Informacje dla autorów

INFORMACJE OGÓLNE

I. Wytyczne dla Autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie swoich teksów na adres mailowy: zeszytyprawnicze@uksw.edu.pl

W chwili obecnej Redakcja przyjmuje artykuły na rok 2024.

  1. Objętość artykułu nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami).
  2. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.
  3. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
  4. Autor otrzymuje w wersji elektronicznej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.
  5. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autor otrzymuje egzemplarz «Zeszytów Prawniczych».
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP