Programy telewizyjne o tematyce religijnej w recepcji dzieci i młodzieży

Beata Krajewska

Abstrakt


Udział mass mediów w procesie wychowania dzieci i młodzieży wydaje się nieustannie wzrastać, zarówno z uwagi na coraz bardziej zaawansowaną technologię dającą nieograniczone możliwości, jak i rozbudzoną w młodym pokoleniu chęć posiadania coraz świeższych informacji. Konsekwencją tego jest spędzanie długich godzin w towarzystwie komputera, internetu, telewizji. Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu są następujące zagadnienia: funkcje telewizji i rodziny w wychowaniu dziecka, edukacja medialna, rodzaje programów oglądanych przez młodzież w telewizji, zainteresowanie programami o tematyce religijnej i ich ocena.

Słowa kluczowe


mass media, funkcje mass mediów, rodzaje programów telewizyjnych, funkcje rodziny, edukacja medialna, oglądalność programów o tematyce religijnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Bis D., Pedagogiczne aspekty „kultury medialnej” rodziców, [w:] Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Condry J., Popper K., Telewizja zagrożenie dla demokracji, Wydawnictwo SIC, Warszawa 1996.

Dylak S., Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla mediów, [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Wydawnictwo eMPI2, Poznań 1997.

Ejsmont M., B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Gajda J., Środki masowego przekazu w wychowaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2000.

Izdebska J., Kultura pedagogiczna rodziców, [w:] Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Trans Humana, Białystok 1995.

Juszczyk S., Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej, [w:] Pedagogika medialna, red. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Kawula S., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:] Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

Kossowski P., Dziecko, kultura komercyjna i działania marketingowe, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Kumor A., W stronę telewidza. Studia i szkice, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000.

Morbitzer J., O potrzebie i celach wychowania medialnego, [w:] Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Mrozowski M., Funkcje telewizji w społeczeństwie, [w:] Człowiek a telewizja, red. K. Jakubowicz, B. Puszczewicz, Wydawnictwo Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego, Warszawa 1990.

Musiał M., Media w procesie wychowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; „Dziennik Ustaw” 2012, poz. 977.

Postman N., Zabawić się na śmierć, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2002.

Rynio A., Specyfika religijnego wychowania w rodzinie, [w:] Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych , red. D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142