Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism, a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.
  • Materiały winny być sporządzone w wersji drukowanej wraz z zapisem elektronicznym w formacie edytora Microsoft Word. 
  • Autorzy proszeni są o podanie krótkiej noty biograficznej z następującymi danymi: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy oraz przynależność do ośrodka naukowego i specjalność, którą się zajmuje.
  • Do artykułu należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż ¾ strony (1200 znaków) w j. polskim i w j. angielskim wraz tytułem, oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, które nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, wraz ze stronami artykułów.
  • Autor, przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego.
  • Przypisy powinny być sporządzone według zasad redakcyjnych "Zeszytów Prawniczych".
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

*Zasady Publikacji w «Zeszytach Prawniczych»

Teksty proszę przesyłać na adres zeszytyprawnicze@uksw.edu.pl

Redakcja przyjmuje artykuły już na 2022 rok.

1.  Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.

2. Materiały winny być sporządzone w wersji drukowanej wraz z zapisem elektronicznym w formacie edytora Microsoft Word. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.

3. Autor podaje swoje imię, nazwisko, afiliację oraz numer ORCID.

4. Do artykuły należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż ¾ strony (1200 znaków) w j. polskim i w j. angielskim wraz tytułem oraz słowa kluczowe w j. polskim i w j. angielskim, które nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury (w pracach zbiorowych i czasopismach z podaniem stron od - do).

5. Autor przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego.

6. Autor otrzymuje w wersji elektronicznej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.

7. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały; przesyła jedynie egzemplarz zeszytu.

8. Autorzy proszeni są o podanie krótkiej noty biograficznej z następującymi danymi: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy oraz przynależność do ośrodka naukowego i specjalność, którą się zajmuje, a także adresu e-mail.

 

*Zasady sporządzania przypisów w «Zeszytach Prawniczych»

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP