Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

*Zasady Publikacji w «Zeszytach Prawniczych»

1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykuły, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.

2. Materiały winny być sporządzone w wersji drukowanej wraz z zapisem elektronicznym w formacie edytora Microsoft Word. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.

3. Autor podaje swoje imię, nazwisko oraz afiliację

4. Do artykuły należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż ¾ strony (1200 znaków) w j. polskim i w j. angielskim wraz tytułem oraz słowa kluczowe w j. polskim i w j. angielskim, które nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury (w pracach zbiorowych i czasopismach z podaniem stron od - do).

5. Autor przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego.

6. Autor otrzymuje w wersji elektronicznej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.

7. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały; przesyła jedynie egzemplarz zeszytu.

8. Autorzy proszeni są o podanie krótkiej noty biograficznej z następującymi danymi: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy oraz przynależność do ośrodka naukowego i specjalność, którą się zajmuje, a także adresu e-mail.

*Zasady sporządzania przypisów w «Zeszytach Prawniczych»

1. Numeracja przypisów jest ciągła.

2. W tekście numer przypisu umieszcza się bez spacji po wyrazie, przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie, np. … system rezerwy1 został przyjęty po raz pierwszy w Kodeksie Napoleona2, a następnie w wielu innych krajach europejskich3.

3. Przypis jest traktowany jak zdanie, dlatego powinien zaczynać się wielką literą, a kończyć – kropką.

4. Dzieło autora, które jest powoływane po raz pierwszy należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko kapitalikami, po przecinku tytuł dzieła kursywą, miejsce wydania i rok, strony, np. E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legislacyjnego, Warszawa 1960, s. 89 i n.; kolejne wydanie należy zaznaczyć cyfrą w indeksie górnym po tytule, np. E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legislacyjnego2, oprac. W. Wołodkiewicz, Warszawa 2005, s. 91.

5. Dzieło cytowane po raz pierwszy z czasopisma naukowego, podobnie jak przy dziele zwartym – inicjał imienia, nazwisko kapitalikami, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma (w cudzysłowie «…»), cyframi arabskimi tom/rocznik, kropka, numer/zeszyt, ukośnik, rok wydania (w nawiasach okrągłych), cytowane strony – np. A. Stępkowska, Ustanowienie posagu, «Zeszyty Prawnicze» 6.1/2006, s. 195; W. Wołodkiewicz, Tron i ołtarz, «Palestra» 53.3-4/2008, s. 120.

6. Tylko jedno dzieło (artykuł, książka) tego samego autora po raz kolejny – inicjał imienia, kropka, nazwisko autora kapitalikami, skrót op. cit. w kursywie i numer strony oraz ewentualnie przypis – np. A. Stępkowska, op. cit., s. 204 przyp. 38.

7. Jeśli w tekście artykułu znajdą się obok siebie w kolejnych przypisach dwa odniesienia do jednej pozycji, należy stosować skrót Ibidem, np. tak: przypis 1 – A. Stępkowska, Ustanowienie posagu…, s. 204; przypis 2 – Ibidem, s. 212.

8. Jeśli w jednym dziele jest cytowanych kilka tekstów tego samego autora – należy w przypisach (dalszych, nie dotyczy to pierwszego przypisu z danej pozycji) wprowadzić jednoznaczny skrót tytułu, który zróżnicuje te pozycje, po nim …, np. M. Kuryłowicz, Die adoptioim klassischen römischen Recht, Warszawa 1981, s. 121 i n.; M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Warszawa 1994, s. 5 – w przypisach dalszych należy cytować: (jeśli znajdą się w jednym przypisie) M. Kuryłowicz, Die adoptio’…, s. 121 i n.; Idem, Prawo i obyczaje…, s. 5; (jeśli w różnych) M. Kuryłowicz, Die adoptio’…, s. 121 i n. oraz M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje…, s. 5.

9. Artykuł z publikacji zbiorowej – inicjał imienia autora, nazwisko kapitalikami, tytuł artykułu w kursywie, przecinek, a następnie [w:], tytuł publikacji zbiorowej w kursywie, redaktora/redaktorów kapitalikami, miejsce wydania i strony, np. A. Dębiński, Prawo rzymskie a systematyka prawa kanonicznego, [w:] ‘Leges sapere’. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Kraków 2008, s. 135 i n.

10. Artykuł z czasopisma lub gazety codziennej – inicjał imienia i nazwisko autora kapitalikami, tytuł artykułu w kursywie, tytuł periodyku (w cudzysłowie «…»), numer wydania i datę – J. Pcimski, Znowu korupcja w magistracie, «Wiadomości Policyjne» nr 223 z 3 listopada 2006  r.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism, a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.

  2. Materiały winny być sporządzone w wersji drukowanej wraz z zapisem elektronicznym w formacie edytora Microsoft Word. 

  3. Autorzy proszeni są o podanie krótkiej noty biograficznej z następującymi danymi: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy oraz przynależność do ośrodka naukowego i specjalność, którą się zajmuje.

  4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż ¾ strony (1200 znaków) w j. polskim i w j. angielskim wraz tytułem, oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, które nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, wraz ze stronami artykułów.

  5. Autor, przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego. 

  6. Przypisy powinny być sporządzone według zasad redakcyjnych "Zeszytów Prawniczych".
 

Prawa autorskie

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.