Informacje redakcyjne i techniczne

INFORMACJE REDAKCYJNE I TECHNICZNE

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy ich tekst spełnia wszystkie wymogi redakcyjne. Teksty, które nie spełniają poniższych kryteriów mogą zostać odrzucone.

  • Materiały winny być sporządzone w wersji drukowanej wraz z zapisem elektronicznym w formacie edytora Microsoft Word. 
  • Autorzy proszeni są o podanie krótkiej noty biograficznej z następującymi danymi: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, afiliacja, numer ORCID oraz specjalność, którą się zajmują.
  • Do artykułu należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż ¾ strony (1200 znaków) w języku polskim i angielskim wraz tytułem, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, które nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy oraz alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, wraz ze stronami artykułów (w pracach zbiorowych i czasopismach z podaniem stron od – do).
  • Autor, przesyłając materiał do publikacji, proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) oraz kontaktu telefonicznego.
  • Przypisy powinny być sporządzone według zasad redakcyjnych Zeszytów Prawniczych.
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP