s. 117–123.

Rorty R. (2007). Prorok z Pragi. Znaczenie czechosłowackiego filozofa Jana Patočki, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, 7, 251–261.

Rybák, D. (2019). The Ontological Freedom in Jan Patočka’s “Natural World as a Philosophical Problem” with Regard to Husserl’s Phenomenology. „Forum Pedagogiczne”, 1, s.

Schifferová V. (2010). Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem. Ke komeniologické koncepci Jana Patočky. W: Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Sitarska B, Mnich R. (red.). T. III. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 105–110.

Starzyński W. (2018). Wstęp. W: Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego), tłum. Starzyński W., Sobota D. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Staudigl M. (2011). Destructed Meaning, Withheld World, Shattered „We”: On Violence from the Viewpoint of Jan Patočka’s „A-subjective Phenomenology”. W: Jan Patočka and the heritage of phenomenology. Chvatík I., Abrams E. (red.). Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer, s. 135–154.

Stolárik S. (2000). Świat naturalny w filozofii Jana Patočki. „Logos i Ethos”, 1, s. 102–110.

Stolárik S. (2009). Życie jako ruch egzystencjalny w filozofii Jana Patočki, tłum. Grzeszczyk A. Ząbki: Apostolicum.

Środa K. (1992). Jan Patočka – filozof sokratyczny. „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 4, s. 31–45.

Waldenfels B. (2016). Świat życia niegdyś i dziś, tłum. Michalski R. „Kultura i Wartości”, 20, s. 5–9.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142