Obowiązki recenzenta

§ 1 Obiektywizm i rzetelność

Recenzenci powinni oceniać rękopisy bezstronnie, obiektywnie, rzetelnie i profesjonalnie.

§ 2 Poufność

W trakcie procesu recenzowania recenzenci są obowiązani do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

§ 3 Uczciwość

Treści zawarte w nieopublikowanym tekście nadesłanym do Redakcji nie mogą zostać wykorzystane w badaniach własnych redaktora naczelnego, ani redaktorów tematycznych, jak tylko za wyraźną pisemną zgodą autora. Informacje zastrzeżone lub pomysły uzyskane w wyniku procesu recenzowania są traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane w celu osiągnięcia korzyści osobistych.

§ 4 Terminowość

Recenzent, który uzna, że z powodu niewystarczających kompetencji lub innych zobowiązań ograniczających go czasowo, terminowe wykonanie recenzji nie jest możliwe, powinien niezwłocznie powiadomić o tym redaktora naczelnego, aby można było skontaktować się z innymi recenzentami.

§ 5 Konflikt interesów

Recenzent nie powinien podejmować się oceny rękopisów, co do których występuje konflikt interesów wynikający z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji albo powiązań z którymkolwiek z autorów, przedsiębiorstw lub instytucji związanych ze zgłoszonym tekstem.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP