IDEE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ W MYŚLI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

Zbigniew Babicki

Abstrakt


Wincenty Pallotti (1795-1850) nazywany przez papieży prorokiem apo¬stolstwa ludzi świeckich, pragnął kształtować ludzi na dobrych chrześci¬jan i aktywnych obywateli. Uważał, że przygotowanie ludzi świeckich do odpowiedzialnej działalności społeczno-apostolskiej wymaga udzielenia im pomocy w ukształtowaniu chrześcijańskiego spojrzenia na świat i na człowieka. Dynamiczna i celowa aktywność społeczno-apostolska wyma¬ga odpowiedniego przygotowania, a co za tym idzie domaga się określo¬nej metody pedagogicznej. Wobec problemów narastających wokół wia¬ry i spraw społecznych, którymi Kościół w jego czasach musiał się zająć oraz w obliczu poszerzania się zadań związanych z głoszeniem Ewangelii w kraju i poza jego granicami, W. Pallotti zwrócił uwagę na naglącą ko¬nieczność ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród ludzi wierzących. Uważał, że do osiągnięcia tego celu niezbędne jest pozyskanie współpracy wszystkich członków Kościoła – tak duchownych, jak i świeckich – oraz że dla pełniejszego i skuteczniejszego wykonania społeczno-apostolskich zadań Kościoła należy zjednoczyć ich wysiłki. Z czasem w Wincentym Pallottim dojrzewa idea powołania odpowiednich struktur pomocnych w apostolstwie ludzi świeckich. Dlatego z jego inicjatywy powstaje dzieło Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK), jako zrzeszenie wszyst¬kich katolików, którzy bez żadnych szczególnych zobowiązań, jedynie w duchu miłości i gorliwości współpracować będą przy pomocy dostęp¬nych sobie środków dla wszechstronnego rozwoju człowieka i rozkrze¬wiania wiary katolickiej. Oddziaływanie to odnosi się nie tylko do pomocy w rozwoju religijnym, ale jest próbą aktywizacji osobowo-społecznej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogdan F., Na drogach nieskończoności. Życie i spuścizna św. Wincentego Pallottiego, Poznań 1981.

Pallotti W., Wybór Pism, Poznań 1978.

Papieże o św. Wincencie Pallottim, Poznań 1989.

Przecławska A, Theiss W., Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse [w:] „Forum Oświatowe” R. 1995, nr 1-2.

Sitarz W., Formacja laikatu według apostolskiej idei świętego Wincentego Pallottiego. Metoda wspólnoty wieczernikowej, Gniezno 1992.

Stabińska J., Wincenty Pallotti, Poznań 1992.

Wróbel J., Święty Wincenty Pallotti. Apostoł i mistyk, Poznań 1992.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142