Data publikacji : 2016-11-12

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ

Edyta WolterDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza, interpretacja oraz krytyka celowo wybranych przykładów źródeł drukowanych w zakresie wychowania ekologicznego w Polsce międzywojennej (1918-1939). Stanowią antecedencje najnowszych kierunków rozwoju edukacji ekologicznej w Polsce, a także są wpisane w pozytywny status tradycji – dziedzictwa kultury polskiej. W omawianym okresie historycznym zwrócono uwagę na wartość zależności natury i kultury, a wychowanie ekologiczne do ochrony
środowiska życia pojmowane było jako działalność ujmowana w kategorii prądu kulturowego – wartości kulturotwórczej związków człowieka i środowiska przyrody. Wyjaśniano, że kultura jest częścią środowiska
życia, a jakość środowiska społeczno-przyrodniczego oraz myślenia i działania w kategoriach ekologicznych stanowi implikację całokształtu dziedzictwa kultury polskiej, tzn. w/w problemy nie powinny być wyjaśniane oddzielnie, lecz systemowo i wieloaspektowo.


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie