Wytyczne dla recenzentów

§ 1

Recenzenci powinni oceniać rękopisy bezstronnie, obiektywnie, rzetelnie i profesjonalnie.

§ 2

Recenzenci są obowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

§ 3

Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

§ 4

Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji, podany w formularzu recenzji, lub w formie papierowej z odręcznym podpisem.

§ 4

Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.

§ 5

Recenzent powinien odmówić sporządzenia recenzji tekstu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów wynikających z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym bądź zawodowym z autorem lub instytucją związaną ze zgłoszonym rękopisem.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP