Wytyczne dla recenzentów

WYTYCZNE DLA RECENZENTÓW

§1

Recenzenci powinni oceniać rękopisy bezstronnie, obiektywnie, rzetelnie i profesjonalnie.

§2

Recenzenci są obowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

§3

Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

§4

Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji, podany w formularzu recenzji, lub w formie papierowej z odręcznym podpisem.

§5

Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.

§6

Recenzent powinien odmówić sporządzenia recenzji tekstu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów wynikających z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym bądź zawodowym z autorem lub instytucją związaną ze zgłoszonym rękopisem.

Formularz recenzji

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.