ŚRODOWISKO JAKO KATEGORIA PEDAGOGICZNO-EKOLOGICZNA

Edyta Wolter

Abstrakt


Środowisko naturalne osoby ludzkiej tworzy płaszczyzna przyrodni¬cza (w której jest pokarm), społeczeństwo (w którym jednostka żyje) oraz sama osoba stanowi dla siebie środowisko. Celem artykułu jest wyjaśnienie pedagogiczno-ekologicznych implikacji środowiska społecz¬no-przyrodniczej przestrzeni człowieka – jako kategorii badań naukowych humanistycznie zorientowanej filozofii społecznej (modelu badań jakościowych w kategoriach filozoficznych).

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agapow L., Kładna A., Kruk J., Feruszewski R., Ekologia człowieka, Szczecin 1998.

Babicki Z., Lider i animacja społeczna na terenie parafii, [w:] „Pedagogika społeczna” (Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN „Pedagogium”), Warszawa 2007.

Brzęk G., Krzysztof Kluk, Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Lublin 1977.

Chałubiński T., Sześć dni w Tatrach wycieczka bez programu, Kraków 1988.

Chrobak S., Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej, Warszawa 2009.

Chromiński Z., Malinowski A., Ekologia człowieka, Warszawa 2001.

Cichy D., Dylematy kształcenia dorosłych dla wdrażania zrównoważonego rozwoju, [w:] J. W. Czartoszewski, E. Grott (red. nauk.), Problemy XXI wieku uwarunkowania społeczno-pedagogiczne wychowania do zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2007.

Cichy D., Środowiskowy projekt edukacyjny – szkolna monografia „Nasza miejscowość”, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Kwartalnik dla nauczycieli” 2009.

Chrzęściewski L., Jędrzej Śniadecki. Życie i dzieło, Kraków 1978.

Dewey J., Jak myślimy?, w: S. Wołoszyn (wybór i opr.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Tom III księga pierwsza: Myśl pedagogiczna w XX wieku, Wydanie drugie zmienione, Kielce 1998.

Dietl J., Krynica w Karpatach galicyjskich położona, opisana pod względem historycznym, topograficznym, klimatycznym, botanicznym, geologicznym i lekarskim, Kraków 1857.

Dietl J., Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi ze względu na ich skuteczność, zastosowanie i urządzenie, Kraków 1858.

Dietl J., Źródła lekarskie w Iwoniczu, Kraków 1858.

Dietl J., Źródła lekarskie w Szczawnicy, Kraków 1858.

Dołęga J. M., Ekofilozofia i sozologia w edukacji XXI wieku, [w:] „Zarządzanie i Edukacja” 2007, nr 50.

Górnicki Ł., Dworzanin polski, Wrocław 2004.

Gromkowska-Melosik A., Pedagogika ekologiczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red. nauk.), Pedagogika podręcznik akademicki, Warszawa 2004, t. 1.

Hensel W., Pazdur J. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie. Tom 1: od VII do XII wieku pod red. M. Dembińskiej i Z. Podwińskiej, Wrocław 1978.

Hensel W., Pazdur J. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, Tom VI: od 1870 do 1918 pod red. B. Baranowskiego, J. Bartysia, T. Sobczaka, Wrocław 1974.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 2009.

Jethon Z., Ekologia człowieka w wychowaniu fizycznym i sporcie, Wrocław 1994.

Kałdon B., Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania przynależności młodzieży do subkultur, w: B. Kałdon, J. Kahlan, A. Fidelus (red.), Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży, Sandomierz – Warszawa 2009.

Kasprowicz J., Pory roku (wybór R. Loth), Kraków 1995.

Kasprowicz J., Z Tatr (opr. R. Loth), Kraków 1976.

Komeński J. A., Wielka dydaktyka, Warszawa – Lwów 1935.

Kozłowska I., Edukacja ekologiczna studentów, [w]: „Problemy Dydaktyki i Wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu”, Poznań 1997.

Majorek C., Księgi szkolne Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1975.

Mystkowski E. M., Jędrzej Śniadecki jako przyrodnik, Odbitka z „Pediatrii Polskiej” 1938.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Parandowski J., Rousseau. Szkic literacko-filozoficzny, Odbitka z „Przeglądu”, Lwów 1913.

Paśniewska – Kuć Z., Humanistyczna terapia rozwojowa. Wzmożona pobudliwość psychiczna i nerwice w perspektywie osobowego rozwoju, Warszawa 2010.

Pawlikowski J. G., O celach i środkach ochrony przyrody, Zakopane 1920.

Pawlikowski J. G.,. O lice ziemi Wybór pism, Warszawa 1938.

Pawlikowski J. G., Prawo ochrony przyrody, Kraków 1927.

Pawlikowski J. G., Prawodawstwo ochronne (odbitka ze „Skarbów Przyrody”), Warszawa 1932.

Pawlikowski J. G., Rozbudowa prawnych podstaw ochrony przyrody w Polsce (odbitka z „Ochrony Przyrody” 1934), Kraków 1935.

Pestalozzi J. H., Moje badania nad udziałem natury w rozwoju rodzaju ludzkiego, Wrocław 1984.

Pieter J., Słownik psychologiczny, Wydanie drugie, Katowice 2004.

Rej M., Żywot człowieka poczciwego (opr. J. Krzyżanowski), Wrocław 2003.

Rejchman B., Jędrzej Śniadecki i Darwin, przyczynek do dziejów piśmiennictwa naukowego polskiego, Warszawa 1874.

Rousseau J. J., Emil czyli o wychowaniu (tłum. W. Husarski), Lwów – Warszawa 1930, cz. 1.

Rousseau J. J., Emil czyli o wychowaniu (tłum. E. Zieliński), Lwów – Warszawa 1933, cz. 2.

Rousseau J. J., O umowie społecznej (tłum., opr. M. Starzewski), Kraków 1927.

Rousseau J. J., Wybór tekstów pedagogicznych (opr. H. Pohoska), Warszawa 1949.

Słownik terminologiczny informacji naukowej, Wrocław 1979.

Sokołowski M., Ochrona przyrody w szkole. Wartość idei ochrony przyrody w wychowaniu i kształceniu młodzieży, Kraków 1927.

Sokołowski M., O wprowadzeniu ochrony przyrody do nauczania szkolnego (odbitka z „Ochrony Przyrody” 1925), Kraków 1925.

Solak A., Człowiek i jego wychowywanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 2004.

Solak A., Myślenie według wartości a wychowanie, [w:] A. Solak (red. nauk.), Przyszłość wychowania, Tarnów 2001.

Strojnowski J., Psychofizjologia Jędrzeja Śniadeckiego, Wrocław 1968.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002.

Szczepaniec-Cięciak E., Relacje między pedagogiką a ekologią na przykładzie nauczania i wychowania dla zrównoważonego rozwoju, w: S. Palka (red.), Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, Kraków 2004.

Szczepański J., Sprawy ludzkie, Wydanie trzecie rozszerzone, Warszawa 1984.

Szczepański J., Wpływ kultury na życie społeczne, [w:] H. Mielicka (wstęp i opr.), Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Kielce 2000.

Szpilczyński S., Nauki medyczne, [w:] B. Suchodolski (red.), Historia nauki polskiej. Tom III 1795 – 1862, Wrocław 1977.

Szyfman L., Jędrzej Śniadecki przyrodnik – filozof, Warszawa 1960.

Śniadecki J., Geografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi, [w:] J. Śniadecki, Wybór pism naukowych, Kraków 1954.

Śniadecki J., Wybór pism naukowych i publicystycznych (opr. B. Skar¬żyński), Kraków 1952.

Świerzawski L., Jędrzej Śniadecki jego żywot, naukowe i społeczne stanowisko, Petersburg 1900.

Tuszyńska L., Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

Wieczorek T., Edukacja i doradztwo rolnicze wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, [w:] Doradztwo rolnicze w stymulowaniu i wspieraniu przemian zachodzących w polskim rolnictwie – materiały konferencyjne, Poznań 1998.

Wierzbicki Z. T., Ekologia człowieka a sozologia, Wrocław 1982.

Witkiewicz S., Zakopane w zimie. Tatry w śniegu, Gdańsk 1991.

Wolański N., Ekologia człowieka. Tom 1: Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Warszawa 2008.

Wolański N., Ekologia człowieka. Tom 2: Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Warszawa 2008.

Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce, Warszawa 2006.

Wyrostkiewicz M., Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologiczno-moralnej, Lublin 2007.

Znaniecki F., Metoda socjologii, Warszawa 2008.

Żeromski S., Puszcza Jodłowa, Kielce 1889.

Żmuda S., Zarys ekologii człowieka, Kraków 1983.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142