Wytyczne dla recenzentów

WYTYCZNE DLA RECENZENTÓW

§1

Recenzenci powinni oceniać rękopisy bezstronnie, obiektywnie, rzetelnie i profesjonalnie.

§2

Recenzenci są obowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

§3

Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

§4

Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji, podany w formularzu recenzji, lub w formie papierowej z odręcznym podpisem.

§5

Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.

§6

Recenzent powinien odmówić sporządzenia recenzji tekstu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów wynikających z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym bądź zawodowym z autorem lub instytucją związaną ze zgłoszonym rękopisem.

Formularz recenzji

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP