POSOBOROWE INSPIRACJE PEDAGOGIKI PALLOTYŃSKIEJ

Zbigniew Babicki

Abstrakt


Podczas Soboru Watykańskiego II Kościoł katolicki dokonał weryfikacji swoich poglądów na płaszczyźnie teologiczno-wychowawczej. W centrum jego nauki nadal pozostaje fundamentalna teza o godności osoby ludzkiej stanowiącej obraz Boga. W tym kontekście należy również
odczytywać zmiany, jakie dokonały się w sposobie interpretowania apostolskiej idei Wincentego Pallottiego. Cele założonego przez niego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK) podlegały modyfikacjom, które przebiegały równolegle do posoborowej odnowy Kościoła.
W skład Zjednoczenia od momentu jego powstania wchodzi między innymi Wspólnota Księży i Braci znana pod nazwą Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC).


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. z jęz. niem. J. Kochanowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Chrobak S., Podstawy pedagogiki nadziei, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

Dąbrowska T. E., Wojciechowska-Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.

Dokument Końcowy XX Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Ariccia, 20 września – 15 października 2010 roku, Rzym 2011.

Dziekoński S., Przewodnie idee wychowania młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Dzisiejsza młodzież, red. J. Stala, Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2001.

Dziekoński S., Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2002.

Eibl-Eibesfeldt I., Der vorprogrammierte Mensch. Das Ererbte als bestimmender Faktor im menschlichen Verhalten, Munchen 1984.

Frank J., Wincenty Pallotti Założyciel Dzieła Apostolstwa Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2007.

Gałkowski S., Celowość a wychowanie, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, red. A. Gała, Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 1994.

Gehlen A., Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Bonn 1950.

Jan Paweł II, List apostolski „Parati semper” Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, [w:] Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), red. S. Urbański, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

Jan Paweł II, List do Rodzin, Watykan 1994.

Kot S., Historia wychowania, t. II, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1994.

Kunowski S., Podstawowe zasady wychowania w Deklaracji, „Ateneum Kapłańskie” 60 (1968).

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001.

Lena M., Wychowawcze powołanie chrześcijaństwa, „Communio” 2 (1982) 11.

Majchrowicz F., Historia pedagogii ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wychowania i szkół w Polsce, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1922.

Majewski M., Ewolucja odnowy wychowania religijnego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27 (1980) 6.

Majewski M., Idee pedagogiczne św. Jana Bosko w świetle soborowej Deklaracji: O wychowaniu chrześcijańskim, [w:] W kierunku prawdy, red. B. Bejze, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1976.

Marciniak Z., Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.

Melosik Z., Pedagogika postmodernizmu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Michalik J., Miejsce świeckich w społeczności chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 78 (1986).

Murawski R., Duszyński B., Biblijno-teologiczne podstawy wychowawczego posłannictwa Kościoła, „Seminare” 6 (1983).

Muszyński H., Ideał i cele wychowania, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.

Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981.

Pius XI, Encyklika, Divini illius Magistri, Rzym 1929, tł. M. Klepacz, Verbum, Kielce 1947.

Przecławska A., Wstęp, [w:] Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, red. A. Przecławska, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996.

Rusakowska D., W stronę edukacyjnego dyskursu nowoczesności, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 1995.

Schmidt H., Asceza organiczna, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1948.

Solak A., Prawda jako najwyższa wartość wychowawcza, [w]: Dzisiejsza młodzież, red. J. Stala, Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2001.

Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.

Stern W., Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage, Haag 1935.

Stępkowski D., Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D. E. Schleiermachera, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2010.

Szkołut T., Sztuka i wychowanie w epoce ponowoczesnej, [w:] Nowoczesność i tradycja, red. T. Szkołut, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

Tarnowski J., Gravissimum educationis, „Ateneum Kapłańskie” 60 (1968).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142