„Uczyć się, aby żyć wspólnie” w koncepcji Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku

Edyta Wolter

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.1.05

Abstrakt


Celem artykułu jest zaprezentowanie założeń dotyczących podstawowych filarów edukacji, określonych przez Międzynarodową Komisję do spraw Edukacji dla XXI wieku, która pracowała pod kierunkiem Jacques’a Delorsa (przewodniczącego Komisji Europejskiej w latach 19851995). Pokłosiem obrad Komisji jest Raport dla UNESCOEdukacja: jest w niej ukryty skarb” („L’Éducation: Un trésor est caché dedans”, UNESCO 1996). W artykule zastosowano kryterium problemowe, odniesione do poszczególnych części raportu i kategorii postaw dotyczących: zrównoważonego rozwoju, procesu wychowania, kształcenia do współżycia z innymi, odkrywania Innego. 


Słowa kluczowe


Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku, edukacja globalna, rozwój zrównoważony, sztuka nauczania, wychowanie do postaw społecznych, pedagogika ekologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcz J. (2010). Poznaj Traktat z Lizbony. Wrocław: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Benedykt XVI (2009). Encyklika Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Do biskupów i diakonów do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich. Kraków: Wydawnictwo M.

Bezwińska T. (2006). Badacz jako krytyk. W: Kubinowski D., Nowak M. (red.). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (Seminaria metodologii pedagogiki polskiej – Towarzystwo Pedagogiczne). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Chrobak S. (2008). W poszukiwaniu Innego – nadzieja chrześcijańska nadzieją dla człowieka. W: Dycht M., Marszałek L. (red.). Wobec „odmienności…?”. Pedagogiczne konotacje. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Chrobak S. (2009). Żyć razem z innym i obcym – przestrzenie i drogi nadziei. W: Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D. (red.). Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Trudy dorastania, trudy dorosłości. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Europa dla kobiet (2010). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Europa. Informator dla młodzieży (2013). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Faure E., Herrera F., Kaddoura A.R., Lopes H., Pietrowski A.W., Rahnema M., Ward F.Ch. (1975). Uczyć się, aby być, tłum. Zakrzewska Z., przedmowa do wyd. pol. Kupisiewicz C. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Franciszek (2015). Encyklika Laudato Si’. W trosce o wspólny dom. Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek (2013). Myśli, wybór i red. Kuzioła W. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Gnitecki J. (2008). Eksplikacja pojęcia „przedmiot badań pedagogiki”. W:

Rubacha K. (red.). Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki (Seminaria metodologii pedagogiki polskiej – Towarzystwo Pedagogiczne). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Komunikat Komisji „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (2010). Bruksela: Komisja Europejska.

Międzykulturowość w projektach programu „Młodzież w działaniu”. Zeszyt tematyczny: dialog międzykulturowy (2008). Warszawa: Fundacja Rozwoju systemu Edukacji.

Może wolontariat? (2012) W: Aktywny senior. Dodatek do „Newsweek”, we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Parlament Europejski. Jak działa? (2014). Wrocław: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” (1998), tłum. Rabczuk W. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO.

Wnioski z raportu Eurydice. Ograniczenie zjawiska wczesnego kończenia nauki: polityka, strategia, działania (2015). Warszawa: Polskie Biuro Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zapewnienie jakości w edukacji: ewaluacja szkół w Europie – polityka i stosowane rozwiązania (wnioski z raportu Eurydice) (2015). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej: sprawiedliwość, prawa podstawowe i równość (2015a). Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (wydział Komisji Europejskiej), Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Badania naukowe i innowacje (2015b). Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (wydział Komisji Europejskiej), Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. „Europa 2020 – europejska strategia na rzecz wzrostu” (2013). Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (wydział Komisji Europejskiej), Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport (2014a). Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (wydział Komisji Europejskiej), Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Kultura i polityka audiowizualna (2014b). Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (wydział Komisji Europejskiej), Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Współpraca międzynarodowa i rozwój (2014c). Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (wydział Komisji Europejskiej), Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142