Obowiązki redaktora naczelnego i redakcji

§1 Odpowiedzialność

 1. Redaktor naczelny i redaktorzy tematyczni dokonują wstępnej oceny tekstu nadesłanego do redakcji i decydują o tym, czy powinien on zostać opublikowany. Przy podejmowaniu decyzji wydawniczych, redaktor może konsultować się także z recenzentami.
 2. Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści publikowane w czasopiśmie.
 3. Redaktor naczelny może kierować się polityką redakcji Zeszytów Prawniczych i stosować się do wymogów prawnych obowiązujących w sprawach o zniesławienie, naruszenie praw autorskich oraz plagiatu.
 4. Redaktor naczelny jest zobowiązany dbać o zachowanie rzetelności badań naukowych, a także zapobiegać przedkładaniu potrzeb komercyjnych nad standardami intelektualnymi i etycznymi oraz w razie potrzeby być otwartym na publikowanie poprawek, wyjaśnień, informacji o wycofaniu artykułu i przeprosin.
 5. Redakcja ma prawo zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 6. Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej, takimi jak ghostwriting czy guest authorship.
 7. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych, itp. Ewidentny plagiat będzie zgłaszany jako przestępstwo.

§ 2 Uczciwość

 1. Redaktor naczelny i redaktorzy tematyczni powinni dokonywać oceny tekstu na podstawie jego wartości merytorycznej, bez uprzedzeń ideologicznych i osobistych preferencji, jak również niezależnie od płci, rasy, orientacji seksualnej, przekonań religijnych, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa czy poglądów politycznych autora.
 2. Redaktor naczelny jest zobowiązany czuwać nad uczciwym i terminowym przebiegiem procesu recenzowania.

§ 3 Poufność

Redaktor jest zobowiązany do nie ujawniania informacji na temat ocenianego tekstu nikomu poza autorem irecenzentami. Jedynie w uzasadnionych przypadkach może ujawnić je członkom redakcji.

§ 4 Jawność i konflikty interesów

 1. Rozpatrując wycofanie, ogłoszenie o potencjalnie nierzetelnej publikacji bądź wprowadzenie poprawek do artykułów opublikowanych w Zeszytach Prawniczych redaktor naczelny jest zobowiązany postępować zgodnie z wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania artykułów.
 2. Redaktor naczelny powinien dążyć do zapewnienia uczciwego i prawidłowego procesu recenzowania. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na wystąpienie konfliktu interesów z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji związanych z rękopisami, redaktorzy Zeszytów Prawniczych powinni wycofać się z oceny złożonych tekstów. W szczególności powinni zwrócić się do współredaktora lub innego członka redakcji o ich recenzję i rozpatrzenie.
 3. W przypadku współautorstwa tekstu redaktorzy powinni żądać od wszystkich współautorów ujawnienia sprzecznych interesów i opublikowania poprawek, jeżeli konkurencyjne interesy zostaną ujawnione po publikacji. W razie potrzeby należy podjąć inne odpowiednie działania, takie jak publikacja informacji o wycofaniu lub możliwej nierzetelności tekstu.
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP