Poczucie własnej skuteczności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Kulawska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2017.2.17

Abstrakt


Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja poczucia własnej skuteczności wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzono badania metodą sondażu diagnostycznego wśród 44 nauczycieli klas początkowych. Zastosowano kwestionariusz Teacher’s Self Efficacy (TSE) Alberta Bandury w tłumaczeniu autorki. Wyniki badań wskazują na to, że nauczyciele najwyższą skuteczność osiągają w zakresie umiejętności wychowawczych, a najniższą w kontaktach z rodzicami i umiejętnościach tworzenia bezpiecznej, stymulującej atmosfery pracy w relacjach z uczniami, innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Ustalono, że nauczyciele będący w fazie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego prezentują wyższe poczucie własnej skuteczności niż nauczyciele, którzy osiągnęli status nauczyciela dyplomowanego.


Słowa kluczowe


poczucie własnej skuteczności, nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek I. (2016). Pedagogika wczesnoszkolna kluczowe problemy. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Avanzi L., Miglioretti M., Velasco V., Balducci C., Vecchi, L., Fraccaroli F., Skaalvik E. M. (2013). Cross-Validation of the Norwegian Teacher’s Self-Efficacy Scale (NTSES). „Teaching and Teacher Education”, 31, s. 69–78.

Baka Ł. (2011). Konflikt między pracą i rodziną a wypalenie zawodowe. Pośrednicząca rola zasobów osobowych. „Psychologia Społeczna”, 64 (19), s. 367–374.

Bakker A. B., Schaufeli W. B. (2000). Burnout contagion processes among teachers. „Journal of Applied Social Psychology”, vol. 30, s. 2289–2308.

Bałachowicz J. (2013). Obraz ucznia idealnego w opinii nauczycieli klas początkowych – homo faber czy homo creator? „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 87–104.

Bandura A. (1986). Social foundations of thought and action. A social cognitive theory. New York: Prentice-Hall.

Bandura A. (1989). Human agency in social cognitive theory. „American Psychologist”, nr 37, s. 1175–1184.

Bandura A. (1997). Self-efficacy. The excercise of control. New York: Freeman.

Betoret F. D., (2006). Stressors, self-efficacy, coping resources and burnout among secondary school teachers in Spain. „Educational Psychology. An International Journal of Experimental Educational Psychology”, vol. 26, s. 519–539.

Caprara G. V., Barbaranelli C., Steca P., Malone P. S. (2006). Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. „Journal of School Psychology”, 44, s. 473–490.

Chacon, C. T. (2005). Teachers’ perceived efficacy among English as a foreign language teachers in middle schools in Venezuela. „Teaching and Teacher Education”, 21, s. 257−272.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2008). Poczucie skuteczności a preferowane strategie wychowawcze nauczycieli. W: Szulakiewicz W. (red). Świat idei edukacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Collie R. J., Shapka J. D., Perry N. E. (2012). School Climate and Social-Emotional Learning: Predicting Teacher Stress, Job Satisfaction, and Teaching Efficacy. „Journal of Educational Psychology”, 104, s. 1189–1204.

Cousins J. & Walker C. (1995). Predictors of educators’ valuing of systemic inquiry in schools. „Canadian Journal of Program Evaluation”, Special Issue, s. 25−35.

Demerouti E., Bakker A. B., Nachreiner F., Schaufeli W. B. (2001). The job demands –resources model of burnout. „Journal of Applied Psychology”, 86 (3), s. 499–512.

Dilekli Y., Tezci E. (2016). The relationship among teachers classroom practices for teaching thinking skills, teacher’s self-efficacy towards teaching thinking skills and teaching styles. „Thinking Skills and Creativity”, 21, s. 144–151.

Gibson S., Dembo M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. „Journal of educational psychology”, 76 (4), s. 569.

Gilbert R. B., Adesope, O. O. & Schroeder, N. L. (2014). Efficacy Beliefs, Job Satisfaction, Stress and Their Influence on the Occupational Commitment of English-Medium Content Teachers in the Dominican Republic. „Educational Psycholog”, 34, s. 876–899.

Gołębniak B. D. (2006). Nabywanie kompetencji do refleksyjnego nauczania. W: Gołębniak B. D (red). Uczenie się metodą projektów. Warszawa: WSiP

Kamińska A. (2014). Nabywanie kompetencji kluczowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającym się świecie edukacyjnym i społecznym. „Edukacja elementarna w teorii i praktyce”, nr 31, s. 53–67.

Klassen R., Chiu M. M. (2011). The Occupational Commitment and Intention to Quit of Practicing and Pre-Service Teachers: Influence of Self-Efficacy, Job Stress, and Teaching Context. „Contemporary Educational Psychology”, 36, s. 114–129.

Klassen R., Wilson E., Siu A. F. Y., Hannok W., Wong M. W., Wongsri N., Sonthisap P., Pibulchol C., Buranachaitavee Y., Jansem A. (2013). Preservice Teachers’ Work Stress, Self-Efficacy, and Occupational Commitment in Four Countries. „European Journal of Psychology of Education”, 28, s. 1289–1309.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Leithwood K., Jantzi D. (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices. „School effectiveness and school improvement”, 17 (2), s. 201–227.

Maslach C., Schaufeli W. B., Leiter (2001). Job burnout. „Annual Review of Psychology”, 52, s. 397–422.

Michalak R. (2016). Edukacja najmłodszych kontekstem kształtowania motywacji do uczenia się. Ogląd zjawiska w badaniach własnych. „Konteksty Pedagogiczne”, nr 2 (7), s. 81–95.

Miskel C., McDonald D., Bloom S. (1983). Structural and expectancy linkages within schools and organizational effectiveness. „Educational Administration Quarterly”, 19, s. 49−82.

Muijs R. D., Rejnolds, D. (2001). Teachers’ beliefs and behaviors: What really matters. „Journal of Classroom Interaction”, 37, s. 3−15.

Obuchowski K. (2000). Galaktyka potrzeb: psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Roeser R. W., Arbreton A. J., Anderman E. M. (1993). The Relations Among Teacher Beliefs and Practices and Student Motivation Across the School Year. „The American Educational Research Association Convention”, Atlantic Georgia.

Ross J. A., (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. „Canadian Journal of Education”, 17, s. 51–65.

Ross J. A., Hogaboam-Gray A., Hannay L. (2001). Effects of teacher efficacy on computer skills and computer cognitions of K-3 students. „Elementary School Journal”, 102, s. 141−156.

Rubacha K. (2013). Uogólnione poczucie skuteczności a poczucie skuteczności wychowawczej rodziców i nauczycieli. Hipoteza sytuacyjnej zmienności. „Studia Edukacyjne”, nr 25.

Saricam H., Sakiz H. (2014). Burnout and Teachers Self-Efficacy among Teachers Working in Special Education in Turkey. „Educational Studies”, 40, s. 423–437.

Schwarzer R., Hallum S. (2008). Perceived Teacher Self-Efficacy as a Predictor of Job Stress and Burnout: Mediation Analysis. „Applied Psychology”, 57, s. 152–171.

Skaalvik E. M., Skaalvik S. (2007). Dimensions of Teacher Self-Efficacy and Relations With Strain Factors, Perceived Collective Teacher Efficacy, and Teacher Burnout. „Journal of Educational Psychology”, vol. 99, No. 3, s. 611–625.

Soodak L. C., Podell D. M. (1996). Teacher efficacy: Toward the understanding of a multi-faceted construct. „Teaching and Teacher Education”, vol. 12, s. 401–411.

Szempruch J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Vieluf S., Kunter M., Vijver F. J. R. (2013). Teacher self-efficacy in cross-national perspective. „Teaching and Teacher Education”, 35 (2013), s. 92–103.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142