Herbarta afirmacja codzienności

Dariusz Stępkowski

Abstrakt


Artykuł stanowi wprowadzenie do lektury dwóch nietłumaczonych do tej pory na język polski pomniejszych rozpraw Johanna F. Herbarta. Ich osnową jest kategoria codzienności rozumianej jako transcendentny punkt odniesienia dla refleksji (teorii) pedagogicznej zarówno naukowej, jak i nienaukowej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej naświetlono tło historyczne powstania obu tekstów. W drugiej zrekonstruowano przedstawioną w jednym z nich koncepcję podmiotu. Po czym, w trzeciej części, odczytano współczesną kategorię codzienności w świetle Herbartowskiej idei nauczania wychowującego.

Słowa kluczowe


pedagogika Herbartowska, codzienność, filozofia wychowania, pedagogika ogólna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anhalt E., Bildsamkeit und Selbstorganisation. Johann Friedrich Herbarts Konzept der Bildsamkeit als Grundlage für eine pädagogische Theorie der Selbstorganisation organismischer Aktivität, Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1999.

Asmus W., Johann Friedrich Herbart. Eine pädagogische Biographie, t. 1: Der Denker 1776–1809, Verlag Quelle–Meyer, Heidelberg 1968.

Benner D., Nieprzemijające znaczenie herbartowskiej koncepcji nauczania wychowującego, „Horyzonty Wychowania” 13 (2008).

Ehrenspeck Y., Versprechungen des Ästhetischen. Die Entstehung eines modernen Bildungsprojekts, Verlag Leske und Budrich, Opladen 1998.

Folkierska A., Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Gołuchowski J., Dumania nad najwyższemi zagadnieniami człowieka, poprzedzone historycznem rozwinięciem głównych systematów filozoficznych od Kanta do najnowszych czasów, t. 1, Wilno 1861.

Herbart J.F., Bemerkungen über die Ursachen, welche das Einverständniss über die ersten Gründe der praktischen Philosophie erschweren, [w:] J.F. Herbart´s Sämtliche Werke, red. K. Kehrbach, t. 3, Verlag Beyer und Söhne, Langensalza 1888.

Herbart J.F., Główne punkty metafizyki, tłum. z niem. D. Stępkowski, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 1 (2010).

Herbart J.F., Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, oprac. W. Henckmann, Meiner Verlag, Hamburg 1993.

Herbart J.F., Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, tłum. z niem. T. Stera, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Herbart J.F., Potrzeba etyki i religii w odniesieniu do filozofii, tłum. z niem. D. Stępkowski, „Paedagogia Christiana” 2 (2007).

Herbart J.F., Über Fichtes Ansciht der Weltgeschichte, [w:] J.F. Herbart´s Sämtliche Werke, red. K. Kehrbach, t. 3, Verlag Beyer und Söhne, Langensalza 1888.

Herbart J.F., Über Pestalozzi´s neueste Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrte. An drei Frauen, [w:] J.F. Herbart´s Sämtliche Werke, red. K. Kehrbach, t. 1, Verlag Beyer und Söhne, Langensalza 1882.

Kehrbach K., Vorrede des Herausgebers zum ersten Bande, [w:] J.F. Herbart´s Sämtliche Werke, red. K. Kehrbach, t. 1, Verlag Beyer und Söhne, Langensalza 1882.

Langewand A., Moralische Verblindlichkeit oder Erziehung. Herbarts frühe Subjektivitätskritik und die Entstehung des ethisch-edukativen Dilemmas, Verlag Alber, Freiburg–München 1991.

Nawroczyński B., Wstęp: życie i dzieło filozofa i pedagoga, [w:] J.F. Herbart, Pisma pedagogiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.

Nietzsche F., Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków 2006.

Stępkowski D., Bycie a myślenie w metafizyce Herbarta, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 1 (2010).

Stępkowski D., Herbart i Platon, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4 (2009).

Stępkowski D., Między pedagogiką a filozofią Herbarta, „Roczniki Nauk Społecznych KUL. Zeszyt 2: Pedagogika” 36 (2008).

Stępkowski D., Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2010.

Szulakiewicz M., Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.

Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, t. 5, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142