Informacje dla autorów

INFORMACJE OGÓLNE

I. Wytyczne dla Autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie swoich teksów na adres mailowy: zeszytyprawnicze@uksw.edu.pl

W chwili obecnej Redakcja przyjmuje artykuły na rok 2023.

  1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.
  2. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
  3. Autor otrzymuje w wersji elektronicznej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.
  4. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autor otrzymuje egzemplarz «Zeszytów Prawniczych».
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP