Data publikacji : 2016-11-12

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ

Edyta WolterDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza, interpretacja oraz krytyka celowo wybranych przykładów źródeł drukowanych w zakresie wychowania ekologicznego w Polsce międzywojennej (1918-1939). Stanowią antecedencje najnowszych kierunków rozwoju edukacji ekologicznej w Polsce, a także są wpisane w pozytywny status tradycji – dziedzictwa kultury polskiej. W omawianym okresie historycznym zwrócono uwagę na wartość zależności natury i kultury, a wychowanie ekologiczne do ochrony
środowiska życia pojmowane było jako działalność ujmowana w kategorii prądu kulturowego – wartości kulturotwórczej związków człowieka i środowiska przyrody. Wyjaśniano, że kultura jest częścią środowiska
życia, a jakość środowiska społeczno-przyrodniczego oraz myślenia i działania w kategoriach ekologicznych stanowi implikację całokształtu dziedzictwa kultury polskiej, tzn. w/w problemy nie powinny być wyjaśniane oddzielnie, lecz systemowo i wieloaspektowo.


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie