Data publikacji : 2020-07-18

Education for a healthy lifestyle in free time

Dział: Colloquia

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki wychowania do zdrowego stylu życia na wybranych przykładach dziedzictwa kultury zachowań społeczeństwa polskiego, jako ideacyjnego fundamentu działań aplikacyjnych w kulturze ponowoczesnej na przełomie XX/XXI wieku. Problem badań jest osadzony w paradygmacie interpretatywnym nauk społecznych, humanistycznych. W procesie badawczym zastosowano metodę badań jakościowych: jakościowa analiza tekstu/analiza jakościowa dokumentów, w której istotne są hermeneutyczne rozumienie oraz interpretacja tekstu źródłowego. Podstawę analiz stanowią historyczne źródła drukowane (materiały pierwotne) oraz opracowania naukowe dotyczące problematyki wskazanej w tytule.

Słowa kluczowe

czas wolny ; zdrowie ; zdrowy styl życia ; wychowanie ; pedagogika czasu wolnego ; historia wychowania


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wolter, E. (2020). Education for a healthy lifestyle in free time. Forum Pedagogiczne, 10(2), 243-252. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.17

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie